32 GEH 6955B स्मार्ट एलईडी टीवी

टीवी
कुल्लनिम किलावुज़ु
टेलीविज़न
संक्षिप्त निर्देश
टीवी
त्वरित आरंभ गाइड
32 जीईएच 6955 बी
टीआर / एन / डीई

NDEKLER ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5 कुरुलुम वे गोवेनल्की
7 जेनेल BLGLER 7 टेलिविज़ियन सेटिनिज़िन बेंज़र्सिज़ ओज़ेलिकलेरी 8 डिजिटल कनाल्लारी अल्मा 8 एनर्जी तसरुफ़ु इले इल्गिली यापिल्मासी गेरेकेन-
लेर 8 दुरान जैसा दिखता है इल्गिली नोटलार
9 PAKETN NDEKLER 9 स्टैंडआर्ट अक्षुण्ण
10 बालंती/हज़िरलिक 10 एंटेनी वे इलेक्ट्रॉनिक कब्लोसुनु बलमा 11 कुरुलुम वेया अस्मा 12 उज़कतान कुमांडया पिल तकमा
13 जेनेल बकी 13 टेलीविज़ियन सिहाज़िन बालांतिलारी 14 टेलीविज़ियन सिहाज़िनिन उज़ेरिन्देकी कुमांडा
elemanlari 14 कुमांडा दुमेलेरी 14 टेलीविज़्योनन अकिल्मासी वे बेकलमे ड्यूरु-
मुना अलिनमासी 15 उज़कटन कुमांडा - एना फोंक्सियोनलर 16 उज़कटन कुमांडा - तुम फोंक्सियोनलर
17 AYARLAR 17 Ev aina balanma ayrlari 17 Televizyon kanallarinin ayarlanmasi 18 lk kurulum genel baki 19 lk kurulumun yapilmasi 22 dijital kanallar için Kanal duzenleyicisi
24 GÖRÜNTÜ / SES AYARLARI 24 Görüntü ayarlari 26 सेस अयारलारी

28 TV'NN ALIMASI - TEMEL FONK-
SYONLARI 28 Açma ve kapatma 28 कनल्लारी सेक्मे 28 कनालारी लिस्टेलरडेन सेक्मे 28 सिन्याल कायनाई सेक्मे 28 सेस सेवियेसिनी अयरलामा 28 सेसी कपाटमा 28 सेस दिली 28 अल्टयाज़िलर 28 स्वैप फोन्क्सियोनु 29 रेजिम मोडू 29 सेस मोडू 29 टीवी ओटोमैटिकारी 29 गोरंटु फॉर्मेटिनी डिटिर्मे
30 TV'NN ALIMASI - EK FONKS-
योनलारी
31 इलेक्ट्रॉनिक टीवी रेहबर
32 एचबीबीटीवी मोडु 32 एचबीबीटीवी नेदिर? 33 HbbTV'nin kullanimi 33 Video dizinleri için ek fonksiyonlar 33 HbbTV'nin devre dii birakilmasi ve etkin-
लेटिरिलमेसी
34 TELETEKST MODU 34 टॉप टेक्स्ट वेया FLOF टेक्स्ट मोडू 34 सामान्य टेक्स्ट मोडू 34 एक फोन्क्सियोनलर

2 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

NDEKLER ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

35 USB KAYIT 35 टेलीविज़ियन प्रोग्रामलारिनिन kaydedilmesi
ve oynatilmasiyla ilgili bilgiler 35 हरिसी वेरी ortami कुल्निमिंडा मुहतेमेल
kisitlamalar 36 हारिसि वेरी ऑर्टामिनिन बालनमासी 37 यूएसबी कायत अयरलारी 38 ज़मान कादिरमा प्रोग्रामलारिनिन "दुरकला-
तिलमसी" 39 प्रोग्रामलारी कायदेत्मे 40 कायत आईसिन कार्यक्रम अयारी 41 ज़मानलेयिसिन सिलिनमेसी 41 ओयनात्मा 42 कायदेदिलमी डोसियालर मेन्यूसुन्डेन यायिन-
लारिन सिलिनमेसी
43 USB LEM 43 दोस्‍य फॉर्मेटलारी 44 हारिसि वेरी ऑर्टामिनिन बालनमासी 45 दोस्‍य तराईसी 45 ओयनात्मा/अलमा टेम्पल फोंक्सियोनलर 46 लव ऑयनात्मा फोंक्सियोनलारी
47 स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी 47 वेरी टोपलामा और यज़िलिम गुंसेलमेलेरी
बिल्डिरिमी 47 गिज़लिलिक सोज़्लेमेसी 47 स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी इंटरनेट यूगुलामा-
लारी 48 स्मार्ट एन्टरएक्टिव टीवी'ये बलारकेन 48 नेटफ्लिक्स यूयगुलामासिनी बलात्मा 48 नेटफ्लिक्स यूयगुलामासिना गिरी यापिल्मी झिझक-
टैन सिकी 49 नेटफ्लिक्स यूयगुलामासिनिन अर्का प्लान्डा कैली-
मासिनी दुरदुरमा
50 WEB तारायिसी 50 Web तारायिसि मेनुसू 50 Web तारायिसि उयगुलामासी
51 DL AYARLARI 51 मेनू डिलिनिन डिटिरिलमेसी 51 सेस डिलिनिन डिटिरिलमेसी 51 अल्ट्याज़ी डिलिनिन डेटिरिलमेसी
52 एरलेब्लर्क फोंक्स्योनलारी

53 ज़मानलायीसी फोंक्स्योनलारी 53 ओटोमैटिक सेनक्रोन 53 सात वे तारीख 53 सात दिलीमि 53 कपनमा सुरेसी 53 ओटोमैटिक कपनमा
54 KLT AYARLARI 54 पिन कोडुनु डिटर्मे 54 बीर टेलीविज़ियन कनालिनी एंगेलमे 55 एंजेलेंमी बीर टेलीविज़न कनालिनी इज़लेमे 55 एबेवेन नियंत्रण
56 DER AYARLAR 56 Yazilimi güncelleme (USB) 56 Yazilimi güncelleme (NetReady) 56 Televizyonu en Bataki durumuna sifirla-
ma
57 हार्क चाज़ कुल्लनमा 57 एचडीएमआई सीईसी 57 टेलीविज़्योनन एचडीएमआई सीईसी संतुलन फोंकसी-
योनलारी 58 युकसेक कोज़ुनर्लुक एचडी रेडी 58 बलंती सेकेनेकलेरी 59 हरिसी सिहाज़ बलमा 59 डीवीडी केइट सिहाज़ी, डीवीडी ऑयनेटिक, वीडियो
कायत सिहाज़ी वेया सेट उस्त कुटुसु कुलानीमी 59 कुलक्लिक्लर 59 हाई-फाई सिस्टम
61 ओरटक अरायज़ले ALITIRMA 61 ओरटक अरायुज़ नेदिर? 61 सीए मोड्यूल तकमा 61 सीए मोड्युल और अकिली कार्टलार आईसिन एरिम
नियंत्रण
62 A KURULUMU 62 A balantisi 62 Kablolu a 62 Kablolu a aylarari 64 Kablosuz a

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

3 / 83 टीआर

NDEKLER ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
67 DETAYLI कनाल अयरलारी
इस्टासोनलारिनिन ओटोमैटिक ओलारक अरनमसी 68 उयडु बलंतिली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासन-
लारिनिन मैनुअल अरनमसी 69 एलएनबी अयरलारी 70
लारिनिन ओटोमैटिक ओलरक अरनमसी 70 काबलो बलंतिली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासन-
लारिनिन मैनुअल अरनमसी 71 एंटेन बैलेन्टिली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासन-
लारिनिन ओटोमैटिक ओलारक अयार्लानमासी 71 एंटेन बैलेन्टिली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासन-
लारिनिन मैनुअल अरनमासी 72 एनालॉग टेलीविज़ियन कनालारिनि अयारलमा 73 सिन्याल बिलगिलेरिनी गोरुंटुलेमे 74 येतकिली सैटिकिलर आईसिन सर्विस बिलगिलेरी 74 काब्लोसुज़ (डब्ल्यूएलएएन) बैलेंसी आईसिन नोटलर 75 अंबालाजिन इम्हा एडिलमेसी 75
78 सोज़लुक
81 एनडीईकेएस

4 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

कुरुलुम वे गोवेन्क————————————————————————

टेलीविज़्योनुनुज़ हक्किंदा
7टेलीविज़्योनुनुज़ला, डिजिटल टीवी प्रोग्रामलारी डीवीबी-एस, डीवीबी-टी और डीवीबी-सी यायिनलारिना एक ओलारक एनालॉग टीवी यायिनलारीनी दा इज़लीबिलिरसिनिज़।
7टेलीविज़्योन ओज़ेलिकलेरिनिन पेक कू, इंटरनेट बैलेन्तिसी गेरेक्टिरर। टेलीविज़ियन, WLAN özelliine ve bir LAN पोर्टुना साहिप्टिर।
7बु टेलिविज़ियन, प्रोग्राम कायदी यापबिलिर। बू özellik için, harici sabit डिस्क gibi USB ile balanilabilen bir depolama cihazina ihtiyaciniz vardir (birlikte verilmez)। केडेडिलेन प्रोग्रामलर, सादेस कायदीन यापिल्डी टेलिविज़ियोंडा इज़्लेनेबिलिर। टेलिविज़्योन तामिर एडिल्डिकटेन सोनरा, ओन्सडेन केडेडिल्मी ओलन प्रोग्रामलर आर्टिक इज़्लेनेमीबिलिर।
कुल्लनिम अमासी
7 टेलिविज़ियन सेति कुरु ओडालार्डा कुलानिम अमासियला तसरलनमित्र।
7टेलीविज़्योनु, बर्लिकटे वेरिलेन अयाक इले वेया उइगुन बीर वेसा मोंटाज किति इले कुलानिन।
7टेलीविज़ॉन, ऑनसेलिक टेलीविज़ियन प्रोग्रामलारिनिन, आईसेरिक अकिलारिनिन इज़लेनमेसी वे हरिसी सिहाज़्लार्डकी म्यूज़िक/वीडियो içeriklerinin dinlenmesi/ izlenmesi için tasarlanmitir। बका तुर्लु बीर कुल्लनिम केसिनलिक्ले यासक्तीर।
बीर बिल्गी एकरानी वेया एसेन बीर बिल्गीसयार मॉनिटरी गिबी कुल्लनिम्लर इसिन तसरलानममितिर। एर उज़ुन सुरे बॉयुनका सबित बीर गोरुन्टु या दा ताम ओलमायन फॉर्मेटा बीर गोरुन्टु एकरंडा कलिरसा, एक्रंडा कलिसी इज़लर बेलीरबिलिर।
बू, बीर गारंटी तलेबिन्दे कुलनिलाबिलेक बीर कुसुर देइलदिर।
अरायुज़ क्रिटरलेरिक
बुउरुन तुर्क टेलीकॉमिनिकासयन एबेकेलेरिंडे कुलनिमा उइगुन ओलारक यूरेटिलमिटिर।

सुरक्षा

उयारी

इलेक्ट्रॉनिक कज़ासी जोखिम भरा

NEML GÜVENLK तालीमतलारी - तल्मातलरी लेर्डे बावुर्मक ज़ेरे सकलायिन

हेमेन अर्डिंडन: बु सिहाज़्ला बर्लिकटे वेरिलेन तुम गुवेनलिक उयारिलारिनी, तलीमतलारी, सिज़िमलर और टेक्निक ऑज़ेलिकलेरी डिककेट एलिन।

7ebeke balantisi kesildiinde bekleme LED'i soner. बेक्लेमे एलईडी'आई यानियॉर्सा उरुनुनुज़ इबेके बाली डेमेक्टिर।

7टेलीविज़्योनन इसिनी अक्मायिन। अकिलमासी दुरुमुंडा गुवेनलिक जोखिम भरा
गारंटी कपसमिनंदन सीकर।

7 टेलीविज़ियन, यालनिज़्का बर्लिकटे वेरिलेन इलेक्ट्रिक कब्लोसु या दा एसी/डीसी एडॉप्टर और अन्य विकल्प-
वह जानता है कि।

7टेलीविज़्योनू, हसर गोर्मु बीर इलेक्ट्रिक कब्लोसुयला या दा एसी/डीसी एडाप्टोर्युयल (एर बर्लिकटे वर्लिमाइज़) कुल्लनमायिन।

7ईर टेलीविज़ोनुन फाई बीर टोप्राकलामा कोंटैना सहिपसे, फी सदेस बीर टोप्राकलामा कोन्टाई-
ना साहिब बीर पुरस्कार तकमनिज़ गेरेकिर।

7टेलीविज़्योनुनुज़ू इलेक्ट्रिक प्रिज़िन, यालनिज़्का हरिसी सिहाज़लरी वे एंटेनी बालादिक्टन सोनरा टेकिन।

7 टेलीविज़्योनुनुज़ु नेमडेन कोरुयुन। टेलीविज़्योनन üzerine सु डोलू कपलर (वज़ोलर गिबी) कोयमायिन।

यंगिन तहलीकेसी

7

यंगिन सिकमासिनी ऑनलेमेक आईसिन,

मुमलारी वेया डिएर आसिक अलेवी

कायनकलरिणी उसकी जमान बू उरुं-

डेन उज़क टुटुन।

7 टेलीविज़्योनन उज़ेरिन्देकी हवलंदिर्मा असिक्लिकलारिनी कपाटमायिन।

7 इमेकली वे फ़िरतिनाली हवलार्डा, इलेक्ट्रिक फ़िनी वे एंटेन फ़िनी मुतलका सेकिन।

7मुमलारी या द डियर अकि अलेलेरी टेलीविज़ोंडन उज़क टूटन।

7Pilleri dorudan güne iii, vb खा लिया। ऐरी इसि कायनकलारिना मारुज़ बिरक्मायिन।

7Sadece ayni türden (marka, ebat, özellik) पिलेरी कुलानिन। कुल्लनिल्मी वे येनी पिलेरी बिरलिकते
कुल्लनमायिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

5 / 83 टीआर

कुरुलुम वे गोवेन्क————————————————————————

उयारी
टेलीविज़्योनन ड्यूमेसिंडेन कायनकलानन यारालानमलारी
टेलीविज़्योनुनुज़ू असला सलाम ओलमायन येरलेरे कुर्मायिनिज़। अक्सि दुरुम्दा टेलिविज़ियन डेविरिलेबिलिर, यारलानमा वे ओलुमे योल अकाबिलिर। zellikle çocuklarin bu टिप olumsuzluklardan etkilenmemesi için aaidaki önlemleri aliniz;
7 टेलीविज़्योनु, üzerine koyacainiz sehpa vb mobilyalarin televizyonu taiyabilecek salamlikta olduundan emin olun.
7 टेलीविज़्योनन केनारलारी üzerine koyduunuz sehpa vb mobilyalardan tamami olmalidir.
7 टेलीविज़्योनु युकसेक वे डेविलमे तहलीकेसी ओलन डोलप, बुफे, किटप्लिक गिबी मोबिलयालारिन यूज़रीन कोयमायिन। ज़ोरुंलू हालर्डे और टिप ताइसिलिकार और टेलीविज़्योन देवरिलमेमेसी आईसिन डुवर वीबी। यापिलारा सबितलेनमेलिडिर।
7 टेलिविज़ियन इले यूज़रिन कोयदुनुज़ सेहपा/मोबिल्या अरसिंडा ओर्टू, डेंटेल, बेज़, तुल याद बेन्जर ईयालर ओल्मामालिदिर।
7 ocuklarinizi televizyonun üzerine konulduu sehpa/mobilya ya tirmanma ve televizyona ulama tehlikeleri konusunda uyariniz.
7 टेलिविज़्योनन उसकी यार देइमिंडे युकारिडा याज़िली उयारिलारी गोज़ ओनंडे बुलन्दुरुनुज़। डीकेकेएटी
युकसेक कालिमा सिकाक्लि नेडेनियल कुलानिम ओमरुनुन किसलामासी
7 सिहाज़ी इसिटिसिलरिन याकिना या दा दोरुदन गुने इइना मारुज़ कलाकै येरलेरे येर्लेटिरमेयिन।
7 येटरली हवलंदिर्मा सलामक आईसिन, टेलिविज़्योनन एट्राफ़िंडा एन एज़ 10 सेमी बोलुक बिराकिन।
लास्टिक अयाक नेडेनियल मोबिल्यदा रेन्क देइमि
7 बाज़ी मोबिल्या युज़ेलेरिंडे, लास्टिक इले तेमस हलिंदे रेन्क बोज़ुल्मासी ओलाबिलिर। Mobilyalarinizi korumak için, ayain altinda camdan veya plasticten yapilmi bir levha kullanabilirsiniz. कुमा वेया पास बेंजेरी वैकल्पिक कुल्लनमायिन।

एलेक्ट्रोमानियेटिक गुरुल्टुस
7 rünle balantili olarak कुलानीलन cihazlar (uydu alicisi, DVD oynatici, vb.) ya da urünün yakinindaki yayinim yapan cihazlar (मॉडेम vb।) görüntüde parazite ve seste görüntüde parazite ve seste gourt।
7 rün üzerinde kullanilan balanti kablolari 3m den küçük olmalidir.
7 सिहाज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक युक बोलिमी नेडेनियल फोंक्सियोनुनु येरिन गेटिरेमियॉर्सा, कुलानीसिनिन सिहाज़ी एसिप कपाटमासी गेरेकेबिलिर।
7 पिछले कुछ समय के लिए एचडीएमआई प्रमाणिक और फेर्रिटली कबलो कुलनिलमासी गेरेक्लिदिर।

सेव्रेले इल्गिली बिलगिलर

7

पिल्लेरी, एवेल अतीक्लार्ला बिर्लिक्टे

आत्मयिन। कुल्लनिल्मी स्तंभ, पेरा-

केंडे मजालरीना वेया जेनेलो

टोप्लामा नोक्टालारिना टेस्लिम एडिलमेलिडिर। बॉयल-

सीई सेवरेनिन कोरुनमासीना यार्डिमसी ओलाबिलिरसी-

niz।

7 अम्बलाज मालज़ेमेलेरिनी, सेव्रे एकिसिंदन गुवेनली बीर एकिल्डे गेरी डोनुमे तबी टुटुलमलारी आईसिन येरेल यतिकिलिलेरिन टैलीमैटलारिना गोर आयरी ओलरक एटिन।

7 ईर टेलिविज़्योनुनुज़ू बीर सुरे कुल्लनमाया-
ककसानिज़, बेक्लेमे मोडुना एलिन। बेक्लेमे
मोडुंडा, टेलिविज़ियन कॉक एज़ एनर्जी कुल्लनिर (0,5 डब्ल्यू)। एर टेलीविज़्योनुनुज़ू उज़ुन बीर सुरे बॉयुनका कुलनमायाकसानिज़, गुक ड्यूमसिंडेन कप्तान या दा फ़िनी प्रिज़डेन सेकिन। एर सिहाज़िनिज़ी कपाटिरसानिज़ या दा इलेक्ट्रिक बैलेनटिसिनी केसरसेनिज़, अकिल्मा ज़मानलैसिसि वे प्रोग्रामलांमी कायित्लर कैलीमयाकक्तिर।

7 टेलीविज़्योनुनुज़ आईसिन, गुने इनिन एकराना यान्सिमयाकै बीर येर सेकिन। बॉयलस दाहा दुक बीर अर्का आईक सेसिलबिलिर वे एनर्जी तसरुफु सलानिर।

7

अरुनु, कुलानिम ओमरुनुन सोनुना

गेल्डिइंडे, सामान्य ईव अतिकलारियला

बर्लिक्टे आत्मयिन। विद्युत और विद्युत-

रोनिक डोननिमलारिन गेरी डोन्यु-

म्यू आईसिन बीर गेरी डोन्यूम मर्केज़िन गोटुरुन।

6 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

जेनेल BLGLER ———————————————————————————————

टेलिविज़ियन सेटिनिज़िन बेंज़ेर्सिज़ ओज़ेलिकलेरि
7 टेलीविज़्योनुनुज़, युकसेक özünürlüklü (HD) ओलनलर दा दाहिल डिजिटल इस्तासोनलारी (DVB-S, DVB-T और DVB-C üzerinden) और olanak tanir को इज़लेमेनाइज़ करें। यू एंडा, युकसेक özünürlüklü dijital televizyon kanallari birçok ülkede izlenebilmektedir।
7 हर कादर बू टेलीविज़न ऑस्टोस 2012 `डेन बू याना मेवकट डीवीबी-एस, डीवीबी-टी और डीवीबी-सी स्टैंडआर्टलारीनी करिलीयोर ओलसा दा, जेलेकटेकी डीवीबी-एस डिजिटल उयडु यायिनलारी, डीवीबी-टी डिजिटल करसल वेयिनलारी डायली उयुमलुलु गारंती एडिलमेमिटिर।
7 बू टेलिविज़ियन टुम एनालॉग और इफ़ेरेज़ डिजिटल इस्तासोनलारी एलीप इलेबिलिर। बू टेलिविज़ियन सेटिन्डे टुमलेइक डिजिटल वे एनालॉग एलिसी बुलुनमक्तादिर। डिजिटल एलिसी बिरिमी, डिजिटल इस्तास्योनलार्डन अल्दी सिन्यालेरी उस्तुन बीर सेस वे गोरुन्टु कलितेसी सलायाक एकिल्डे डोनुटुर।
7 टीवी रेहबेरी (यालनिज़्का डिजिटल इस्टासोनलर आईसिन, यायिनसी कुरुलु सलियॉर्सा) उसका टर्लू प्रोग्राम देइक्लीनी साइज़ हेमेन गोस्टरिर और सोनरकी बिरकाक गुने ऐत टुम कनाल प्रोग्रामलारिनी गोज़्डेन गेकिरमेनिज़ी सालार।
7 पहले से ही सबिट डिस्क, यूएसबी के बारे में जानकारी दी गई है और इसे अब और भी बेहतर बनाया गया है यूएसबी बैलेंस को आगे बढ़ाएं। दोस्य तराईसीय कुलनारक, इस्तिदीइनिज़ दोस्य बिकिमलेरिनी (ओर्नेइन, एमपी4, एमपी3 या दा जेपीईजी वेरिलेरी) अगली कड़ी।
7 ज़मान कादिरमा फोंक्सिओनुनु कुलनारक बीर प्रोग्रामी, हिज़ली वे कोले बीर एकिल्डे उज़कटन कुमांडा इले दुरदुरबिलिर वे दाहा सोनरा टेकरार देवम एटिरबिलिरसिनिज़। प्रोग्राम हरिसी वेरी ऑर्टमिना कायदेदिलिर।

7 सेकतीनिज़ हेरहंगी बीर दीजिटल टीवी चैनलिनी एर यायिनसी ताराफिंडन किसिटलामा योक इसे कायदेबिलिरसिनिज़। टीवी चैनल टीवी ताराफिंडन दोनुटुरुलुर और यूएसबी हरिसी वेरी ऑर्टमिना केडिलीर। केडेडिलेन प्रोग्रामलर अरिवडेन कैरिलिप ऑयनाटिलबिलिर। टीवी कार्यक्रम के बारे में बताएं कि क्या करना है और क्या करना है।
7 इंटरकटीफ उयगुलामलर, सेइटली इंटरनेट सर्विस्लेरिनी राहत बीर एकिल्डे कुल्लानमनिज़ा ओलानक सुनार।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

7 / 83 टीआर

जेनेल BLGLER ———————————————————————————————

दिजिताल कनालारी अल्मा
7 डिजिटल उयदु कनाल्लारी (डीवीबी-एस) अलबिलमेक इसिन उयडु एंटेनाइन इहतियासिनिज़ वर्दिर।
7 डिजिटल कनालारी (डीवीबी-टी) अलबिलमेक इसिन कैटी या दा आईक मेकन एंटेनिन (केंडी गुक कायनाई बुलुनन पासीफ या द एक्टिफ आईक मेकन एंटेनी) इहतियासिनिज़ वर्दिर।
7 डीवीबी-सी यायिनलारिनि अलबिलमेक आईसिन डीवीबी-सी'दे यायिन यापन कबोलू यायिन ऐ एंटेन कब्लोसु, टीवीये बालनमालिदिर।
7 एनालॉग यायिनलारिन अक्सिन, उसकी कनालिन केंडी यायिन फ़्रीकांसी योकटूर। बुन येरिन, बिरकाक कनाल बोल्गेसेल या दा उलुसल ड्यूज़ेडे डेमेटलर ओलारक बिलिनन ग्रुपर हालिंडे बिरलेटिरिलिर।
7 eitli kanallardan alinan teletex yayininda mevcut yayin bilgilerini bulabilir ya da TV rehberine veya internete göz atabilirsiniz.
7 ज़ेल यायिन इर्केटलेरिन ऐट सीइटली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासोनलारी इफ्रेलिडिर (डीवीबी-एस, डीवीबी-टी और डीवीबी-सी)। इसके अलावा, इस स्थिति में और भी बहुत कुछ होता है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। ओज़ेल उर्नलर शैतान मज़ानिज़ा दानिन।
एनर्जी तसरुफु इले इल्गिली यापिल्मासी गेरेकेनलर
ऐदा अलाटिलन इलेमलर सायसिंदे, दोल कायनकलारिन तुकेतिमिनी अज़ल्टबिलिर और इलेक्ट्रिक फ़ैटुरलारिनिज़ी ड्यूरेरेक पारा तसरुफ़ु यापाबिलिरसिनिज़।
7 टेलीविज़्योनुनुज़ू बिरकाक गुन बॉयुनका कुल्लनमायाकसानिज़, सेवरे और गुवेनलिकले इल्गिली गेरेक्लिलिकलेर्डन डोलेई फ़िनी प्रिज़डेन सेकिन। टेलीविज़्योनुनुज़ बू दुरुम्दा इलेक्ट्रिक हरकामयाककतिर।
7 टेलीविज़्योनन üzerinde açma kapama dumesi varsa, bu dumeyi kullanarak cihazi kapatmaniz da iterli olacaktir. बॉयलस टेलीविज़्योनुनुज़ुन इलेक्ट्रिक टुकेतिमी हेमेन हेमेन सिफिर वत्स इनसेक्टिर।
7 टेलीविज़्योनुनुज़ स्टैंडबाय मोडुंडेकेन दाहा अज़ एनर्जी टुकेतिर। Ancak, bazi televizyonlarda, cihazin doru çaliabilmesi için स्टैंडबाय मोडुंडा birakilmasini gerektiren açilma zamanlayicisi gibi bazi özellikler vardir।
7 सिहाज़िनिज़, पार्लक्लिक अयारी अज़लटिल्डिन्दा दाह अज़ ऊर्जा हरकयाकक्तिर।
दुरान जैसा दिखता है इल्गिली नोटलार
8 / 83 टीआर

एकरांडा उज़ुन सुरेली अयनी गोरुंटुनुन इज़लेनमेसी, सबित रेसमिन अर्का प्लाना ज़ायिफ़ ओलारक बेलिरमेसिन नेडेन ओलाबिलिर। अर्का प्लांडा बेलीरेबिलेक ज़ायिफ़ रेजिम (एलईआर), एलसीडी/एलईडी तकनीक कायनक्लिदिर और गारंटी केप्समिंडा मुदाहले गेरेक्टिरमेज़। बु दुरुमलर इले करिलामामक वे/वेया एटकियी एन अज़ा इंदिरमेक इसिन ऐदाकी ओनेरिलेरि उयगुलायबिलिरसिनिज़। 7 ऐनी टीवी केनालिनिन कोक उज़ुन सुरेली एकरंद
ओल्मासिनी एंगेलीइनिज़। कनाल लोगोलारी बू एटकी गोस्टरबिलिर। 7 ताम एकरान ओलमायन गोरंटुलेरिन सुरेक्ली एकरांडा कलमासिनी एंगेलेयिनिज़; यायिनसी ताराफिंडन तम एकरान योलनमायन आईसेरिकलेरी गोरंटु फॉर्मेटलारिनी डीइटिररेक टैम एकरन हालिन गेटिरेबिलिरसिनिज। 7 टीवी'निज़ी युकसेक पार्लक्लिक वे/वेया कॉन्ट्रास्ट डियरलेरी इले इज़लेमेनिज़, बू एटकिनिन दहा हिज़ली बेलीर्मेसिन नेडेन ओलाकैन्डन, टीवी'निज़ी मेमन ओलकैनिज़ एन ड्यूक पार्लक्लिक वे कॉन्ट्रास्ट सेविमेनिज़िन।
टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

PAKETN NDEKLER ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1

3

2

4

5

6

7

उपयोगकर्ता पुस्तिका

स्टैंडआर्ट
1 टेलिविज़ियन 2 अयाक 3 उज़कटन कुमांडा 4 उज़कटन कुमांडा इसिन पिल 5 अयाक इस विडालर वे मोंटाज तलीमतलारी 6 कुल्लनिम किलावुज़ू 7 ईबेके कब्लोसु
टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

9 / 83 टीआर

बलंती/हज़िरलिक————————————————————————————————————————————————————————————
एंटीना वे इलेक्ट्रिक कब्लोसुनु बालामा

4

3

1

2

1 डिजिटल उयडु कनालारी (डीवीबी-एस) आईसिन उयडु एंटेनी कब्लोसुनु टेलीविज़ियन सेटी üzerindeki SATELLITE एंटेन गिरीइन ताकिन;
और/या
2ए करसल डिजिटल इस्तासोनलारी (डीवीबी-टी) आईसिन कैटी या द आईक मेकन एंटेनिनी (केंडी गुक कायनाई बुलानन पासिफ या द एक्टिफ आईक मेकन एंटेनी) टेलीविजन सेटिनिन üzerindeki ANT IN एंटेन गिरीइन टैकिन;
veya
2बी कबोलू टीवी ऐनिन (डीवीबी-सी) डिजिटल इस्तासोनलारी आईसिन एंटेन कब्लोसुनु टेलिविज़ियन सेटी üzerindeki एंट इन एंटेन गिरीइन टैकिन;
veya
2सी एनालॉग इस्टासोनलर आईसिन एंटेन कब्लोसुनु टेलिविज़्योन सेटी üzerindeki ANT इन गिरीइन टैकिन।

नहीं: 7 ç mekan antenini balarken, yayini en iyi
एकिल्डे अलाना कदर एंटेनी फ़ार्कली कोनुमलार्डा डेनेमेनिज़ गेरेकेबिलिर।
3 एबेके कब्लोसुनु टीवी'इन एसी इन गिरीइन टेकिन।
4 एलेक्ट्रिक काब्लोसुनु दुवार्दकी पुरस्कार ताकिन।
नहीं: 7 सिहाज़ी एलेक्ट्रिक प्रिज़िन यालनिज़्का हरिसी सिहाज़-
लारी वे अंती बालदिक्तन सोनरा तकिन।
7 युरुर्लुक्टेकी गुवेनलिक स्टैंडआर्टलारिनी करिलामायन एडॉप्टर फाई या दा उज़त्मा कब्लोसु कुलनमायिन। इलेक्ट्रॉनिक कब्लोसुनुन उज़ेरिन्दे देइकलिक यापमायिन।

10 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

बलंती/हज़िरलिक————————————————————————————————————————————————————————————

कुरुलुं वेया अस्मा:
7 एकराना डायरेक्ट गुने इइनिन यान्सिमयाकै बीर येर सेकिन।
अयाकली कुरुलुम 7 आया मोंटे एटमेक आईसिन, बर्लिकटे वेरिलेन मोंटाज
तालीमतलारिना बाकिन।
7 टेलीविज़्योनु, सर्ट वे डेंगेली बीर यूज़ेये येर्लेटिरिन।
VESA मोंटाज किटाइन मोंटाज खतरनाक मोंटाज किटी सैटिनल्मा बिल्गिसी इसिन यतकिलि बेइ इले गोरुन।
उनलारा इहतियासिनिज़ ओलकाक्टिर:
7 बीर मकास,
7 बीर यिल्दिज़ बाली तोरनाविदा।
VESA मोंटाज किटी आईसिन मोंटाज टैलीमैटलारिनी इज़्लेइन। 1 टेलीविज़्योनु, üzerindeki फिल्मी çikartmadan,
एकरान अल्ता कलाकाक एकिल्डे दुजगुन बीर युजेय कोयुन।
2 मकसलारी कुलनारक अर्का तारफतकी फिल्मी केसरेक एकिन।
3 गेरेक्ली कबोलारी टेलीविज़्योन कोनेक्टोरलेरिन बालयिन। बु किलावुज़दाकी "बैलेंटीलर" बोलमुने बाकिन।
4 कबोलारी, येरे दोरु असिली कलमायाकक्लरी एकिल्डे बालयिन।
5 वीईएसए मोंटाज किटिनी टेलिविज्योना विडालायिन वे मोंटाज टैलीमाटलारिना गोरे मोंटे एडिन।

VESA

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

11 / 83 टीआर

बलंती/हज़िरलिक————————————————————————————————————————————————————————————

उजक्टन कुमांडया पिल तकमा
1 कपैनी क्रिकरतारक पिल युवासिनी आसीन। 2 पिलेरी येर्लेटिरिन (2 x 1,5 वी माइक्रो, ऑर्नेइन)
R03 वेया एएए)। पिल कुटुपलरिना दीकत एडिन (पिल युवसिनिन तबनिंदा इरेटलिदिर)। 3 पिल युवासिनी कपाटिन। नहीं: 7 टेलीविज़ियन सिहाज़िनिज़ उज़कटन कुमांडानिन कोमुटलारिना आर्टिक टैम ओलारक रीक्सियॉन गोस्टरमियोर्सा पिलर बिटमी ओलाबिलिर। बिटमी पिलर, केसिनलाइकल पायल युवसिंडा बिरकिलममालिदिर। 7 कुल्लनिल्मी पिलरडेन कायनकलानन ज़रारलार्दन डोलायि उरेतिसी सोरुमुलुक काबुल एत्मेमेकतेदिर।

सेवरे उयारीसी

7

पिल वेया सिहाज़ अंबालाजी

üzerinde buunan bu

sembol, बू सिहाज़्ला

बर्लिक्टे वेरिलेन पिलिन

एवसेल अतीक ओलाराकी

डीरलेंडिरिलमेमेसी गेरेक्टिनी गोस्टरमेक्टे-

डीआईआर। बाजी स्तंभ üzerinde, bu sembol kimyasal

बीर सेम्बोले बिरलिकते कुलानिलबिलिर। पिलेरिन

içindeki civa orani %0,0005'den fazlaysa

सिवा आईसिन एचजी किम्यासाल सेम्बोलु, कुरुण ओरानी

%0,004'ten fazlaysa Kurun için Pb kimyasal

सेम्बोलु एक्लेनिर।

एयर मेटल इहटिवा एत्मेयेनलर डे डाहिल ओल्माकी
üzere, स्तंभ एवसेल अतिकलार्ला बिरलिकते अतिलमामालिदिर। लुत्फ़ेन कुल्लनिल्मी पिल्लरी सेव्रेये ज़रार वर्मीसेक एकिल्डे इम्हा एडिन। बुलुंडुनुज़ बोल्गेडेकी यासल योनेटमेलिकलेरी ऑरेनिन।

12 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

जेनेल बकी —————————————————————————————————
टेलीविज़ियन सिहाज़िनिन बैलेन्टिलारि

चींटी में

अधिकतम 500mA

उपग्रह 13/18V

यूएसबी (एचडीडी)

HDMI1

एचडीएमआई2 (एआरसी)

ऑप्टिक आउट

लैन

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

13 / 83 टीआर

जेनेल बकी —————————————————————————————————

7 एसी इन: एबेके कब्लोसु गिरी।
7 सेवा: सर्विस अमाक्लिदिर।
7 लैन: एक बैलेंसी।
7 ऑप्टिक आउट: ऑप्टिक सेस सिक्की।
7 एचडीएमआई2 (एआरसी): डिजिटल सेस वे गोरेंटु वेरिलेरी आईसिन गिरी।
7 HDMI1: डिजिटल सेस वे गोरेंटु वेरिलेरी आईसिन गिरी।
7 यूएसबी (एचडीडी): प्रोग्रामरी केडेटमेक हरिसी बीर सबित डिस्क गीबी वेरी मेदयालारी बुराया बलानिर।
7 उपग्रह: उयदु एंटेनी साइनयाल गिरी। टेक कबोलू एससीआर सिस्टम इसिन उइगुंडुर।
7 ANT IN: एंटेन कब्लोसु गिरी (करसल एंटेन वेया कब्लो बलंतिसी)।
7 यू: एडाप्टोर्लु कुलक्लिक जकी वेया हरिसी सेस
सिकी।
7 सीआई: इफ्रेली कनाल्लारी अल्मा अमाक्ली सीए मोडुलेरी आईसिन।

टेलीविज़ियन सिहाज़िन üzerindeki कुमांडा एलिमनलारी कुमांडा डुमेलेरी
टेलीविज़्योनन असिल्मासी वे बेकलमे दुरुमुना एलिनमासी
1 टेलीविज़्योनु बेक्लेमे कोनुमुंडन आकमाकी
için 8/I ड्यूमेसिन बेसिन।
2 टेलीविज़्योनु बेक्लेमे कोनुमुना अल्मक इसिन
8/मैं ड्यूमसिन बेसिन।

14 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

जेनेल बकी —————————————————————————————————
उज़कटन कुमांडा - एना फोंक्सियोनलारी

कनाल्लारी दोरुदन सेकेर
पसंदीदा सूचियाँ गोरंट्युलेर
मेनू और उइगुलामलार्डन सिकारि
बिल्गी गोरंटुलर मेनुयु अकारी
कनाल लिस्टेसिनी आकर हिजली मेन्यूसुनु अकारी
सेस सेवियेसिनी अयरलार सेसी आकार/कपाटिर (म्यूट)
कायदेत्मे, ओयनात्मा, दुराकलात्मा वेय:
दुरदुरमा।
बू तू इलेव्सिज़दिरि
नेटफ्लिक्स उइगुलामासिनी बलतिर।
एमएलसी नियंत्रण मेल्सी मेन्युलेर्डे युकरी वे आई कादिरिर। इम्लेसी मेन्युलेर्डे सोला/सा हरेकेट एटिरिर। कनाल लिस्टेसिनी आकार; सेइटली फोंक्सियोनलारी एटकिनलेटिर।
टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

टेलीविज़्योनु अकर वे कपतिर (स्टैंड-बाय) टेलीटेक मोड और टीवी मोडू अब और अधिक मेनू, यूयगुलामलर और एचबीबीटीवी फोन्क्सियोनलारी उयगुलामलार मेनुसुन एककर स्वैप फोन्क्सियोनु; मेन्युलेरी बीर सेविये गेरी गोटुर इलेक्ट्रॉनिक टीवी रहबरिनी एकर सिन्याल कायनै कनालारी आदिम अदिम सेकर
nceki, सोनराकी, लेरी, गेरी।
Altyazi seçer Media Oynatici मेनूसुनु अकार सेस कनाली सेसर
15 / 83 टीआर

जेनेल बकी —————————————————————————————————

उज़कटन कुमांडा - तुम फोंक्सियोनलारी

y (किर्मिज़ी) टेलीटेकस्ट/एचबीबी टीवी मोडुंडा किसा योल यी (येइल) तुलारी; yyy (साड़ी) menülerde çeitli fonksiyonlari seçer/ yyyy(mavi) etkinletirir।

5

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा ओन्सकी पार्का/ऑन-

सेकी गोरुन्टु फोंक्सियोनुनु सेकर।

6

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा सोनराकी पार्क/

सोनाराकी गोरुन्टुयू सेकर।

3

टेलेटेकस्ट मोडुंडा सेवाप्लारी गोस्टे-

आरआईआर;

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा गेरिये दोरू गो-

रंतु अरामयी बलतिर।

4

टेलेटेकस्ट मोडुंडा सयफा दूरदुरमा;

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा इलेरिय डोरू गो-

रंतु अरामयी बलतिर।

कायदी बलतिर (डिजिटल टीवी मोडुंडा कायित यालनिज़का हरिसी वेरी ओर्टामी üzerindendir)।

8

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा ओयनात्मयी बलतिर।

!

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा ओयनात्मयी दुराकला-

तीर;

कनली सिन्याल सिरसिंडा जमां कादिर-

मासी (डिजिटल टीवी मोडुंडा यालनिज़का

हरिसी वेरी ओर्टामी üzerinden)।

7

टेलेटेकस्ट मोडुंडा बेक्लेमे सुरसिनी

अटल्मा;

दोस्य तारयिसिंदा वे बाजी वीडियो

उयगुलामलारिंडा ओयनात्मयी सोनलन-

दिरिर;

पीवीआर मोडुंडा कायदी वेया ओयनात्मयी

सोनलैंडिर।

3D

बू तू इलेव्सज़िदिर।

16 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————

टेलीविज़ोंडा, मंदिर अयारलामलारी यापारक आदिम आदिम आकार यार्डिमसी ओलमक उज़ेरे बीर "कुरुलम यार्डिमसी" बुलुनमक्तादिर। कुल्लनिकी, एकरान डायलॉग पेन्सरेसिनी कुलनारक कर्मिक गिबी गोरुनेन अयारलामलारी वे वेरी गिरीलेरिनी बसिटके वे हरकेस ताराफिंडन अनलैलक एकिल्डे यापबिलिर। सैफ़लार वे डायलॉग ओलेरी एकरंडा गोरुनुर, बुरादा द इलेरिकी वे मुहतेमेल इलेम एडिमलरी तनिमलानिर। बुनु डेस्टेक्लेमेक आईसिन एयरिका उज़कटन कुमांडानिन गेरेक्ली ओलन ड्यूम सिमगेलेरिनी गोरेसेक्सिनिज़। विवरण मंदिर आयरलार: दिल सेकिमी ülke seçimi; सात अयारी; एक अयालारी (आइस्टेनिरसे); स्टेसन अयालारी (DVB-S, DVB-T, DVB-C ve
एनालॉग कनालर)।
आयरिन्टिली अयारलार, 19 और 21. सायफलार्डा बुलुनबिलिर।
एव आइना बालनमा अयालारि
एव एआई बालंतिसिना बाली ओलारक टेलीविज़्योनुनुज़ु एव आइना बालयिनिज़: बीर लैन बलंतिसी इले वेया डब्ल्यूएलएएन इले काब्लो ओल्मदान
लैन वेया डब्ल्यूएलएएन इले बालनमदान एक बार आईपीवी4आईपीवी6 सेकिमी यापिल्मासी गेरेक्मेक्टेडिर।
उयारी:
7 आईपीवी6 और इंटरनेट सेवा में उपयोग किया जाता है, इंटरनेट सेवा में उपयोग किया जाता है और आईपीवी6 का उपयोग किया जाता है, सदेस मॉडम आईपीवी6 की स्थापना की जाती है और इसे मोडेम संतुलित किया जाता है; इंटरनेट सिकामाज़सिनिज़।
लैन बालंतिली इकी सेसेनेक वर्दिर:
ओटोमैटिक बलंती,
तुम बलंती अयरलारी (»आईपी एड्रेसी«, »नेटमास्क«, »गेटवे« और »डीएनएस«) बिल्गिलेरी मॉडमडेन ओटोमैटिक ओलारक एलिनिर।
मैनुअल बलंती,
तुम बलंती अयरलारी (»आईपी अड्रेसी«, »नेटमास्क«, »गेटवे« वे »डीएनएस«) बिलगिलेरी मैनुअल ओलारक यापिलंदिरलमासी गेरेकिर।

WLAN कुलानिलिरकेन पेक कोक सेसेनेक वर्दिर:
ओटोमैटिक बलंती,
तुम बलंती अयरलारी (»आईपी एड्रेसी«, »नेटमास्क«, »गेटवे« और »डीएनएस«) बिल्गिलेरी मॉडमडेन ओटोमैटिक ओलारक एलिनिर। Yönlendiriciye bali olarak aaidaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Seçenek "WPS-PBC" (बासमली ड्यूम यापी-
लैंडिरमासी); बीर डब्ल्यूपीएस पिन इले बलंती; ए इफ्रेसिनी गिररेक बालनमक।
टेलीविज़ियन कनालारिनिन अयार्लानमासी
बाली ओलं एंटेन टुरुने बाली ओलरक हैंगी टेलीविज़ियन कनालारिनी अरामक इस्तदीनाइज़ करर वेरेबिलिरसिनिज़।
DVB-S Sayfa 21'den uydudan dijital televizyon kanallarini ayarlar. बू अरामा आईसिन iki seçeneiniz vardir: स्टैंडआर्ट बीर सेकिमी ऑन्सडेन अयर्लायन मंदिर कुरुलुम, ओर्न। एस्ट्रा उयदुसु 19.2° डू; सादेस अरामयी बालत्मनिज़ गेरेक्मेकतेदिर; एलिसिनिज़िन सिस्टेमी आईसिन गेरेक्ली टुम अयारलामलारी यापमानिज़ी और पैरामेट्रेलरी अयार्लामनिज़ी सालायन प्रोफ़ेसयोनेल कुरुलुम।
डीवीबी-सी डिजिटल कबोलू टेलिविज़ियन कनालारिनिन अयार्लानमासी इस बाकिनिज़ सैफ़ा 21.
डीवीबी-टी डिजिटल करसल टेलिविज़ियन कनाल्लारिनिन अयार्लानमासी इसिन बाकिनिज़ सैफ़ा 21.
एनालॉग टेलिविज़ियन कनालरीनी अरामक आईसिन सैफ़ा 67'डेन बालयान "डेटयली कनाल अयरलारी" बोलमुने बाकिन।
नहीं:
7 डिजिटल टेलिविज़्योन कनाल अयरलारी हक्किंदा दाहा फजला बिल्गी आईसिन 67. सयफदन बालयान "डेटयली कनाल अयारलारी" बोलमुने बाकिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

17 / 83 टीआर

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————
एलके कुरुलुम जेनेल बकी
दिल (सैफा 19, आदिम 3) वेरी टोप्लामा बिलदिरिमी (सैफा 19, आदिम 4) अल्के (सैफा 19, आदिम 5) सात अयारी (सैफा 19, आदिम 6) यासल उयारिलारी (सैफा 19, आदिम 7)

ए (सैफा 19, आदिम 7)

कबोलू (सैफा 20, आदिम 8)

काब्लोसुज (सैफा 20, आदिम 16)

गिज़्लिलिक पॉलिटिकासी (सैफा 19,20 आदिम 9, 16)

ओटो। (सैफा 20, आदिम 8)

मैनुएल (बोलुम सैफा 63) ओटो। (सैफा 20, आदिम15)

IPv4, IPv6

नेटफ्लिक्स'आई बलात'

टीवी कनाल्लारी अयारी (सैफा 21, आदिम 23)

डीवीबी-टी (सैफा 21., आदिम 33)

ओटो।
(सैफा 21, आदिम 33)

मैनुएल
(बोलुम सयफा 71)

डीवीबी-सी (सैफा 21., एडिम 28)

ओटो।
(सैफा 21, आदिम 28)

मैनुएल
(बोलुम सयफा 70)

डीवीबी-एस (सैफा 21, एडिम 23)

ओटो।
(सैफा 21, आदिम 23)

मैनुएल
(बोलुम सयफा 68)

18 / 83 टीआर

कनाल ड्यूजेनलीसी (सैफा 22)

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————

एलके कुरुलुमुन यापिल्मासी 1 »8« डुमेसियल टेलीविज़्योनु स्टैंडबाय मो-
डंडन एसिन। टेलिविज़ियन इल्क केज़ असिलडिंडा »हो गेल्डी-
निज़!« मेन्यूसु गोरुनुर।
हो गेल्डिनिज़!
ओके ड्यूमसिन बेसिन। बु कोले कुरुलुम आदिमलार्दन सोनरा स्मार्ट टीवी'निज़ी कुल्लनमाया बलयाबिलिरसिनिज़।

नोटलर: 7 टेलीविज़्योनुनुज़ु और आइना बालमाक
इस्टरसेनिज़,
otomatik LAN balantisi için 8. Maddeden devam edin, veya
otomatik WLAN balantisi için 12. मैडेडेन देवम एडिन।
7 बीर एव आइना बालनमक गेरेक्ली देइल्स »एटला« सेसेनिनी सेसिप, 22; 26; वेया 28; मदेदेन अयरलारा देवम एडिन।

ठीक है तमा
यार्डिम: 7 »हो गेल्डिनिज़!« मेनू एकरांडा गोरुन्मेज़-
से, अयारी, 56. Sayfada bulunan televizyonu fabrika ayarlarina dondürme hakkindaki talimatlari izleyerek yapin। 2 आमली कुरुलुम, टेलीविज़्योनु कुल्नबिलमेक इसिन यापिलाक्टिर। कुरुलुमा बालमाक आईसिन »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 »<«, »>«, »वी« वेया »« ड्यूमेसियल मेन्यू दिलिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनालेयिन। वेरी टोप्लामा और याज़िलिम गुंसेलेम बिल्डिरिमी गोरुन्टुलेनिर।
4 »<« वेया »>« डुमेसियल »काबुल एट« öesini seçip »ठीक है« डुमेसियल ओनायलेइन। »Ülke Seçimi« मेनूसु गोरंटुलेनिर।
5 »<«, »>«, »वी« वेया »« ड्यूमेसियल टेलिविज़्योनन कुलनिलकै उलकेई सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »सात अयारी« मेनूसु गोरंटुलेनिर।
6 »ओटोमैटिक« seçeneini »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन;
veya
»मैनुअल« सेकेनी इले सात, तारिह बिलगिलेरिनी गिररेक »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
7 »यासल बेयनलारी« ओकुयुप बीर सोनारकी अदिमा गेक्मेक आईसिन »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

19 / 83 टीआर

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————

बीर लैन कब्लोसुयला एव आइना बालनमा 8 »वी« वेया »« डुमेसियल »काब्लोलू ए«
सेसीनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »गिज़लिलिक पॉलिटिकासी« मेन्यूसु गोरुनुर।
9 देवम एत्मेक आईसिन गिज़लीलिक राजनीतिकासिनी ओकेयूपी
»<« वेया »>« डुमेसियल »ओनायला« seçe-
नेनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
10 ए सालायिसिन्ज़ा गोरे »वी«,»« ड्यूमेसियल »आईपीवी4« वेया »आईपीवी6« सेकिमिनी यापिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
11 »ओटोमैटिक गिरि« seçeneini »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
नहीं: 7 मैनुअल लैन बालंतिसी अयालारी, 63. सैफा-
दा बुलुनमक्तादिर।
12 एक संतुलन परीक्षण एडिलिप ए अयालारी गोरुन्टुलेनिर।
13 सोनराकी अदिमा गेक्मेक आईसिन »सोनराकी« seçeneini »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
14 नेटफ्लिक्स अयालारी आईसिन »नेटफ्लिक्स'आई बलात« सेसेनिनी सेकिन;
veya
कनाल अरमासीना गेक्मेक आईसिन »एटला« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
नहीं: 7 »Netflix'i Balat« seçenei seçilirse ilk
कुरुलुम सोनलानिर. कनाल अरामसी यापाबिलमेक इसिन विवरणी Sayfa 67. 7 »अटला« सेसीनेई सेसिलरसे टीवी चैनलारिनी अरमाया देवम एडिन: डीवीबी-एस एलिमी इस मदे 22; डीवीबी-सी एलिमी आईसिन मदडे 26; DVB-T alimi için Madde 28.

एक ifresini girerek otomatik balanmak 15 »V« veya »« dumesiyle »Kablosuz
ए« सेसीनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »अकिली टीवी गिज्लिक पॉलिटिकासी« मेन्यूसु गोरु-
नूर.
16 देवम एत्मेक आईसिन गिज़लीलिक राजनीतिकासिनी ओकेयूपी
»<« वेया »>« डुमेसियल »ओनायला« seçe-
नेनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
17 कब्लोसुज़ अलार तारानारक मेन्यूडे गोरुन्टुलेनिर।
18 »वी« वेया »« दुमेसी इले बालनमक इस्तेदीनिज ऐ सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलेइन। कब्लोसुज़ बलंती इफ़्रे एकरानी गोरुन्टुलेनिर।
19 »<«, »>«, »वी« वेया »« ड्यूमेसियल गेरेकेन कराकटेरी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल बीर सोनाराकी करकटरे गेसिन। »ए1$« »ठीक है« टुलारिनी कुलनारक बुयुक हार्फ्लर / सैइलर वे कुकुक हार्फ्लर / ऑज़ेल करैक्टरलर अरसिंडा गेकी यापाबिलिरसिनिज़। गिरिलें करकटेरी सिल्मेक आईसिन » « ड्यूमेसिनी सेकिप» ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
20 »बलानियोर… « मेसाजी गोरुन्टुलेनिर वे बलंती बरेली इसे कब्लोसुज बलंती बिलगिलेरी एकरांडा गोरुन्टुलेनिर।
21 सोनराकी अदिमा गेक्मेक आईसिन »सोनराकी« seçeneini »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
22 नेटफ्लिक्स अयालारी आईसिन »नेटफ्लिक्स'आई बलात« सेसेनिनी सेकिन;
veya
कनाल अरमासीना गेक्मेक आईसिन »एटला« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
नोटलार: 7 »नेटफ्लिक्स'ई बलात« सेकेनेई सेसिलिरसे इल्क
कुरुलुम सोनलानिर. कनाल अरामसी यापाबिलमेक इसिन विवरणी Sayfa 67. 7 »अटला« सेसीनेई सेसिलरसे टीवी चैनलारिनी अरमाया देवम एडिन: डीवीबी-एस एलिमी इस मदे 22; डीवीबी-सी एलिमी आईसिन मदडे 26; DVB-T alimi için Madde 28.

20 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————

उयदु सिन्याली इले टेलीविज़ियन कनालारिनिन अरनमासी (DVB-S/S2)
23 »<« वेया »>« डुमेसियल »डीवीबी-एस/एस2« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
24 »<« वेया »>« डुमेसियल »ऑपरेटर« सेकिमिनी यापिन »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
25 »उयदु« सतीरिनी »वी« वेया »« ड्यूमेसियल »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। उयडु लिस्टेसी गोरुंटुलेनिर।
26 अरमा यापमक इस्तेदीनिज़ उयडुयु »वी« वेया»« डुमेसियल सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल इरेट्लेइन। nceki menüye dönmek için »मेनू« ड्यूमेसिन बेसिन।
नोट्स:
7 तारामा मोडुनु सेकिन। यल्निज़्का ücretsiz dijital televizyon kanallarini mi (ifresiz), yoksa yalnizca ifreli dijital televizyon kanallarini mi (ifreli) ya ikisini Birden mi (ifresiz+ifreli) aramak istediinizi belirlini «,« ifreizi » ifresiz+ifreli« öelerini seçip iaretlemek için »OK« ड्यूमेसिन बेसिन। nceki menüye dönmek için »मेनू« ड्यूमेसिन बेसिन।
7 »हिज़्मेट तुरु«'नू सेकिन।
यालनिज़्का डिजिटल चैनलारिनी मील (डीटीवी), योक्सा यालनिज़्का रेडियो म्यू (रेडियो) या द इकिसिनी बर्डेन मील (डीटीवी+रेडियो) अरामक इस्तेदीनिज़ि बेलिलेमेक आईसिन »वी« वेया »« रेडियो »डीटीवी« , »रेडियो « ओलेरिनी सेकिप आईरेटलेमेक आईसिन »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। nceki menüye dönmek için »मेनू« ड्यूमेसिन बेसिन।
27 अरामया बालमक इसिन »अरामा बलात« ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »ओटोमैटिक कनाल अरमा« मेन्यूसु गोरुनुर वे कनाल अरनमासीना बालनिर। »तमामलैंडी« मेसाजी गोरुंडुंडे
तारामा तमालनिर।

कबोलू डिजिटल टेलीविज़ियन कनालारिनिन अयार्लानमासी (DVB-C)
28 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल »डीवीबी-सी« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
29 »<« veya »>« dümesiyle » Ayar Modu« öesini »Dolu« seçin ve »OK« dümesiyle onaylayin। »ओटोमैटिक कनाल अरमा« मेन्यूसु गोरुनुर वे कनाल अरनमासीना बालनिर। »तमामलैंडी« मेसाजी गोरुंडुंडे तारामा तममलनिर।
करसल डिजिटल टेलिविज़ियन कनालारिनिन अयार्लानमासी (DVB-T/T2)
30 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल »डीवीबी-टी/टी2« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »ओटोमैटिक कनाल अरमा« मेन्यूसु गोरुनुर वे कनाल अरनमासीना बालनिर। »तमामलैंडी« मेसाजी गोरुंडुंडे तारामा तममलनिर।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

21 / 83 टीआर

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————

डिजिटल चैनल में कनाल डुज़ेनलेइसिसिक
अरामा सोनुंडा बुलुनन कनाल्लर »कनाल ड्यूज़ेनलीसी«`ये कायदेदिलिर।
कार्यक्रम टैब्लोसुंदन गेरेक्ली ओलमायन कनाल्लारी सिलेबिलिर वेया फेवरी लिस्टेसिन एक्लेबिलिरसिनिज़।
कनाल ड्यूजेनलेइसाइड कनाल लिस्टेसिनी ओन्सकी सैफाया गेकिर्मेक आईसिन »पी+« ड्यूमेसिन, सोनाराकी सैफाया गेकिर्मेक आईसिन इसे »पी-« ड्यूमेसिन बेसिन।

कार्यक्रम Tablosunu açma 1 »MENU« dümesiyle menüyü açin.
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »कनाल« मेन्यू-
sünü »>« ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« डुमेसियल »कार्यक्रम दुज़ेनलेमे« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »कार्यक्रम दुज़ेनलेमे« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
नाम: 7 तुम kaynaklar için (uydu, kablo ve anten)
कार्यक्रम तब्लोसु वे फेवरी लिस्टेलेरी आयरी आयरी सकलनमक्तादिर।
7 कार्यक्रम टैब्लोसु सेकिल्डिइंडे बुलुंडुनुज़ कायनैन कार्यक्रम टैब्लोसु गोरुन्टुलेनिर।
नोटलर: 7 कार्यक्रम तब्लोसुंडा बीर कनाल इसमिनिन
यानिंदा »अनाहतर/किलित« iareti varsa kanali izlemek için bir CI modülü ve akilli kart gerekir।

कनाल लिस्टेसि

10

चैनल 11

11

चैनल 12

12

चैनल 15

13

चैनल 21

14

चैनल 68

15

चैनल 46

16

चैनल 30

17

चैनल 90

18

चैनल 51

19

चैनल 61

कार्यक्रम डुज़ेनलेमे

पसंदीदा सूची

विशेष आयात लाइसेंस

ताई

Favori

पी आई/युकारी ओयनाट मेनू गेरिक

बाहर निकलें iki

22 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

AYARLAR——————————————————————————————————————————————————————————————————————

कनाल ड्यूजेनलेइसाइड कनालारिन सिलिनमेसी 1 »कार्यक्रम दुजेनलेमे« मेन्यूसुंडे सिल्मेक
इस्तेदीनिज़ कनाल वेया कनाल्लारी »वी« वेया»« डुमेसियल सेकिन।
2 »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
3 Silme ilemini onaylamak için »<« ड्यूमेसिन बेसिन;
veya
iptal etmek için »>« ड्यूमेसिन बेसिन।
4 »कार्यक्रम ड्यूजेनलेमे« मेनुसुनडेन सिकमैक आईसिन »एक्जिट« ड्यूमेसिन बेसिन।
कार्यक्रम तब्लोसुंडा कनल्लारी फ़र्कली कनाल कोनुमलारा तैमा (यायिनसी ताराफिंडन एंगेलेनन हरिक उयदु, काब्लोलु वे करसल कनाल्लर)
1 »कार्यक्रम दुज़ेनलेमे« मेनूसुंडे »वी« वेया»« डुमेसीन बसरक तैनाकक कनाली सेकिप »वाई« (येल) दुमेसी इले ओनायलेइन।
2 »वी« वेया »« ड्यूमेसिन बसरक कनाली येनी कोनुमुना तय्यरक »य्य« (येल) दुमेसी इले ओनालयिन।
नहीं: 7 डायर कनाल्लारी तैमक आईसिन 1. वे 2. आदिमला-
री टेकरार एडिन।
3 »कार्यक्रम Tablosu« çikmak için »EXIT« ड्यूमेसिन बेसिन।

पसंदीदा सूची इस प्रकार है: पसंदीदा कनालारिनिज़ी सेकेबिलिर और बुनलारी सूची हालिंडे कायदेबिलरसिनिज़।
नहीं: 7 तुम kaynaklar için (uydu, kablo ve anten)
पसंदीदा लिस्टेलेरी आयरी आयरी ओलुतुरुलमलीदिर।
7 पसंदीदा सूचियाँसिनी सेक्मेक आईसिन »एफएवी« ड्यूमेसिन बेसिन।
1 »कार्यक्रम दुज़ेनलेमे« मेन्यूसंडे पसंदीदा सूची एकलेमेक इस्तदीइनिज़ कनाल वेया कनाल्लारी »वी« वेया »« ड्यूमेसियल सेकिप »yyy« (साड़ी) ड्यूमेसिन बेसिन। कनाल »« ile iaretlenir।
2 कनाल इस्मी मेनुनुन सैंदा बुलुनन »पसंदीदा लिस्टसिंडे« गोरंटुलेनिर।
3 »कार्यक्रम ड्यूजेनलेमे« मेनुसुनडेन सिकमैक आईसिन »एक्जिट« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

23 / 83 टीआर

GÖRÜNTÜ / SES AYARLARI —————————————————————

गोरंटु अयालारीक
1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »रेसिम« मेनू-
sünü »>« ile onaylayin.
»गोरंटु« मेनुसु एटकिंडिर।
चित्र
रेजिम मोडु स्टैंडआर्ट कैनली रेन्क असिक रेन्क सिकाक्लि नॉर्मल
दिनामिक कॉन्ट्रास्ट ओर्टा गुरल्टु अज़ल्मा दुक डिजिटल गुरुलतु अज़ल्टिमी दुक माइक्रोडिमिंग कपाली फिल्म मोडु कपाली रेन्क योनेतिम सिस्टेमी कपाली
3 »वी« वेया »« इले इस्टेनिलेन सतीरी / इलेवी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
»<« वेया »>« ड्यूमेसियल सेकेनेई सेकिपी
»गोरंटु अयारलारी« मेन्यूसुने डोनेमेक आईसिन »बैक <« ड्यूमेसिन बेसिन। 4 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

आर्टिरिल्मी गोरुन्टु अयालारीक
"आर्टिरिल्मी गोरुंटु अयारलारी" बिरिनसिल डिजिटल गोरुंटु जेलिटर्मेलेरिंडे बुलुनमक्तादिर अनक बुनलारिन साडेस गोरुंटु कलित्सि और एक्टरिम कुसुरसुज ओल्डुंडा गेरेकिटिंड कुलनिलमासी गेरेक्मेकतेदिर। बुनलर अयनी ज़मांडा ज़ायिफ़ मालज़ेमेली गोरुन्टुयू जेलिटिरेबिलिर अनक एक्टारिम वे गोरुन्टु कलित्सिनिन कुसुरसुज़ ओल्डुउ गोरुन्टुयू ओलुमसुज़ ओलारक एटकिलेबिलिर।
7 »कैनली रेन्क« रेन्क कॉन्ट्रास्टिनी और कॉन्ट्रास्ट अयारिनी आर्टिरिर। बु अय्यर कूनलुक्ला सामान्य जैसा दिखने वाला कुल्लानिम इसिन कॉक गुक्लुडुर वे सेडेस गेरेक्ली ओलर्सा कुलनिलमलिदिर (दुक वेया कपाली) अक्सि हाल्दे गोरुन्टुडेकी इंस एयरिंटिलर योक एडिलेबिलिर।
7 »दिनांक संपर्क« बू फोन्क्सियॉन, गोरंटुलेरी एनालिज एडरेक और आर्डिनडन कॉन्ट्रास्टैकी डेइइमे बाली ओलारक बुनु डेइटिरेरेक इल्गिली रेसिम आईसेरिनिन कॉन्ट्रास्टिनी दिनमिक वे इष्टतम ओलरक अयर्लर। संपर्क बू आरती अयनी ज़मांडा रेसिमडेकी गोरुनेबिलिर पर्लक्लिक ड्यूज़ेलेरिनी डे ड्यूरेबिलिर
7 »गुरुल्टु अज़ाल्टिमी« रेस्मी बीर मिक्तर दाहा केस्किन गोस्टररेक वे हाफिफ बुलंदिर्मा ओलुतुरारक गोरुनेन "करली" बोल्गेलेरी अज़ल्टिर। डोलायिसियाला आई रेसिम मालज़ेमेसी ओल्डुंडा एन एज़ ड्यूज़ेयडे कुलनिलमलिदिर।
7 »माइक्रोडिमिंग« करनलिक गोरंटुलेर्डे डिटे सेवियेसिनी आर्टटिरिर। टेलीविज़ियॉन, एकनी कुकुक बोल्गेलेरे बॉलर और उसकी बोल्गेई आयरी ऐरी एनालिज़ एडरेक एन डोरू पर्लक्लिक डेरिनी बेलर। बॉयलस करनलिक आईसेरिकलेर्डे दहा डेटली गोरुंटु एल्डे एडिलिर।
7 »डिजिटल गुरुलतु अज़ाल्टिमी« बु फोंक्सियॉन यालनिज़का डिजिटल अलीम कायनकलारियला वी ए वी ऑन अयारलरियला सेसिलेबिलमेक्टेडिर। एमपीईजी प्रणाली कायनाकलानन डिजिटल प्रोग्रामलार्डन जेलन (डीवीबी-टी एलिसिलारिंडन वे ड्युक एक्टरिम या डी डीवीडी ऑयनाटिकिलार्डन जेलेनलर गिबी) के बारे मेंurlअर्दन (पिक्सेल ब्लोकलारी) कायनाकली परजीति अजलतीर।

24 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

GÖRÜNTÜ / SES AYARLARI —————————————————————

7 »फ़िल्म मोडु«, तुम कनाल कायनकलरी इस तरह से फिल्मलेरी टेप एडर वे आइलर। यानि दाइमा एन उयगुन रेसमी अलिरसिनिज़। Bu, TV oynatiminda 480i, 576i ve 1080i modlarinda ve dier kanal kaynaklari için çaliir. »फिल्म मोडु«, उज़ुन फिल्म सिन्याली ओलमायन प्रोग्रामलर आईसिन असिलिर वे डोनुक गोरुंटु, हटली अल्ट्याज़िलर वेया रेसिमडेकी इन्स सिज़गिलर गिबी ओनेम्सिज़ सॉरुनलर ओलुबिलिर।

ntanimli Görüntü Ayarlarina dönü 1 »Görüntü« menüsünde »V« ile »Öntanimli
Görüntü Ayarlarina Don« öesini seçin ve »OK« dümesiyle onaylayin.
2 गुवेनलिक सोरुसुनु ओनायलमक आईसिन »<« ड्यूमेसिन बेसिन;
veya
iptal etmek için »>« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
अयारी सोनलैंडिरिमा 1
için »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

25 / 83 टीआर

GÖRÜNTÜ / SES AYARLARI —————————————————————

सेस अयालारी
1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »सेस« मेन्यू-
एनयू »>« इले ओनायलेइन।
»सेस« मेनुसु एटकिंडिर।
उसकी
सेस मोडु
Balans
ओटोमैटिक सेस दुजेयी कपाली सेवरसेल सेस कपाली डीटीएस डीआरसी कपाली एडी डोनुटुर्मे
एसपीडीआईएफ मोडु पीसीएम सेस गेसिकमेसी
कुलाक्लिक सेसिक

नहीं:
7 लेवे इलेमलर ऐदाकी बोलमलेर्डे अकिक्लेनमिटिर।

सेस मोडू 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »सेस मोडु«
सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।

2 »कुल्लनिकी«, »स्टैंडआर्ट«, »मुज़िक«, »फिल्म«

व्या वेया

»स्पोर« seçeneini seçmek
»>« ड्यूमेसिन बेसिन।

के लिए

»<«

3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।

Balans
1 »वी « वेया »« इले »बालन« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »बालन« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
2 »<« वेया »>« डुमेसियल डीरी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।

ओटोमैटिक सेस ड्यूज़ेई टेलीविज़्योन कनाल्लारी फ़ार्कली सेस सेवियेलेरिंडे यायिनलानिर। ओटोमैटिक सेस सेवियेसी सिनिरलैंडिर्मा (एवीएल) फोंक्सियोनु, कनाल डिटिर्डिनिज़दे सेसिन अयनी सेविएडे कोरुनमासिनी सालार। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »ओटोमैटिक सेस
दुज़ेयी« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »आसिक« सेसेनिनी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।
सेव्रेसेल सेस सेव्रेसेल सेस टेलिविज़्योन सेटइन एंटेग्रे ओलारक कुरुल्मु और सराउंड साउंड एटकिसी यारटमैक आईसिन यालनिज़्का सिहाज़ आईसीआई हॉपर्लोरलेरे गेरेक्सिनिमी ओलन बीर सेस टेक्नोलोजिसिडिर। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »सेव्रेसेल सेस«
सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »आसिक« सेसेनिनी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।
4 »<« वेया »>« दुमेसियल »अयक्त« वेया »दुवारा असिल« सेसेनिनी सेकिन।
एकोलेज़र एकोलेज़र, केंडिनिज़ ओलुतुराबिलिसिनिज़ बीर सेस अयारी सुनमक्तदिर।
एकोलेज़र अयारी, »सेस मोडु«, »कुल्लनिकी« सेकिल्डिइंड एक्टिफ्टिर। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »सेस मोडु«
सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 सेस मोडु« सतीरिनी सेकिप »<« वेया »>« डुमेसियल »कुल्लनिकी« सेसेनिनी सेसिन।
3 »वी« वेया »« डुमेसियल »120 हर्ट्ज« फ्रीकन्स बंदिनी सेकिन।
»<« वेया »>« डुमेसियल टेरसीह एडिलेन
डीरी अयार्लयिन।
4 सोनराकी फ्रीकन्स बंदिनी »वी« वेया»« डुमेसियल सेकिप अयार इलेमिनी टेकरारलेइन।
5 अयारी केडेटमेक आईसिन »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।

26 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

GÖRÜNTÜ / SES AYARLARI —————————————————————
सेस गेसिकमेसी एसपीडीआईएफ वेया होपर्लोर सेस गेसिकमेसिनी अयरलामनिज़ी सालार। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »सेस गे-
cikmesi« सतीरिनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »एसपीडीआईएफ गेसिकमेसी« वेया »होपरलर गेसिकमेसी« सतीरिनी से-
çip »<« वेया »>« ड्यूमेसियल डीरी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।
कुलाक्लिक सेसी कुलाक्लिक सेस सेवियेसिनी अयरलामनिज़ी सालार। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »कुलाक्लिक सेसी«
सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसियल डीरी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।
टीवी कोनमु बू ऑज़ेलिक या टेलीविज़्योनन कोनुमुनु सेक्मेक ओटोमैटिक सेस अयारी आईसिन ओनेमलिदिर। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »टीवी कोनुमु«
सतीरिनी सेसिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसियल »अयक्त« वेया »दुवारा असिली« सेसेनिनी सेकिन। 3 nceki menüye dönmek için »वापस <«
डुमेसिन बेसिन।
अयारलारी सोनलैंडिरिमा 1
için »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

27 / 83 टीआर

TV'NN ALIMASI - TEMEL FONKSYONLARI——-

अक्मा वे कपाट्मा
1 टेलीविज़्योनु बेक्लेमे मोडुनडेकेन एकमाकी
için »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
2 टेलीविज़्योनू स्टैंडबाय मोडुना geçirmek için
»8« ड्यूमेसिन बेसिन।
कनाल्लारी सेक्मे
1 कनाल्लारी डोरुडन सेक्मेक आईसिन »1…0« डुमेलेरिनी कुलानिन।
2 »P+« ya da »P-« ड्यूमेलेरीयल एडिम एडिम टेलिविज़ियन चैनलारिनी सेकिन।
3 »ओके« ड्यूमेसिन बसारक कनाल लिस्टेसिनी एसिन, वी« वेया »« डुमेसियल कनाल सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल कनाली तेयत एडिप, »एक्जिट« ड्यूमेसियल कनाल लिस्टसिनी कपाटीन।
कनालारी लिस्टेलेर्डन सेक्मे
1 पसंदीदा सूची मेनुसुनु çairmak için »FAV« ड्यूमेसिन बेसिन। »पसंदीदा« मेनूसु गोरुंटुलेनिर।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल » पसंदीदा लिस्टेसी« ओसिनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
3 »ठीक है« डुमेसियल कनाल लिस्टेसिनी एकिन। 4 »वी« वेया »« डुमेसियल कनाली सेकिपी
»ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। 5 »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बसारक कनाल लिस्टेसिन-
मांद किकिन।
सिन्याल कायनाई सेक्मे
1 » « dümesiyle »कायनाक« मेनूसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल इस्तेदीनिज़ ए वी सिन्याल कायनैनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
सेस सेवियेसिनी आयरलम
1 » ओ +« ड्यूमेसियल सेस सेवियेसिनी अयर्लयिन।
सेसी कपाट्मा
1 सेसी कपटिप (म्यूट) येनिडेन एक्मक आईसिन »पी« डुमेसिनी कुलानिन।

बिलगिलेरी गोरुन्टुलेमे 1 बिलगिलेरी गोरुन्टुलेमेक आईसिन »?« ड्यूमेसिन
घाटी। किसा बीर सुरे एकरंदकी मेनू ओटोमैटिक
ओलारक काबोलुर।
सेस डिलि
डिजिटल कनालारी सेरेडेरकेन सेइटली डिलेरी सेसेबिलिरसिनिज़। बू, यायिनलानन प्रोग्रामा बलिदिर। 1 » « ड्यूमेसिन बसारक सेकिम मेन्यूसुनु
एसिन
2 »वी« वेया »« दुमेसी इले दीली सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
3 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
अल्ट्याज़िलार
डिजिटल कनालारी सेरेडेरकेन सेइटली अल्ताज़िलारी सेसेबिलीर्सिनिज़। बू, यायिनलानन प्रोग्रामा बलिदिर। 1 » « ड्यूमेसिन बसारक सेकिम मेन्यूसुनु
एसिन
2 »वी« वेया »« दुमेसी इले दीली सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
3 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
अदला-बदली करें
बु फोंक्सियॉन, इज़लेमेकते ओल्डुनुज़ कनाल इले बेटा इज़्लेदीनिज़ कनाला गेसी यापमानिज़ी सालार। 1 »1…0« वेया »पी+«, »पी« डुमेलरिएल
istediiniz कनाली (ओर्नेइन, कनाल 1) सेकिन।
2 »1…0« वेया »« »वी« ड्यूमेलेरीयल कनालारी डितिरिन (ओर्नेइन, कनाल 2)
3 कनाल 1'ई गेरी डोनेमक आईसिन »बैक <« ड्यूमेसिन बेसिन।

28 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

TV'NN ALIMASI - EK FONKSYNLAR———————

»उपकरण« मेनूसंडे ऐदाकी अयालारी बुलबिलिरसिनिज़।
रेजिम मोडू
1 »टूल्स« ड्यूमेसी इले हिजली मेन्यूसुनु असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »रेसिम मोडु« सतीरिनी सेकिन।
3 »<« वेया »>« बसारक गोरुंटु अयारिनी सेकिन।
4 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
सेस मोडु
1 »टूल्स« ड्यूमेसी इले हिजली मेन्यूसुनु असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »सेस मोडु« सतीरिनी सेकिन।
3 »<« वेया »>« बसारक से अयारिनी सेकिन। »कुल्लनिकी« सेस अयारिनी डिइटिरबिलिरसिनिज़; Sayfa 26'deki "Ekolayzer" बोलमुने बाकिन।
4 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
ओटोमैटिक कपनमा
और फोन्क्सियॉन, टेलीविज़ियोना 10 डाकिका सुरेले हेरहंगी बीर गोरुन्टु सिन्याली गोंडरिलमेडिइंडे वेया अवरूपा डुज़ेनलेमेलेरी गेरेइन्स टेलीविज़्योन तू तकीमी वे कुमांडादकी हेरहंगी बीर तुआ 4, टेलिमाडिय़ा उन सभी को देखें
1 »टूल्स« ड्यूमेसी इले हिजली मेन्यूसुनु असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ओटोमैटिक कपनमा« सतीरिनी सेकिन।
3 »<« वेया »>« डुमेसियल कपंमा ज़मानिनी सेकिन।
नहीं:
7 फोंकसियोनु »<« वेया »>« डुमेसियल »कपाली« कोनुमुना अयारलयारक कपाटीन।
4 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टीवी और रेडियो चैनलरी अब खेलें
1 »टूल्स« ड्यूमेसी इले हिजली मेन्यूसुनु असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »डीटीवी+रेडियो« सतीरिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेइन। टीवी चैनल रेड्यो कनाल लिस्टेसाइन जीसी यापिलिर।
उयकु ज़मानलेइसिसि
»उयकु ज़मानलेइसी«, टेलीविज़ियन इस बीर कपनमा ज़मानी सेसेबिलिरसिनिज़। बु सुरे सोना एरडिक्टेन सोना टेलिविज़ियन स्टैंड-बाय मोडुना गेकर। 1 »टूल्स« ड्यूमेसी इले हिजली मेन्यूसुनु असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »कपनमा सुरेसी« सतीरिनी सेकिन।
3 »<« वेया »>« डुमेसियल कपंमा ज़मानिनी सेकिन।
नहीं:
7 फोंकसियोनु »<« वेया »>« डुमेसियल »कपाली« कोनुमुना अयारलयारक कपाटीन। 4 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »एक्जिट« ड्यूम-
साइन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

29 / 83 टीआर

TV'NN ALIMASI - EK FONKSYNLAR———————

गोरंटु फॉर्मेटिनी डीटिर्मेस
1 »टूल्स« ड्यूमेसी इले हिजली मेन्यूसुनु असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »एन-बॉय ओरानी« सतीरिनी सेकिन।
3 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल रेजिम फॉर्मेटिनी सेकिन।
4 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
नोटलर: 7ऐदाकी गोरेंटु प्रारूपलारिन्दन बिरिनी
आप चुन सकते हैं।
»Otomatik« प्रारूप Görüntü formati, 16:9 प्रारूपindaki प्रोग्रामलर için otomatik olarak »16:9« ayarina geçirilir।
Görüntü formati, 4:3 फॉर्मेटिंडकी प्रोग्रामलर için otomatik olarak »4:3« अयारीना गेसिरिलिर।
»4:3« प्रारूप 4:3 प्रारूप में गोस्टरिलर।
»16:9« फॉर्मेटी 4:3 फॉर्मेटिंडकी प्रोग्रामलर सिरासिंडा, »16:9« वेया »14:9« सेसिलमेसी हालिंडे गोरुंटु यताय ओलारक गेरिलर।
गोरंटु जियोमेट्रिसि याटे ओलारक गेरिलिर।
गेर्सेक 16:9 साइनयाल कायनक्लारिंडा (यूयडु एलिसिसिंडन वेया यूरो-एवी सोकेटिंडे), गोरुंटु डोरू जियोमेट्रिए साहिप ओलाकाक एकिल्डे एकरानी टुमुयले डोलदुरुर।
»फिल्म« प्रारूप लेटरबॉक्स अयारी, संस्करण 16:9 प्रारूपindaki प्रोग्रामर için uygundur.
जेनेलिकल इक्रानिन उस्त वे अल्टिंडा बुलुनन सियाह केनार्लीक्लर ओरतदान कलदिरिलिर; 4:3 एकरानी डोलदुरुर।
लेटिलन गोरंटुलर बुयुतुलुर अंकक उस्त वे अल्तान बिराज किरपिलिर। गोरंटु जियोमेट्रिसि डेइमेडेन कलीर।

»पैनोरमा« फॉर्मेटी बु अयार, बुयुक जेनिलिक/युकसेक्लिक ओरानीना साहब फिल्मलर इसिन उयगुंडुर।
4:3 फॉर्मेटिंडाकी प्रोग्रामलर सिरासिंडा, »पैनोरमा« फोंकसियोनुन सेसिलमेसी हालिंडे गोरुंटु यताय ओलारक गेरिलर। गोरंटु जियोमेट्रिसि याटे ओलारक गेरिलिर।
»सदेस अरामा« प्रारूप एचडीएमआई कायनांदा बू रेसिम प्रारूप सेकिल्डिइंडे युकसेक çözünürlülükteki गोरंटुलर किरपिलमदान मूल बॉयुतलारी इल एकराना जेलर।
नहीं: 7 बू प्रारूप के माध्यम से एचडीएमआई kaynaklarinda
अक्टिफ्टिर

30 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

इलेक्ट्रॉनिक टीवी रहबर————————————————————————
इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रहबेरी, ययिंदन अल्दी सोनारकी हफ्ता यायिनलानाक ओलन तुम प्रोग्रामलारा जेनल बीर बाकी सुनार (यालनिज़्का डिजिटल कनाल्लर आईसिन)।
1 इलेक्ट्रानिक टीवी रेहबेरीनी बलातमक आईसिन »गाइड« ड्यूमेसिन बेसिन। 9 कनालिन प्रोग्रामलारी गोरंटुलेनिर (कनाल ड्यूजेनलीसिनिन सिरासीना गोरे)।
नोटलार: 7 उसकी कनाल तैयली बीर टीवी रहबेरी सुनमाज़।
7 ou yayinci günlük Programi vermekle birlikte ayrintili açiklamalar yapmaz.
7 हिकबीर बिल्गी वर्मयेन यायिनसिलर पित्त वरदिर।
2 »वी« वेया »« इले कनाली सेकिन। असिल कार्यक्रम हक्किंदकी बिल्गी, सेसिली टेलीविज़ियन कनालिंडा गोरुंटुलर।
नहीं: 7 9'अर्ली आदिमलर हलिंदे कनाल्लारी अतलामक इसिन
»पी+« वेया »पी-« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 मेवकट कार्यक्रम हक्किंदाकी बिल्गिये »य्य« (येइल) दुमेसिनी कुलनारक गेकी यापिन।
नोटलर: 7 सेसिलेन प्रोग्राम केडेडिलेबिलिर (हरिसी बिर)
वेरी ओरटामी बलियासा)। बुनु यापमक इसिन »y« (किर्मिज़ी) डुमेसियल डिटे सईफासिना गेसिप कायित बिलगिलेरिनी गिररेक »वाई« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
7 सेसिलेन प्रोग्रामी हतिरलात्मा ज़मानलेयिसिना एक्लेमेक आईसिन »य्य्य्य« (मावी) ड्यूमेसियल डिटे सेफासीना गेसिप हेटिर्लाटिसी बिलगिलेरिनी गिररेक »वाई« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसियल ओनलेयिन।
4 »मेनू« डुमेसियल प्रोग्राम जेनल गोरुनुमुने गेरी डोनुन।
5 कनाल रहबेरीनी कपाटमक इसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

31 / 83 टीआर

एचबीबीटीवी मोडु ————————————————————————————————-
एचबीबीटीवी नेदिर?
एचबीबीटीवी, मॉडर्न यापिसी, आईसेरी वे युकसेक कोज़ुनुर्लुक्लू (एचडी) गोरुंटु वे वीडियोलारिया यायिन वे जेनिबेंटिन बेराबर कुलानिलबिल्डी वे यायिनिन इंटरनेट यूज़रेंडेन वर्डीई इंटरकालीफ यूय्गिरमिन। एचबीबीटीवी यायिनी अल्माक इस टेलीविजन इंटरनेट'ए बाली ओलमासी गेरेकिर।
एचबीबीटीवी हिजमेती सुन बीर टीवी चैनल का उपयोग करें, इल्गिली मेसज गोरुन्टुलेनिर।

32 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

एचबीबीटीवी मोडु ————————————————————————————————-

एचबीबीटीवी'निन कुलनिमी

HbbTV'yi destekleyen बीर टीवी कार्यक्रम के लिए yaptinizda, HbbTV यायिन मेवकट इसे बीर बिल्गी
मेसाजी गोरंटुलेनिर।

1 »y« (किर्मिज़ी) दुमेसी या HbbTV'yi açin। हिज़्मेट हकिंडाकी बिलगिलर एकरांडा गोरुन्टुलेनिर। बुना एक ओलरक, मेन्युलेर्डे गेज़िनमे आईसिन गेरेक्ली ओलन रेन्कली ड्यूमेलर डे गोरुन्टुलेनिर।

नहीं:
7 कोनू अलनलरिनिन अरली और बायरेसेल कोनू अलनलरिनिन सेकिमी उसके बीर प्रोग्रामइन केंडी सलायिसिसिना बलिदिर।

7 »1« इला »0« अरसिंदकी रकम दुमेलेरी एक फोन्क्सियोनलर इस कुल्लनिलिर।

2 स्टेनन कोनू अलनिनी »yy« (yeil), »yyy« (साड़ी)

वेया »yyyy« (मावी) डुमेलरले सेकिन।

3

सेक्तिनिज़ि
वेया »>«

कोनू अलनिंदा, »वी«, »«, »<«
डुमेलेरिनी कुलनारक इस्तेदी-

निज़ सेकेनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल

ओनायलेइन।

4 »y« (किर्मिज़ी) दुमेसी या HbbTV'yi kapatin।

नहीं:
7 एचबीबीटीवी मोडुंडा नेविगैसन क्लिमाज़सा »एक्जिट« डुमेसिन बसारक फोंक्सियोंडन सिकाबिलिरसिनिज़।

वीडियो डिज़िनलेरी एक बार फिर
1 ओयनात्माया बालमक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
2 »!« डुमेसी इले ओयनात्मा इलेमिनी दुरकलाटिन।
3 »8« दुमेसी इले ओयनात्मा इलेमिन देवम एडिन।
4 »3« डुमेसियल इले गेरी, »4« डुमेसियल इसे इलेरी सरीन।
5 »7« ड्यूमेसियल ओयनात्मा इलेमिनी दुरदुरुन।

एचबीबीटीवी'निन देवरे दी बिराकिल्मासी वे एटकिनलेटिरिलमेसी
बू ओज़ेलिक इले एचबीबीटीवी'यि कपाटबिलिर बॉयलस एचबीबीटीवी यायिनी यापन कनालार्डा एचबीबीटीवी यूयारिलरी गोरुन्टुलेनमेज़।
1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।
2 »वी«, »« डुमेसी इले »टेरसीहलर« öesini
»>« इले ओनायलेइन।
3 »V« वेया »« ile »HBBTV« öesini seçin ve »OK« dümesiyle onaylayin।
4 »V« वेया »« ile »आसिक« वेया »कपाली« öesini seçin।
5 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

33 / 83 टीआर

टेलीटेकस्ट मोडू——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

टॉप टेक्स्ट वेया फ्लोफ टेक्स्ट मोडु
1 टेलेटेकस्ट मोडुना गेकमेक आईसिन »TXT« टूना बेसिन।
2 टेलेटेकस्ट सयफलारिनी दोरुदन »1…0« तुलारी इले वेया आमली ओलरक »वी« वेया»« तुलारी इले सेसेबिलिरसिनिज़। सैफा 100`ई डोनमेक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं: 7 एकरानिन ऑल्ट किस्मिंडा, किर्मिज़ी, येल वे एयरिका
कनाला बाली ओलरक साड़ी वे मावी मेतिन अलनलरिंदन ओलुआन बीर बिल्गी सतीरी गोरंटुलेनिर। उज़कटन कुमांडानिज़्दा बनलारा कारिलिक गेलेन ड्यूमेलर बुलुनमक्तादिर।
3 बीर सयफा गेरी गिटमेक आईसिन »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
4 बीर सैफा इलेरी गिटमेक आईसिन »yy« (यील) ड्यूमेसिन बेसिन।
5 बोलम सेक्मेक आईसिन »yyy« (साड़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
6 कोनू सेमेक आईसिन »yyyy« (मावी) ड्यूमेसिन बेसिन।
7 टेलेटेकस्ट मोडुनडन çikmak için »TXT« ड्यूमेसिन बेसिन।
सामान्य पाठ मोड
1 टेलेटेकस्ट मोडुना गेक्मेक आईसिन »TXT« ड्यूमेसिन बेसिन।
2 टेलेटेकस्ट सयफलारिनी डोरुडन »1…0« डुमेलेरी इले सेसेबिलिरसिनिज़। सैफा 100`ई डोनमेक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 बीर सयफा गेरी गिटमेक आईसिन »पी-« ड्यूमेसिन बेसिन।
4 बीर सैफा इलेरी गिटमेक आईसिन »पी+« ड्यूमेसिन बेसिन।
5 टेलेटेकस्ट मोडुनडन çikmak için »TXT« ड्यूमेसिन बेसिन।

एक फोन्क्सियोनलार
बेक्लेमे सुरसिनी अतलामा बीर सयफ़ा अरनिर्केन, टेलीविज़ियन कनालिना गेसेबिलिरसिनिज़। 1 »1…0« डुमेलेरिनी कुलनारक टेलीटेकस्ट
Sayfa numarasini गिरी वे ardindan »7« ड्यूमेसिन बेसिन। सईफ़ा बुलुंडुंडा, सईफ़ा नुमारसी गोरुन्टुलेनिर। 2 टेलेटेकस्ट सायफासीना गेक्मेक आईसिन »7« ड्यूमेसिन बेसिन।
सायफ़ा दुरदुरमा बिरडेन कोक सयफ़ादा, यायिनी यापन इस्तासन ताराफ़िंदन ओटोमैटिक ओलारक कायदिरिलन बर्डन कोक ऑल्ट सयफ़ा बुलुनबिलिर। 1 ऑल्ट सेफलारी »4« ड्यूमेसियल दुर्दुरुन। 2 फोंक्सियोंडन çikmak için »4« ड्यूमेसिन
घाटी।
बीर ऑल्ट सयफायि दोरुदन केरमा सेसिलन टेलीटेकस्ट सईफासिंडा ऑल्ट सेफलार वर्सा, सेसिल्मी ओलन ऑल्ट सईफानिन नुमारासी और टोप्लाम सईफा सईसी गोरुन्टुलेनिर।
1 Alt Sayfa seçmek için »<« veya »>« ड्यूमेसिन बेसिन।
सेवाबी गोस्टर बेलिरली टेलीटेकस्ट सैफ़लारी, केरिलबिलेन "गिज़ली सेवाप्लार" वेया बिलगिलर आईसेरिर। 1 »3« डुमेसियल बिलगिलेरी गोरुंटुलेयिन। 2 »3« डुमेसियल बिलगिलेरी गिजलेइन।

34 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

टेलीविज़ियन प्रोग्रामलारिनिन कायदेदिलमेसी वे ऑयनाटिलमसियला इल्गिली बिलगिलर
7 प्रोग्रामलारिन कायदेदिलमेसी और सोनारादान इज़लेनमेसी यालनिज़्का डिजिटल टेलीविज़न इस्तास्योनलारिंडा गेर्सेकलेटिरिलेबिलिर (डीवीबी-एस, डीवीबी-टी और डीवीबी-सी)।
7 डिजिटल टेलिविज़्योन इस्तासोनलारिनी (डीवीबी-एस, डीवीबी-टी और डीवीबी-सी) यायिनी यापन इस्तास्योना बाली ओलारक कायदेबिलिर वे कायित्टन ऑयनाटाबिलिरसिनिज़।
7 प्रोग्रामलारिन कायदेदिलमेसी और सोनाराडन इज़लेनमेसिनिन यानि सिरा ज़मान कादिरमा फोंक्सियोनु यालनिज़का हरिसी बीर वेरी ओर्टामी कुलनिलरक गेरसेक्लेटिरिलेबिलिर (सबिट डिस्क वेया यूएसबी कुबु)।
7 कायत इलेमलेरी, पियासादकी पेक कॉक वेरी ओर्टामियाला गेरसेक्लेटिरिलेबिलिर। बुनुला बिर्लिक्टे, तुम वेरी या तमलारियला कलियाकैनी गारंटी एडेमीज़।
7 कायट इल्मलेरी, यानलिज़्का एफएटी और एफएटी32 फॉर्मेटली सबिट डिस्क और यूएसबी बेलेक कूबुना यापिलबिलिर।
7 बीर प्रोग्रामी हरिसी बीर वेरी ऑर्टमिना केडेटमेनिज़ हलिन्दे, बुनु यल्निज़्का टेलीविज़्योनुनुज़्दा इज़्लेबिलिरसिनिज़। बु प्रोग्रामी बका हेरंगी बीर सिहाज़्दा इज़्लेमेज़सिनिज़।
7 टेलीविज़्योनुनुज़ू ओनारिमा गोंडरमेनिज़ और डोननिम बिलेनलेरिनिन डीटिरिलमेसी गेरेक्टिइंडे, केयितलारिनिज़ी ऑनरिलन टेलीविज़ोंडा इज़्लेमीबिलरसिनिज़।
7 ग्रुंडिग हरिसी डेपोलमा अयगीति उज़ेरिन्दे डिपोलन वेरी केबिन्दन सोरुमुलु देइलदिर।
7 डीटीवी कायनंदा कायदेत्तिनिज़ दोस्यालारी पीवीआर मेद्या ऑयनाटिसि इले ओयनात्मनिज़ ओनेरिलिर।

हरीसी वेरी ओरतामी कुल्निमिंडा मुहतेमेल किसिटलामलारो
यायिनी यापन इस्तस्योना बाली ओलारक, बाज़ी टेलीविज़्योन इस्तासोनलारिनिन सेइटली किसिटलामलार उयगुलाडिनी गोरेबिलिरसिनिज़।
GRUNDIG'in bu kisitlamalar üzerinde Herhangi bir etkisi yoktur.
7 बीर प्रोग्रामइन हरिसी वेरी ऑर्टमिना कायदेदिलमेसी यायिनसी कुरुलु ताराफिंडन एंगेलेनेबिलिर। »उरी* कोरुमाली! पीवीआर फोंक्सियोनु एंगेलेंडी« गोरुनुर्से, कायित वेया ज़मन कादिरमा ओज़ेली यायिनसी ताराफिंडन सिनिरलैंडिर्लमिटिर (बीर कायित मुमकुंदुर) वेया देवरे दी बिराकिलमिटिर (कायित मुमकुन देइलदिर)। *उरी = कुलानी हकलारी बिल्गीसी।
7 बीर प्रोग्रामी हरिसी वेरी ऑर्टामिनिन एरिविन कायदेर्सेनिज़ कायित्टन ओयनात्मा किसतलन्मि ओलाबिलिर। यायिनसी कुरुलु, बू प्रोग्रामी बीर वेया दहा फ़ज़ला केज़ इज़लेमेनाइज़ इज़िन वेरेबिलेसी गिबी सदासे बेलिरली बीर सुरे आईसिन इज़लेनमेसिन डे ओलानक तानियाबिलिर।
7 ocuklara kari koruma içeren istasyonlar için kayit balamadan एक बार हेमेन बीर पिन गिरील्मेसी गेरेकिर। बु यतकिनिन वेरिलमेमेसी हलिन्दे कायत बालमायाबिलिर।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

35 / 83 टीआर

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

हरीसी वेरी ऑर्टामिनिन बालनमसी
नोट्स:
7 हरिसी वेरी ओर्टामिनी बालमदान एक बार, टेलीविज़्योनु बेक्लेमे (स्टैंड-बाय) मोडुना अल्मनिज़ तवसिये एडिलिर।
7 हारिसि वेरी ऑर्टामिनिन बैलेनटिसिनी केस्मेडन एक बार, टेलीविज़ियन बेक्लेमे (स्टैंड-बाय) मोडुना गेटिरिलमेलिडिर; अक्सी तकदिर्डे, दोसियालर ज़रार गोरेबिलिर।

नोट्स:
7 USB (HDD) USB अरायुज़ने बालनिलान हारिसी सबिट डिस्क और फिर कब्लोसु कुलानील्डि दुरुमलार्डा टीवी कपटील्डिंडा हरिसी हार्ड डिस्किन डे गुक कब्लोसु सेकिल्मेलिडिर।
7 USB अयगितिंदन हेरंगी बीर दोसया ओकुनर्केन USB अयितिनिन टीवी'डेन çkarilmamasi gerekmektedir.

यूएसबी (एचडीडी)

1 हारिसी सबिट डिस्की टेलिविज़्योनन यूएसबी (एचडीडी) यूएसबी आर्युज़्यून टेकिन;

36 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

यूएसबी कायत अयरलारी
मेन्यू सेक्मे 1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्यूयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »टेरसीहलर«
मेनू öesini seçip »>« dümesiyle onay-
में रखना। 3 »वी« वेया »« इले » ज़मान कादिरमा
दोस्या सिस्टेमी« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। मेन्यू गोरंटुलेनिर।
ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्टेमी
डिस्क सेक यूएसबी 1/डिस्क 2 ज़मान केदिरमा खरीद 512 एमबी फॉरमेटला बलात
हिज नियंत्रण आदि
नहीं: 7 लव इल्मलर ऐदाकी बोलमलेर्डे असिक-
लैनमिटिर हरिसी वेरी ऑर्टामिनिन सेसिल्मेसी बर्डेन फजला हारिसी वेरी ओरटामी टेलिविज्योना तकिलमी इसे बिरिनी सेकिन। 1 »ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्तेमी« मे-
Nüsünde »V« veya »« ile »डिस्क सेक« सतीरिनी सेकिन वे »ठीक है« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलेइन। 2 »वी« वेया »« दुमेसी इले हरिसी वेरि
ortamini seçin »<« वेया »>« ड्यूमेसिन
बसारक डिस्की सेकिन। 3 »वापस <« डुमेसी इले गेरी दोनुन वेया
अयालारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

हरिसी वेरी ऑर्टामिंडा बोलम सेक्मे हरिसी वेरी ऑर्टामिंडा बिरकाक बॉलम वर्सा बिरिनी सेकिन। 1 »ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्तेमी« मे-
Nüsünde »V« veya »« ile »डिस्क सेक« सतीरिनी सेकिन वे »ठीक है« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलेइन।
2 »वी« वेया »« दुमेसी इले बोलमु सेकिपी
»<« वेया »>« ड्यूमेसिन बसारक बिरडेन
फ़ज़ला बोलम वर्सा, बोलम सेकिन।
3 »वापस <« ड्यूमेसी इले गेरी डोनुन वेया अयालारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
ज़मान कादिरमा बुयुकुलु ज़मान कादिरमा बेलेइनिन बॉयटुनु अयारलयबिलिरसिनिज़। 1 »ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्तेमी« मेन्यूसुन-
डी »वी« वेया »« इले »ज़मान कादिरमा बुयुकुलु« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 »<« वेया »>« ड्यूमेसिन बसारक बोयुतु अयारलेयन।
3 »वापस <« ड्यूमेसी इले गेरी डोनुन वेया अयालारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
डिस्किन फॉर्मेटलानमासी 1 »ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्टेमी« मेनू-
डेन »वी« वेया »« इले »फॉर्मैटला बलात« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलिन।
2 Silme ilemini onaylamak için »<« dümesiyle »Evet« seçeneini seçin;
veya
iptal etmek için »>« dümesiyle »Hyir«
स्केनिनी सेसिन।
3 »वापस <« ड्यूमेसी इले गेरी डोनुन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

37 / 83 टीआर

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

हारिसि वेरी ऑर्टामिनिन टेस्टी
हरिसी वेरी ऑर्टामिनिन इलेवलर आईसिन यूगुन ओलुप ओल्माडिनी सिनायबिलिरसिनिज़।
1 »ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्टेमी« मेन्यूसुंडे »वी« वेया»« इले »हिज कंट्रोल एट« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। किसा बीर सुरे सोनरा डिस्किन हिज बिलगिलेरी गोरुन्टुलेनिर।
2 »वापस <« ड्यूमेसी इले गेरी डोनुन वेया अयालारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

ज़मान कादिरमा प्रोग्रामलारिनिन "दुरकलातिलमासी"
zlediiniz बीर प्रोग्रामी duraklatabilirsiniz. बू कुलनिलि बीर इलेवदिर। अर्नेइन बीर फिल्म सेरेडरकेन टेलिफोन कालदी फिल्मी दुर्दुरुप हिकबीर और काकिरमदान कलदीनिज यर्डन देवम एडबिलिरसिनिज।
सोन साहने फ्रीज-फ्रेम गोरुन्टुसु एकरांडा गोरुन्टुलेनिर वे ज़मान कादिरमा हरिसि वेरी ऑर्टमिना केडेडिलिर।
ज़मान केदिरमा मोडुंडा हरीसी वेरी ओर्टामिंडा अयारलामी ओल्डुनुज़ बो हफ़ीज़ा कादर कायित यापिलबिलिर।
नहीं:
7 केसिंटिसिज़ बीर "कालिसी ज़मान कादिरमा" में हरिसी यूएसबी हार्ड डिस्क कुलैनिन है।
1 यायिन सिरासिंडा »!« ड्यूमेसिन बेसिन। टेलीविज़ियन गोरुन्टुसु दुरदुरुलुर वे गेसिकमे सुरेसी गोरुन्टुलेनिर।
2 यायना कलदी यर्डन देवम एटमेक इसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन। सिज़ यायिनी इज़लरकेन, सिस्टेम दे बनु कायदेत्मेय देवम एडर।
नहीं: 7 ऐदाकी इलेवलेरी जमां कादिरमा मोडुन-
दा कुलानिलबिलिर। हिजली गेरी सरमा, इस्तेनिलेन हिज इसिन »3«
डुमेसिन बीर काक केज़ बेसिन; हिजली इलेरी सरमा, इस्तेनिलेन हिज इसिन »4«
डुमेसिन बीर काक केज़ बेसिन; Duraklatmak için »!« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 ज़मान कादिरमा इलेमिन्डेन çikmak için »7« ड्यूमेसिन बेसिन।
4 ज़मान कादिरमयी दुरदुरमक इसिन »<« ड्यूमेसियल »एवेट« सेसेनिनी सेकिन;
veya
ज़मान कादिरमाया देवम एत्मेक इसिन »>«
डुमेसियल »हेयर« सेसेनिनी सेकिन।

38 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

प्रोग्रामलारी केडेटमे
बीर टीवी कनालिनी kaydedebilirsiniz। बू प्रोग्रामर आईसिन वेरी हरिसी वेरी ऑर्टमिना केडेडिलिर वे बू अरिव टेलिविज़ियन अरासिलियला योनेटिलर।
कम से कम 1 डाकिक कायत सुरेसी आईसिन 44एमबी या 110 एमबी'लिक हाफिजा गेरेक्लिदिर।
टेक दोकुनुला प्रोग्रामलारी केडेटमे 1 केदी बालत्मक इसिन »1…0« वेया »पी+«,
»पी« डुमेसियल कनाली सेकिन वे » « ड्यूमेसिन बेसिन। कायित बिल्गीसी गोरुन्टुलेनिर: कायत सेम्बोलु,
कनाल आदि, प्रोग्राम वे कायत सुरेसी। बू बिलगिलर किसा सुरे सोनरा कायबोलुर।
2 कायदी सोना एरडिर्मेक इसिन »7« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 कायदी दुरदुरमक इसिन »<« ड्यूमेसियल »एवेट« सेसेनिनी सेकिन;
veya
kayda devam etmek için »>« dumesiyle
»हेयर« seçeneini seçin.
नोटलर: 7 कायदी बिटिरदीनिज़ ज़मान, ओटोमैटिक ओलाराकी
हरीसी वेरी ओरटम üzerine depolanir।
7 हरीसी वेरी ओर्टामी कायत इस्नासिंडा सिकारिलमासी दुरुमुंडा कायित ओटोमैटिक ओलारक इप्टल एडिलिर वे हरिसी वेरी ओर्टैमिना केडेडिलेमेज़।
कायत सिरासिंडा टेलीविज़्योनन स्टैंड-बाय कोनुमुना अलिनमासी 1 केडेटमेक इस्तेदीनिज़ कनाली सेकिप » «
ड्यूमेसिन बसिप कायदी बलाटिन।
2 टेलीविज़्योनू स्टैंड-बाय कोनुमुना अल्मक आईसिन
»8« ड्यूमेसिन बेसिन।
3 कायित इलेमिन दावम एडिप स्टैंड-बाय कोनुमु-
और अधिक पढ़ें »<« ड्यूमेसिन बेसिन;
veya
कायत इलेमिनी सोनलैंडिरिप टेलीविज़्योनु स्टैंड-
by konumuna almak için »>« dümesine
घाटी।

कनाल लिस्ट्सइंडेन बीर प्रोग्रामी केडेटमे 1 »ओके« ड्यूमेसिन बसारक कनाल लिस्टेसिनी
एसिन
2 »वी« वेया »« डुमेसियल बीर कनाल सेकिन वे »ओके« डुमेसियल ओनायलेइन।
3 »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बसारक कनाल सूचीसिंडेन çikin।
4 कायदा बालमाक आईसिन » « ड्यूमेसिन बेसिन। कायत बिल्गीसी गोरुन्टुलेनिर: कायत सेम्बोलु, कनाल आदि, कार्यक्रम और कायत सुरेसी। बू बिलगिलर किसा बीर सुरे सोनरा कायबोलुर। एकरानिन सा ऑल्ट कोसिंदे कायित सेम्बोलु वे कायित सुरेसी गोरुन्टुलेनिर।
5 कायदी सोना एरडिर्मेक इसिन »7« ड्यूमेसिन बेसिन।
6 कायदी दुरदुरमक इसिन »<« ड्यूमेसियल »एवेट« सेसेनिनी सेकिन;
veya
kayda devam etmek için »>« dumesiyle
»हेयर« seçeneini seçin.

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

39 / 83 टीआर

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

कायत आईसिन कार्यक्रम अयारी
... इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रेहबेरीनी कुलनारक कायित इसिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रहबेरी बिलगिलेरी कुलानिलबिलिर।
1 इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रेहबेरीनी एकमक आईसिन »गाइड« ड्यूमेसिन बेसिन।
2 »वी« वेया »« डुमेलरियले इस्तेदीनिज़ टेलीविज़ियन कनालिनी सेकिन। Asil televizyon programi hakkindaki bilgi görüntüler.
3 यायिनलारी ज़मानलेइसिया एक्लेमेक आईसिन »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन। कायत एडिलेसेक टेलीविज़ियन प्रोग्राम बिल्गीसी गोरुन्टुलेनिर।
4 »कार्यक्रम बिल्गीसी« व्यंग्य»<« वेया »>« ड्यूमेसियल कायडेटमेक इस्तेदीनिज प्रोग्रामी सेकिन।
5 »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। कायत वेरीसी अरली गोरुन्टुलेनिर।
6 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
नोटलार: 7 ज़मानलैसी कायदी बालामादान एक बार बिर
uyari iletisi görüntülenir ve 15 sanye geriye Sayarak kanala geçmek için firsat verir। 15 सनिये सोनुंडा कायदेदिलेसेक ओलान कनाल ओटोमैटिक ओलारक असिलिर।
7 ज़मानलैसी कायदी, कायित्टन युरुत्मे सिरासिंडा बलारसा, कायित्टन युरुत्मे दुर्दुरुलुर। उयारी एकरनिंडा »एवेट« सेकेनेई सेसिलमेडी तकतीर्डे गेरी सइम तमामलैंडिंडा कायित ओटोमैटिक ओलारक बलार।
7 Sadece UPC müterileri için Not: बीर प्रोग्राम kaydeilirken, muhtemel Program Kilavuzu hatalari dolayisiyla önceki veya sonraki programin bir kisminin kayda dahil edilmesi söz konusu olabilir. बॉयल बीर दुरुम्दा, बू प्रोग्रामलार्डन बिरी वेया दहा फ़ज़लासिंडा ऐले कोरुमा डेरेसेलेंडिर्मेसी वर्सा, तुम कायित इसिन एन युकसेक सेविएडेकी ऐल कोरुमा डेरेसिनिन गेसरली ओलाकैनी गोज़ ओनुंडे।

... बिलगिलेरी मैनुएल गिररेक 1 इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रेहबेरिनी एकमाक आईसिन
»गाइड« ड्यूमेसिन बेसिन।
2 »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
3 »कनाल« सतीरिंदन »<« वेया »>« ड्यूमेसियल केडेडेसिनिज़ कनाली सेकिन।
4 »बलमा साती«, »यिल« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल यिली सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
5 »बलमा साती«, »अय« सतीरिणी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल आई सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
6 »बलमा साती«, »तारिह« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल गुनु सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
7 »बलमा साती«, »सात« सतीरिणी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« ड्यूमेसियल साती सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।
8 »बलमा साती«, »डाकिका« सतीरिणी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल डाकिकायी सेकिप »ठीक है« डुमेसियल ओनायलेइन।
9 »बिटी साती«, »यिल« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल यिली सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
10 »बिटी साती«, »अय« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल आई सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
11 »बिटी साती«, »तारिह« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल गुनु सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
12 »बिटी साती«, »सात« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« ड्यूमेसियल साती सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।

40 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13 »बिटी साती«, »डाकिका« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल डाकिकायी सेकिप »ठीक है« डुमेसियल ओनायलेइन।
14 »तेकरर मोडु« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »वी« वेया »« डुमेसियल (»बीर केज़«, »उसकी गन« वेया »हफ्तालिक«) सेकिमिनी यापिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
15 अयालारी केडेटमेक आईसिन »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
16 मेन्यू सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
नोटलार: 7 ज़मानलैसी कायदी बालामादान एक बार बिर
uyari iletisi görüntülenir ve 15 sanye geriye Sayarak kanala geçmek için firsat verir। 15 सनिये सोनुंडा कायदेदिलेसेक ओलान कनाल ओटोमैटिक ओलारक असिलिर।
ज़मानलेयिसिनिन सिलिनमेसी
Programlanmi zamanlayicilari सिलबिलिरसिनिज़।
1 »गाइड« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।
2 »कार्यक्रम लिस्टेसिनी« görüntülemek için »yyy« (साड़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
3 सिलिनसेक प्रोग्रामइन बालिनी »वी« वेया»« इले सेकिन वे ज़मनलेइसी »वाई« (किर्मिज़ी) डुमेसी इले सिलिन। ज़मानलैसी सिलिनमिटिर।
4 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

प्लेबैक
कायदेडिलेन प्रोग्रामलर - इस्टर एले बालतिल्मी ओल्सन इस्टर ज़मनलेइसी फोंक्सियोनुनु कुलनारक तमामी हरिसि वेरी ओर्टामिंडा सकलनिर। हरिसी वेरी ओर्टामिंडाकी अरिवि »कायित लिस्टेसी« मेनुसुनडेन गोरुन्टुलेईबिलर्सिनिज़।
कई अन्य सत्र 1 »उपकरणों" को सूचीबद्ध करते हैं जिनका उपयोग मेनू में किया जाता है।
2 »वी«, »« डुमेसियल »कायित लिस्टेसी« मेनू ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »कायित लिस्टेसी« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
3 »वी« वेया »« ड्यूमेसियल ओयनात्मक इस्तेदीनिज़ यायिनी सेकिन वे »8« ड्यूमेसियल ओयनात्मयी बालतिन।
4 ओयनात्मयी सोना एर्डिरमेक आईसिन »7« ड्यूमेसिन बेसिन। टेलीविज़ियन मेडिया ऑयनाटिसि मेनू डोनर।
लेरी/गेरी गोरंटु अरमा 1 ओयनात्मा हिज़िनी (2x, 4x, 8x, 16x वेया 32x)
seçmek için oynatma सिरसिंडा देवमली ओलरक »4« ड्यूमेसिन बेसिन।
veya
oynatma हिज़िनी (2x, 4x, 8x, 16x veya 32x) seçmek için devamli olarak »3« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

41 / 83 टीआर

यूएसबी केयट ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
कायदेदिल्मी डोसियालर मेन्यूसुन्डेन यायिनलारिन सिलिनमेसी
कायदेदिल्मी ययिनलारी कायितली दोस्यालर सिलेबिलिरसिनिज़ को सूचीबद्ध करता है। 1 »टूल्स« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी«, »« डुमेसियल »कायित लिस्टेसी« मेनू
öesini seçip »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। »कायित लिस्टेसी« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
3 »वी« वेया »« डुमेसियल सिलिनेसेक यायिनलारी सेकिन।
4 »यायिनी सिल्मेक आईसिन »वाई« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
5 Silme ilemini onaylamak için »<« dümesiyle »Evet« seçeneini seçin;
veya
silme ilemini iptal etmek için »>« dumesiy-
ले »हेयर« seçeneini seçin.
6 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

42 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

यूएसबी एलईएम ——————————————————————————————————-

दोस्य फॉर्मेटलारी
टेलीविज़्योनुनुज़ू ऐदाकी दोस्य प्रारूपलारिया यूएसबी गिरी üzerinden कुल्नबिलिरसिनिज़:
वीडियो
वीडियो sikitirma / çözme (कोडेक) ilemi, depolama alanini azaltmak ve görüntü kalitesinden ödün vermek üzere tasarlanmitir। Televizyonunuz XVID, H.264/MPEG-4 AVC(L4.1, Ref. Frames:4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV standartlari ile sikitirilmi video verilerinin oynatabilmesini salar।
Cihazin destekledii dosya uzantilari: ".avi", "mkv", ".mp4", ".ts", ".mov", ".mpg", ".dat", ".vob",".divx" Bu dosyalarda वीडियो वेरीसिनिन यानिंदा एमपी3, एएसी वेया डॉल्बी डिजिटल कुलीनलारक सिकितिरिलमी वे "पाकेटलेनमी" सेस वेरिलेरी वर्दिर।
फ़ॉर्मेट (कोडेक) बिल्गिसी दोस्या आईसेरिन्दे सकली ओलुप, दोस्या उज़ांतिसि इले फ़र्क्लिलिक गोस्टरबिलिर। çeriinde divx codec'i barindiran ".avi",".mkv" ve ".divx" uzantili dosyalar oynatilmamaktadir।

सेस वेरिलेरि
टेलीविज़्योनुनुज़ एमपी3, एएसी स्टैंडआर्टलारी इले कोडलानमी सेस वेरिलेरिनिन ओयनाटिलबिलमेसिनी सालार। एमपी3, एमपीईजी-1 सेस दुजेई 3'यू और एमपीईजी (मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप) के साथ-साथ एमपीईजी-1 स्टैण्डर्डिना गोरेदिर। एएसी पहले से कोडलामसी'नी बेलिर्टीर (उन्नत ऑडियो कोडिंग) और एमपीईजी टैराफिंडन जेलिटरिलमिटर। एएसी आई वेरी-ओरानिंडा (बिटरेट) दहा युकसेक सेस कलितेसी सुनार। बू फॉर्मेटलर सेस डॉसयालारिनिन सीडी सेस कलिटेसिन बेंजर कालिटेड डेपोलमा सिहाज़्लारिना केडेडिलमेसिनी सालार। सिहाज़िन डेस्टेक्लेडी दोस्या uzantilari: ".mp3", ".m4a", ".aac", ".wav" MP3 dosyalari bilgisayardaki klasör ve alt klasörlere benzer ekilde duzenlenebilir।
गोरंटु वेरिसिक
Televizyonunuz JPEG, PNG, BMP türündeki resim verilerini gösterilebilmesini सालार। जेपीईजी, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप'अन किसल्टमासिडिर। बू इलेम रेजिम दोस्यलारिनी सिकितिर्मक अमासियला तसरलनमित्र। पीएनजी और बीएमपी स्टैंडआर्टलारी रेजिम वेरिलरिनी काइप्सिज़ ओलारक सिकिटिर्मक इस तसरलनमित्र। रेजिम दोसयालारी, डायर दोस्य टर्लेरी इले बिरलिकते बीर वेरी ऑर्टमिना केडेडिलेबिलिर। बू डॉसयलर क्लास और ऑल्ट क्लासोर्लर एक्लिन्डे डुज़ेनलेनेबिलिर।

डीटीएस पेटेंटलेरी आईसिन, बीकेजेड। http://patents.dts.com। डीटीएस लाइसेंसिंग लिमिटेड लिसांसी अल्टिंडा यूरेटिलमिटिर में। DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, DTS-HD और DTS-HD logosu America Birleik Devletleri ve/veya dier ülkelerde DTS, Inc.'in tescilli ticari markalaridir। © डीटीएस, इंक। तुम हकलारी सकलिदिर।
टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

43 / 83 टीआर

यूएसबी एलईएम ——————————————————————————————————-

हरीसी वेरी ऑर्टामिनिन बालनमसी
हरिसी वेरी ओर्टामिनी बालमदान एक बार, टेलीविज़्योनु बेक्लेमे (स्टैंड-बाय) मोडुना अल्मनिज़ तवसिये एडिलिर। सिहाज़िन बालंतिसिनी यापिन और टेलीविज़्योनु येनिडेन असिक दुरुमा गेटिरिन।
वेरी ऑर्टामिनिन बैलेंटिसिनी केस्मेडन एक बार, टेलीविज़ियन बेक्लेमे (स्टैंड-बाय) मोडुना गेटिरिलमेलिडिर; अक्सी तकदिर्डे, दोसियालर ज़रार गोरेबिलिर।
नोटलर: 7 यूएसबी (एचडीडी) यूएसबी
हरिसी सबिट डिस्क ile beraber güç kablosu kullanildii durumlarda TV kapatildiinda harici हार्ड डिस्किन de güç kablosu çekilmelidir.
7 USB अयगितिंदन हेरंगी बीर दोसया ओकुनर्केन USB अयितिनिन टीवी'डेन çkarilmamasi gerekmektedir.
7 आईटीई (बिल्गी टेक्नोलोजिसी डोनानिमलारी) सिहाज़्लारी आईसिन एन 55022/एन 55024'ते तनिमलैंडि üzere, iki yönlü veri aktarimi mümkün deildir।
7 USB üzerinden aktarim, kendi baina bir çalima modu deildir। बू, यल्निज़्का एक बीर फोंकसियोंदुर।

1 टेलीविज़्योनन üzerindeki USB (HDD) USB अरायुज़ु इले हरिसी सिहाज़िन üzerindeki ilgili veri çikiini (harici sabit डिस्क, dijital कैमरा,
kart okuyucu veya MP3 oynatici) बीर USB kablosu ile balayin;

यूएसबी (एचडीडी)

44 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

यूएसबी एलईएम ——————————————————————————————————-

दोस्य तारयिसि
दोस्य तारयसी, हरिसी वेरी ऑर्टामिनिन गोंडरडी वीडियो, सेस वे रेसिम वेरिलरिनी गोस्टरर। दोस्या तारयिसि एना मेन्यूस
फ़िल्म
1

1 23

4

1 फिल्म। 2 फ़ोटोराफ़ 3 मुज़िक 4 हरिसी वेरी ऑर्टामी

Oynatma/Çalma temel fonksionlar
1 »माई मीडिया« ड्यूमेसिन बेसिन.. »मेड्या ओयनेटिकी« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल इस्तेदीनिज फिल्टर टिपिनी (फिल्म, मुजिक वेया फोटोरफ) सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
3 »>« ड्यूमेसी इले हरिसी वेरी ओर्टामिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। ऑल्ट डिज़िन लिस्टेसी एकराना जेलिर।
4 »वी«,»«, »<« वेया »>« ड्यूमेसियल सेकिटिनिज़ क्रिटेरे गोर फिल्म, रेसिम वेया म्यूज़िक दोस्यासिनी सेकिप ऑयनाटमक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
नोटलर: 7 गोरुन्टु वेरिलरिनी ओयनाटिर्केन, कोज़ुनुर्लुक
ve Boyutla ilgili bilgileri »?« ड्यूमेसिन बसारक izleyebilirsiniz।
7 एमपी3 वेरिलेरिनि कैलार्केन, एल्बम बिलगिलेरी, अर्की, आर्की एकरांडा गोरुन्टुलेनिर।
7 गोरंटु वेरिलेरिनी ओयनाटिर्कन, नियंत्रण पैनलिनी एकमाक आईसिन »मेनू« ड्यूमेसिन बेसिन।
5 ओयनात्मयी दुराक्लातमक आईसिन »!« ड्यूमेसिन बेसिन।
6 ओयनात्माया देवम एटमेक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
7 ओयनात्मयी सोना एर्डिरमेक आईसिन »7« ड्यूमेसिन बेसिन। दोस्या तराईसी गोरुनुर।
नोटलर: 7 यूएसबी मोडुंडा डेस्टेक्लेनन बाजी दोस्य
फॉर्मेटलारी, डेस्टेक्लेनन दोस्या उज़ांतिसिना साहिप ओल्मासिना रेमन, बू डोसयालारिन ओलुतुर्मा बाइकिमलेरिनी बाली ओलारक ओलुएबिलिसेक प्रॉब्लमलेर्डन डोलेई कैलीमयाबिलिर।
7 ओयनाटिलन वीडियो दोस्यालारी इसिन्दे बर्डन फ़ज़ला सेस कायनाई (ऑडियो स्ट्रीम) वर्सा दोस्य तम एकरान ओयनाटिलिरकेन » « तुउ इले सेस कायनकलारी अरसिंडा गेकी यापिलबिलिर।
7 फ़िल्म दोस्यसिंडन इज़्लेसीनिज़ फ़िल्मलर साडेसे .srt, .sub, .ass, .ssa, .smi फ़ॉर्मेटिंदाकी अल्ट्याज़िलारी डेस्टेक्लेमेक्टेडिर। अल्ताज़ी इले फ़िल्म दोसयासिनिन इस्मलेरी अयनी ओल्मालिदिर। अक्सी ताकतीर्दे ऑल्ट याज़ी गोरुन्टुलेनमेज़।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

45 / 83 टीआर

यूएसबी एलईएम ——————————————————————————————————-

लव ओयनात्मा फोंक्सियोनलारी
कुलानिलन दोस्या बिकिमलेरिन बाली ओलारक, ऐदाकी इलवे फोंक्सियोनलारी कुल्लनमक मुमकुंदुर।
अगली बार देखें और देखें
1 »वी«, »«, »<« वेया »>« ड्यूमेसियल इस्तेदीनिज वीडियो वेया फोटोराफी परकासिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल वर्गुलायिन।
2 »वी«,»«, »<« वेया »>« ड्यूमेसियल इस्तेदीनिज डियर वीडियो वेया फोटोराफी परकासिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल वरगुलायिन।
3 अल्माया बालमक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
4 ओयनात्मयी सोना एर्डिरमेक आईसिन »7« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं:
< 7 वर्गुयु कलदिरमक आईसिन,»वी«,»«,» « > वेया » « ड्यूमेसियल वीडियो वेया फोटोराफी
सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल इरेती कलदिरिन।
बीर अर्की या दा गोरुन्तुयु आदिम अदिम सेक्मे (अटलामा) 1 ओयनात्मा सिरासिंडा, बीर सोनारकी इस्तेदीनिज़
arkiyi/görüntüyü »6« दुमेसी इले सेकिन।
2 nceki arkiyi/görüntüyü »5« ड्यूमेसी इले सेकिन। ओयनात्मा, सेक्तीनिज़ अर्की या दा गोरुन्टु इले बलार।
वीडियो dosyalarinda istenilen süreye gitme 1 Oynatma esnasinda »MENU« dümesine
घाटी।
2 »<« वेया »>« डुमेसियल डुमेसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
3 »1…0« डुमेलेरियल गिडिलमेसी इस्टनन सुरेयी गिरीप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।

लेरिये दोरू अरमा (यालनिज़्का वीडियो और सेस दोस्यालारी) फ़र्कली हिज़्लारी सेसेबिलिरसिनिज़ (इलेरिये या दा गेरिये दोरू 2 कट, 4 कट, 8 कट, 16 कट और 32 कट हिजली)। 1 ओयनात्मा एस्नासिंडा ओयनात्मा/कल्मा
हिज़िनी »3« वेया »4« डुमेलेरिन बसारक सेसेबिलिरसिनिज़।
2 ओयनात्माया देवम एटमेक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
रेसिम गोरुन्टुसुनु डोंडुर्मे (यालनिज़्का रेजिम डोसयालारी) रेसिमलर 90° डोंडुरुलेबिलिर। 1 ओयनात्मा/कल्मा इस्नासिंडा नियंत्रण पैनलिन
»मेनू« डुमेसियल एकिन।
2 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल » « वेया » « सेसेनिनी सेकिप »ठीक है ड्यूमेसिन बेसिन। रेजिम, 90° साथ में वेया सात योनू टेरसाइन डोनर।
टेकरालामा फोंक्सियोनलारी » «, सेसिली पारका यालनिज़का बीर केज़ टेकरार्लानिर; » «, सेसिली पारकलर सिराली टेकरार्लानिर; » «, सेसिली पारकलर करिक टेकरार्लानिर; » «, टेकरार कपाली।
1 ओयनात्मयी बालत्मक आईसिन »8« ड्यूमेसिन बेसिन।
2 ओयनात्मा/कलमा इस्नासिंडा नियंत्रण पैनलिनी »मेनू« ड्यूमेसियल एकिन।
3 » « सेकिमी आईसिन »<« वेया »>« ड्यूमेसिन बेसिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। टेकरालामा इलेवी देइर।
अरेटलेंन सुरेनिन टेकरार ओयनाटिलमासी
1 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल » « सेसेनिनी सेकिप टेकरारिन बलायाकाई सुरेयी सेक्मेक आईसिन »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। बलांगिक »ए« इले इरेटलेनिर।
2 टेकरारिन बिटेसी सुरेडे » « सेसेनिनी »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। बिटी »बी« ile iaretlenir ve »AB« अरसिंदकी सुरे टेकरार्लानिर।
3 टेकरारी iptal etmek için » « seçeneini » OK« dümesiyle onaylayin।

46 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी————————————————————————

आर्टलर, कूलर और गिजलीलिक
टेलिविज़्योनुनुज़्दा साइज़ काबुल एटमेनिज़ या दा रेडडेटमेनिज़ आईसिन 2 फ़र्कली सोज़लेमे सुनुलमक्तदिर; "वेरी टोपलामा और यज़िलिम गुंसेलमेलेरी बिल्डिरिमी" और "गिज़्लिक सोज़्लेमेसी"
बुनलार्डन इल्की एलके कुरुलुम आमसिंडा गोस्टेरिलेन वेरी टोपलामा और यज़िलिम गुंसेलमेलेरी बिल्डिरिमिदिर।
वेरी टोपलामा और यज़िलिम गुंसेलमेलेरी बिल्डिरीमिक
बु बिल्डिरिम टीवी'निज़ इंटरनेटे बालंदींडा टॉपप्लानन वेरिलेरी, बु वेरिलेरिन इलेनमेसिनी, कुलानीमिनी वे पेलैलमासिनी अकिलर वे सिज़्डेन बुनारा डेयर ओने आईस्टर। बुरादा बेलर्टलेन वेरिलेरिन इलेनमेसिनी, कुलानीमिनी और पेलैलमासिंडा अर्सेलिक ए..'निन सोरुमुलुलु योकटूर; सोरुमुलुक बेलर्टिलेन çüncü partiye aittir। बु सोज़्लेमेई काबुल एत्मेज़ेनिज़ कुलानामायाकैनिज़ ओज़ेलिकलर डे बेलिर्टिलमिटिर।
लुत्फ़ेन बू बिल्डिरिमी डिटेलरियला बिर्लिक्टे ओकुयुनुज़।
गिज़्लिलिक सोज़्लेमेसिक
Gizlilik Sözlemesi Internet gerektiren Smart Interactive özelliklerini eksiksiz kullanmak için kabul etmeniz gereken sözlemedir. इंटरनेट बालमाक इसिन ए अयालारी मेन्युसुने उसकी गर्डिनिज़दे गिज़लिलिक सोज़्लेमेसी गोरुंटुलेनिर और काबुल एटमेनिज़ बेक्लेनिर। काबुल येराइन रेडडेट अगली कड़ी इंटरनेट बालनमा इलेमिन देवम एडेमेज़ और इंटरनेट कुल्लन और कुल्लनमज़सिनिज़। लुत्फ़ेन गिज़्लिलिक सोज़्लेमेसिनिन आईसेरिन, डिक्कटलिस ओकुयारक हरेकेट एडिनिज़।

स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी इंटरनेट उइगुलामलारी
स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी इंटरएक्टिव यूयगुलामलारी टेलीविज़्योनुनुज़ा इंटरनेट हिज़्मेटलेरी और सेफ़लारी सालार।
बू उयगुलामलर टेलीविज़्योनुनुज़ा गोरे तसरलानमिटिर।
स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी özellii ile lokal ve Global birçok internet uygulamasini çalitirabilirsiniz. बू उयगुलामलर, वीडियो, रेज़िम, म्यूज़िक, ओयुन, सोसायल पेलैम उयगुलामलारी, हैबर वे स्पोर उयगुलामलारी, हवा दुरमु उयगुलामासी गिबी सेइटली उयगुलामलार्डिर।
नोट्स:
7 स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी, इंटरएक्टिव यूगुलामलारिनिन कुलानिलबिलिर्ली उलकेडेन उलकी डेबिलिर।
7 स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी कलिसी ओलरक दोस्या इंदिरिप कायदेमेज़, बका बीर साइटये बीर दोस्य युकलेमेज़, वे बाजी उयगुलामलारिन गिरी (लॉगिन) सेफलारी दींदा एकलेंटी कुरमाज़।
7 ग्रुंडिग आईसेरिक सर्विसेस सालायिसिलारी टैराफिंडन सालानन आईसेरिकल वे आइसेरिन कलित्सिएले इल्गिली हिक्बीर एकिल्ड सोरुमुलु डिल्डिर।
7 स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी इंटरनेट और इंटरनेट इंटरनेट, यूयगुलामा सहिपलेरी इले यापिलन सिनीरली ऑज़ेल अनलामलर çerçevesinde TV'niz ile birlikte salanmaktadir। उइगुलामा सहिपलेरी, बू उयगुलामलारी केंडी करलारी डोरल्टुसुंडा, गुंसेलेबिलिर, देइटिरबिलिर, किसिटलयबिलिर वेया तमामेन कुलनिमदान कलदिराबिलिर। बु देइक्लिक्लर्डेन डोलेयी ग्रुंडिग सोरुमुलु तुतुलमाज़।
7 ग्रंडिग, स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी और इंटरनेट इंटरनेट यूयगुलामलारिंडा देइकलिक यापमा, सिनिरलमा, जेनिलेटमे, येर डीटिर्मे, कुल्निम्दान कलदिरमा गिबि तुम देइक्लीकलेरी यापमा हकिनी सकली तुतार।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

47 / 83 टीआर

स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी————————————————————————

स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी'ये बालार्केन
1 »@« डुमेसियल उयगुलामा मेन्यूसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« ड्यूमेसियल उयगुलामा सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। उइगुलामा बालंगीक एकरानी मेनूसु गोरुन्टुलेनिर।
3 उइगुलमानिन कुलानीमी दाहा कोक उयगुलामानिन केंडी यापिसिना बलिदिर। एकरांदाकी असिकलामलारी तकीप एडिनिज़।
4 उइगुलामयी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं: 7 काबलो वेया कब्लोसुज़ एडेप्टर तकिली अमा आईपी
alamadiysaniz ya da internete çikiiniz yoksa ninteractive Uygulamalar balatilamaz. बू दुरुम्दा ए बलंती अयरलारिनी नियंत्रण एडिनिज़। बीकेजेड सायफा 62 वेया 64.

तुम उयगुलामलारिन गोरुन्टुलेनमेसिस
स्मार्ट इंटर@क्टिव टीवी उपयोगकर्ता टीवी अपडेट के साथ टीवी अपडेट का लाभ उठाता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले »स्मार्ट टीवी एप्स` का नवीनतम संस्करण और अद्यतन।

1 »@« डुमेसियल उयगुलामा मेन्यूसुनु असिन। उइगुलामलार गोरुन्टुलेनिर।

2 तुम उइगुलामलार'ए गिरी यापमक इसिन

»स्मार्ट टीवी ऐप्स« öesini »V«,
veya »>« ile seçin ve »OK« ile

»«, »<«
ओनायलेइन।

»तुम उइगुलामलर« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।

नेटफ्लिक्स उइगुलामासिनी बलात्मा
1 »@« डुमेसियल उयगुलामा मेन्यूसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसियल नेटफ्लिक्स यूयगुलामासिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेइन। नेटफ्लिक्स उइगुलामासी बालंगीक एकरानी गोरुन्टुलेनिर।
नहीं: 7 नेटफ्लिक्स
»नेटफ्लिक्स« ड्यूमेसिन बसारक दा बालाटाबिलिरसिनिज़।
नेटफ्लिक्स उइगुलामासिना गिरी यापिल्मी हेसप्तान
नेटफ्लिक्स उइगुलामासिना गिरी यापिल्मी हेसप्टन सिकी यापारक बका बीर हसप इले गिरी यापाबिलिरसिनिज़। 1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »टेरसीहलर«
मेनू öesini »>« ​​ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« इले »उयगुलामा अयारलारी« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
4 »V« वेया »« ile »नेटफ्लिक्स - नेटफ्लिक्स देवरे दी« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।
5 Mevcut hesaptan çiki yapmak için »< ड्यूमेसिन बेसिन;
veya
ilemi iptal etmek için »>« ड्यूमेसिन बेसिन।

48 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

स्मार्ट इंटरएक्टिव टीवी————————————————————————
नेटफ्लिक्स उइगुलामासिनिन अर्का प्लांडा कैलीमासिनी दूरदुरमा
नेटफ्लिक्स यूयगुलामासिनिन अर्का प्लाना कैलीमासिनी दुरदुरबिलिरसिनिज़। 1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »टेरसीहलर«
मेनू öesini »>« ​​ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« इले »उयगुलामा अयारलारी« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
4 »नेटफ्लिक्सटेन iki Yap« सतीरिनी »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
5 उइगुलामयी दुरदुरमक आईसिन »< ड्यूमेसिन बेसिन;
veya
ilemi iptal etmek için »>« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

49 / 83 टीआर

WEB TARAYICISI ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Web तारायिसि मेन्यूज़

5 6 78

9

10 11

3 तवसिये एडिलेन 4 येर इमलेरी 2

1

सीएच +

सीएच-

1 मेनू नियंत्रण। 2 तवसिये एडिलेन / येर इमलेरी सेक्मेलेरी। 3 तवसिये एडिलेन सेफलार। 4 येरिमलेरी। 5 इंसेकी सयफा। 6 सोनारकी सयफा। 7 येनिल। 8 एना सयफा। 9 एड्रेस कुबु। 10 पसंदीदा। 11 XNUMX Web तारायिसि अयार्लर मेनुसू।

50 / 83 टीआर

Web तारायिसि उयगुलामासी
Web tarayicisi internette gezinebilmenizi salar. 1 »@« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।
2 »V«, »«, »<« veya »>« ile »ब्राउज़र« मेनू विकल्प »ठीक है« dümesiyle onaylayin. Web तारैसी गोरुन्टुलेनिर। 3 »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसि URL गिरि
अलनीनी गोरंट्युलरिन। 4 »« वेया »वी« डुमेसियल URL गिरी अलनिनि
सेकिन वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। सनल कल्वे गोरुंटुलेनिर। 5 अड्रेसी गिरीप »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। नोटलर: 7 डियर फोंक्सियोनलर एकरंडा असिकलानमक्तदिर। 7 Web तराईसीसिंडा कुल्लनमक आईसिन हेम यूएसबी (एचडीडी) सोकेटाइन फेयर वेया कल्वये बलयाबिलिरसिनिज़। ओज़ेल सुरुकु गेरेक्टिरेन गेरेक्टिरेन क्लाविएलर डेस्टेक्लेनमेज़।
टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

डीएल अयारलारी —————————————————————————————————

1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »टेरसीहलर«
मेनू öesini »>« ​​ile onaylayin.
टेरसिहलर
दिल
Türkçe
सेस डिलेरि
अल्तयाज़ी डिलरि
अल्तयाज़िक
कपाली
HBBTV
कपाली
इटमे एंगेल्लर आईसिन अल्टयाज़ी
कपाली
ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्टेमी वर्सायिलन अयारलारी
एचडीएमआई लिंक
नहीं: 7 लव इल्मलर ऐदाकी बोलमलेर्डे असिक-
लैनमिटिर
मेनू डिलिनिन डीटिरिलमेसिस
1 »वी« वेया »« इले » दिल« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसी इले मेन्यू दिलिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलिन।
3 बीर मेनू सेवियेसी गेरी गिटमेक आईसिन »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

सेस डिलिनिन डीटिरिलमेसी
(yalnizca dijital televizyon kanallari için) Birincil ve ikincil bir ses dili tanimlayabilirsiniz। 1 »V« वेया »« ile »Ses Dilleri« सतीरिनी सेकिन
वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
2 »वी« वेया »« डुमेसी इले »बिरिनी सेस दिली« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
3 »वी« वेया »« डुमेसियल बिरिनसी सेस दिलिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेइन।
4 बीर मेन्यू सेवियेसी गेरी गिटमेक आईसिन »बैक <« ड्यूमेसिन बेसिन।
5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »किन्सी सेस दिली« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
6 »वी« वेया »« डुमेसियल इकिनसिल सेस दिलिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेइन।
7 बीर मेनू सेवियेसी गेरी गिटमेक आईसिन »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
अल्तयाज़ी डिलिनिन डीटिरिलमेसी
(यालनिज़्का डिजिटल टेलीविज़ियन कनाल्लारी आईसिन) अल्ताज़िलारी देवरे दी बिरकाबिलिर, अल्ताज़ी दिलिनी सेसेबिलिर, इकिनसी बीर अल्ताज़ी दिली सेसिलबिलिर। 1 »V« वेया »« ile »Altyazi Dilleri« satirini
सेकिन वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसी इले »बिरिनसी अल्तयाज़ी दिली« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
3 »वी« वेया »« डुमेसियल बिरिन्सी अल्ताज़ी दिलिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।
4 बीर मेन्यू सेवियेसी गेरी गिटमेक आईसिन »बैक <« ड्यूमेसिन बेसिन।
5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »किन्सी अल्तयाज़ी दिली« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
6 »वी« वेया »« डुमेसियल इकिनसी अल्ताज़ी दिलिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।
7 बीर मेनू सेवियेसी गेरी गिटमेक आईसिन »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

51 / 83 टीआर

एर्लेब्लर्क फोंक्स्योनलारी ——————————————
1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »टेरसीहलर«
मेनू öesini »>« ​​ile onaylayin.
टेरसिहलर
दिल
Türkçe
सेस डिलेरि
अल्तयाज़ी डिलरि
अल्तयाज़िक
कपाली
HBBTV
कपाली
इटमे एंगेल्लर आईसिन अल्टयाज़ी
कपाली
ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्टेमी
वर्सायिलन अयार्लारी
एचडीएमआई लिंक
नहीं: 7 लव इल्मलर ऐदाकी बोलमलेर्डे असिक-
लैनमिटिर
इटमे एंगेल्लर आईसिन अल्टयाज़ी
सेसली एनलातिम, गोर्मे एंगेलर इस एक बीर सेस कनालिदिर। एक्टोरलेरिन एक्टीविटेलेरी, एट्राफ्लारिंडा बुलुनानलर, साहने डिइकलिकलेरी, गोरुनुलेरी, जेस्टलेरी वे मिमिकलेरी एनलाटिलर। बू सेस, डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासोनलारिंडा नॉर्मल सेस्ले अयनी और ए इलेटिलिर। बू, यायिनलानन प्रोग्रामा बलिदिर। 1 »V« वेया »« ile »itme Engeller için
अल्ताज़ी« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। 2 »वी« वेया »« डुमेसी इले »आसिक« ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलिन। 3 बीर मेनू सेवियेसी गेरी गिटमेक आईसिन »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

52 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

ज़मानलैयीसी फोंक्स्योनलरी——————————————————————————————————————

1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल » ज़मान« मेन्यू
öesini »>« ​​ile onaylayin.
ज़मान
ओटो। सेंक
स्वचालित
सात
कपनमा सुरेसिक
कपाली
ओटोमैटिक कपनमा
कपाली
सात दिलिमी
जीएमटी + 3
याज़ साती
असीकी
नहीं: 7 लव इल्मलर ऐदाकी बोलमलेर्डे असिक-
लैनमिटिर
ओटोमैटिक सेनक्रोन
»ओटो। Senk.« seçenei »Otomatik« seçildiinde saat ve tarih bilgisi yayindan otomatik olarak alinir.
सात वे तारीख
1 »वी« वेया »« डुमेसियल »ओटो। Senk।« सतीरिनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »मैनुअल« सेसेनिनी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं: 7 »सात« वे »सात दिलिमी« सेकेनेकलेरी »ओटो।
Senk.« seçenei »Manuel« seçildiinde etkindir. 4 »वी« वेया »« डुमेसियल »सात« सतीरिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेइन।

5 »वी« वेया »« ड्यूमेसियल »तारिह«, »अय«, »यिल«, »सात«, »डाकिका« सेसेनक्लेरिनी सेकिप
»<« वेया »>« ड्यूमेसियल आयरलेयिन।
6 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
सात दिलिमी
1 »वी« वेया »« डुमेसियल »सात दिलिमी« सतीरिनी सेकिप »ओके« डुमेसियल ओनायलेयिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल ज़मान दिलिमिनी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
कपनमा सुरेसिक
»कपनमा सुरेसी«, टेलीविज़ियन आईसिन बीर कपनमा ज़मानी गीरेबिलिरसिनिज़। बू सुरे सोना एर्डिकटेन सोनरा टेलिविज़ियन स्टैंड-बाय मोडुना गेकर। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »कपनमा सुरेसी«
सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल कपंमा ज़मानिनी सेकिन।
नहीं: 7 फोंक्सियोनु »वी« वेया »« डुमेसियल
»कपाली« कोनुमुना अयार्लयरक कपाटीन। 3 nceki menüye dönmek için »वापस <«
ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
ओटोमैटिक कपनमा
अवरूपा डुज़ेनलेमेलेरी गेरेइन्स टेलीविज़्योन तू तकीमी वे कुमंदादकी हेरंगी बीर तुआ बेसिलमडि सुरेसे टेलीविज़ियन 4 सैट सोना स्टैंड-बाय मोडुना गेकर। 1 »वी« वेया »« डुमेसियल »ओटोमैटिक
कपनमा« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »4 सात«, »6 सात«, »8 सात« वेया »कपाली« सेसेनिनी सेकिन।
3 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

53 / 83 टीआर

केएलटी अयारलारी —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »गेलीमी«
मेनू öesini »>« ​​ile onaylayin.
»अगर गिरी« मेनूसु गोरुंटुलेनिर। नोटलर: 7 »ifre गिरी« मेन्यूसु »किलित सिस्टेमी«, »आसिक«
सेकिल्डिंड गोरुंटुलेनिर। 7 ifre fabrika ayarlarindan »1234« olarak
बेलिरलेनमिटिर। दाहा सोनरा कीसेल टेरसिहिनिज़ गोरे डिइटिरबिलिरसिनिज़। 3 »1…0« डुमेसी इले इफ्रेई गिरिन। »गेलिमी« मेनुसु एटकिंडिर।
गेलिमी
एंगेली प्रोग्राम किलिट सिस्टेमी
असीकी
परोला आयर्ला एबेवेन रेहबेरी
कपाली
सीआई सीएएम पिन कोड
नहीं: 7 लव इल्मलर ऐदाकी बोलमलेर्डे असिक-
लैनमिटिर

पिन कोडनु डीटिर्मे
वर्सायिलन कोड ओलन »1234« येरिन कीसेल बीर कोड गीरेबिलिरसिनिज़। लुत्फेन कीसेल कोडुनुजु एडिन नहीं।
1 »वी« वेया »« दुमेसी इले »परोला अयारला« ओसिनी सेकिन वे »ओके« दुमेसी इले ओनायलेइन।
2 »1…0« ड्युमेलेरीयल डॉर्ट हनेली मेवकट पिन कोडुनुजु गिरिन।
3 »1…0« डुमेलरियले डॉर्ट हनेली येनी कीसेल पिन कोडनुज़ु गिरिन।
4 »1…0« डुमेलेरिएल किसेल पिन कोडुनुजु येनिडेन गिरिन।
5 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
बीर टेलीविज़न कनालिनी एंगेलेमे
ocuklar için uygun olmayan televizyon kanallarini kiisel पिन कोडुनु कुलानारक आयरी आयरी एंगेलेयबिलर्सिनिज़.
1 »वी« वेया »« डुमेसी इले »एंजेली प्रोग्राम« ओसिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन। »एंजेली कार्यक्रम« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
2 »« वेया »वी« डुमेलेरियल एंगेलेमेक इस्टेनिलेन कनाली सेकिप »वाई« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।
3 एंगेलमे टिपिनी »<« वेया »>« ड्यूमेसियल सेकिप »yy« (येइल) ड्यूमेसिन बेसिन। कनाल इरेटलेनिर।
4 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

54 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

केएलटी अयारलारी —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
एंगेलनमी बीर टेलीविज़्योन कनालिनी इज़लेमे
पिन कोडु इले एंजेलेंमी बीर कनाली इज़लेमेक आईसिन एंजेलेंमी टेलीविज़ियन कनालिनी सेकिप पिन कोडु गिररेक इज़्लेबिलिरसिनिज़। 1 एंजेलेंमी कनाली »1…0« वेया »पीआर+«,
»पीआर« डुमेलेरियल सेसिन।
2 गेलेन इफ़्रे इक्रानिना »1…0« ड्यूमेलेरीयल »1234« पिन कोडनु गिरिन। एंगेलनमी कनाल गोरुंटुलेनिर।
नहीं: 7 कनाल डितिरिल्डिंडे कनाल टेकरार एंगेल-
लेनसेकटिर।
एबेवेन कोंट्रोलुस
ocuklar için uygun olmayan içeriklere veya sahnelere साहिप फिल्मकार वरदिर।
बेलिरली प्रोग्रामलर, बू आईकेरिकलेरी और सहनेलेरी तनिमलायन बिलगिलर आईसेर्मेक्टे ओलुप बन्लर आईसिन 4 आईला 18 अरसिंडा बीर एरिम दुजेई तनिमलानमिटिर। बु एरिम ड्यूज़ेलेरिंडेन बिरिनी सेकेरेक यायिनिन गोस्टरिलमेसिनी ओनायलेबिलिरसिनिज़। 1 »वी« वेया »« दुमेसी इले »एबेवेन रेह-
बेरी« ओसिनी सेकिप »« वेया »वी« डुमेसी इले एरीम दुजेयिनी सेकिन।
2 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

55 / 83 टीआर

DER AYARLAR———————————————————————————————

1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन। 2 »वी« वेया »« डुमेसियल »टेरसीहलर«
मेनू öesini »>« ​​ile onaylayin.
टेरसिहलर
दिल
Türkçe
सेस डिलेरि
अल्तयाज़ी डिलरि
अल्तयाज़िक
कपाली
HBBTV
कपाली
इटमे एंगेल्लर आईसिन अल्टयाज़ी
कपाली
ज़मान कादिरमा दोस्य सिस्टेमी
वर्सायिलन अयार्लारी
एचडीएमआई लिंक

टेलीविज़्योनु एन बताकी दुरुमुना सिफिरलामा
बू फोंक्सियॉन, कनाल लिस्टेलरिनी और ओज़ेल अयरलारी सिलमेनाइज़ ओलनक तनिर।
1 »टेर्सीहलर« मेन्यूसुन्डेन »वी« वेया »« डुमेसियल »वारसायलन अयारलर« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।
2 उयारी एकरानिंडा »<« ड्यूमेसिन बेसिन। किसा बीर सुरे सोनरा »एलके कुरुलुम« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
3 सैफ़ा 19'दे टेलीविज़्योन इल्क कुरुलुमु वे कनालारिन अरनमसी बोलुमदेकी अयार्ला देवम एडिन।

नहीं: 7 लव इल्मलर ऐदाकी बोलमलेर्डे असिक-
लैनमिटिर
याज़िलिमी गुंसेलेम (USB)
1 बेलेक कुबुनु टेलीविज़्योन यान ताराफ़िंडाकी »यूएसबी« सोकेटलेरिंडेन बिरिन टैकिन।
2 »टेर्सीहलर« मेन्यूसुन्डेन »वी« वेया »« डुमेसियल »यज़िलिम गुंसेलमे (यूएसबी)« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। यूएसबी बेलेटेकी याज़िलिम कुरुलुर।
याज़िलिमी गुंसेलेम (नेटरेडी)
1 »वी« वेया »« डुमेसियल »यज़िलिम गुंसेलमे (नेटरेडी)« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। येनी यज़ीलिम अरामसी यापिलिर।
नहीं: 7 हेरहंगी बीर याज़िलिम योक्सा मेन्यू ओटोमेटिक्स
ओलरक कापनिर। 2 येनी याज़िलिम वर्सा »एवेट« सेसेनिनी सेकिन
वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। येनी याज़िलिम युकलेनसेक।

56 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

हरक चाज कुलन्मा—————————————————————

एचडीएमआई सीईसी
Televizyonunuzda HDMI CEC özellii bulunmaktadir. बू ओज़ेलिक सीईसी (टुकेटिकी इलेक्ट्रोनिक कॉन्ट्रोलु) प्रोटोकोलुन कुलानिर। CEC özellii televizyonunuz ile DVD oynatici STB veya video kaydedicinizi hdmi balantisi yaparak televizyon uzaktan kumanda ile kontrol edilmesini salar. बू ओज़ेली बालायकैनिज़ सिहाज़ दा डेस्टेक्लेमेलिडिर।
टेलीविज़्योनुनुज़ ऐदाकी फोंक्सियोनलारी डेस्टेक्लर। इज़ेलिक हक्किंडा डेटयली बिल्गी इसिन हरिसी सिहाज़िनिज़िन कुल्लनमा किलावुज़ुनु ओकुयुन।
टेलीविज़्योनन एचडीएमआई सीईसी संतुलन फोन्क्सियोनलारी
हरिसी सिहाज़िन स्टैंडबाय मोडुनडन एसिलमासी हारिसी सिहाज़िनिज़ी (ऑर्नेइन डीवीडी ऑयनेटिकी) स्टैंडबाय मोडुनडन एक्टिइनिज़्डा, टेलीविज़्योनुनुज़्दा स्टैंडबाय मोडुनडन एकिलरक हरिसी सिहाज़िन बाली ओल्डु एचडीएमआई कायनैना गेसेक्टिर।
Harici cihazin özelliklerine bali olarak, (örn. AV alici) tek baina açilabilir, ve televizyon स्टैंडबाय मोडुंडा कलाबिलिर।
टेलिविज़ोंडन एचडीएमआई केयनैनिन सेकिल्मेसी हरिसी सिहाज़िनिज़ी (ऑर्नेइन डीवीडी ऑयनाटिसी) आकिटिनिज़्डा, टेलीविज़्योनुनुज़ हरिसी सिहाज़िन बाली ओल्डु एचडीएमआई कायनैना गेसेसेटिर। (टेलीविज़्योनुनुज़ असिक ओल्मासी गेरेकिर)।
मेनू डिलिनिन सेकिल्मेसी टेलीविज़्योनुनुज़दान मेनू दिलिनी सेक्तीनिज़दे हरिसी सिहाज़िनिज़िंडा मेनू डिली डेइसेक्टिर। (डीवीडी ऑयनाटिसिनिज़ डेस्टेक्लियॉर्सा)

स्टैंडबाय मोडुंडन सिहाज़िन कपटिलमसी टेलीविज़्योनुनुनुज़ बेक्लेमे कोनुमुना (स्टैंडबाय) अलडिक्तान सोनरा, हरिसी सिहाज़ अकिक्सा (ऑर्नेइन डीवीडी ऑयनेटिसी) हरिसी सिहाज़िनिज़ बेक्लेमे कोनुमुना गेसेकटिर।
हरिसी सिहाज़िनिज़्दा बू ओज़ेलिन नासिल एक्टिफ़ एडिल्डिनी ऑरेनमेक इस सिहाज़िन कुलानिम किलावुज़ुना बाकिनिज़।
एटकिन हरिसी सिहाज़ अरामा वे सेकिमी 1 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्यू एकिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसी इले »तेर्सिहलर« मेन्यूसुनु सेकिन वे »ओके« डुमेसी इले ओनालेयिन।
3 »वी« वेया »« डुमेसी इले »एचडीएमआई लिंक« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन।
4 »HDMI लिंक« öesini »<« veya »>« dumesi ile »Açik« seçin।
5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »सिहाज लिस्टेसी« ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसी इले ओनालेयिन। Mevcut cihazlar aranir ve menüde görüntülenir।
6 नियंत्रण एटमेक इस्तेदिनिज़ सिहाज़ी »वी« वेया»« डुमेसी इले सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन।
7 nceki menüye dönmek için »वापस <« ड्यूमेसिन बेसिन वेया अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

57 / 83 टीआर

हरक चज़लरी कुलनमा—————————————————

युकसेक कोज़ुनर्लुक एचडी तैयार
Televizyonunuz yüksek çözünürlüklü televizyon sinyallerini (HDTV) oynatabilir। गिरि kaynaklarini (HDTV uydu alicisi veya Yuksek özünürlüklü DVD oynatici) »HDMI« soketine (dijital HDTV sinyali) balayabilirsiniz। बू, कोप्या कोरुमाली (एचडीसीपी युकसेक बंट जेनिलिक्ली डिजिटल सेरिक कोरुमासी) ऑलसालार बाइल डिजिटल एचडीटीवी प्रोग्रामलारिनी इज़्लेबिलमेनिज़ी सालार।
एचडीएमआई, एचडीएमआई लोगो और हाई-डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एचडीएमआई लाइसेंसिंग एलएलसी के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

बलंती सेसेनेकलेरि
7 हरीसी सिहाज़्लारिनिज़ी बालादीनिज़ टेलिविज़्योन सोकेट (एलईआर) आई, हरिसी सिहाज़ दा बुलुनन सोकेटलेरे वे कुलानिलबिलिर साइनयालेरे बालिदिर।
7 ou harici cihaz da, görüntü sinyalinin çözünürlüü televizyondaki giri soketlerine uyarlanmalidir (harici cihazin kullanim kilavuzuna bakin)। बलंती सेकेनेकलेरियले इल्गिलि बोलमडेकी योनेर्जेलेरे बकारक हैंगी डियरलेरी अयार्लामनिज़ गेरेक्टिनी ओरेनेबिलिरसिनिज़।
7 सिहाज़ कलीरकेन बका सिहाज़्लारी बालामायिन। बलमदान एक बार फिर सिहाज़लरी दा कपतिन।
7 सिहाज़ी एलेक्ट्रिक प्रिज़िन यालनिज़्का हरिसी सिहाज़ी बालादिक्टन सोनरा ताकिन।

चींटी में

अधिकतम 500mA

उपग्रह 13/18V

यूएसबी (एचडीडी)

HDMI1

एचडीएमआई2 (एआरसी)

ऑप्टिक आउट

लैन

58 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

हरक चज़लरी कुलनमा—————————————————

हरीसी सिहाज़ बालामा
डिजिटल सेस/गोरंटु सिन्यालियले 7 उइगुन सिहाज़लार: डिजिटल उयडु एलिसी, ऑयुन कोन-
solu, BluRay oynatici, DVD oynatici/kaydedici, alici cihaz, diz उस्तु बिल्गिसायर, PC.
7 वीडियो साइनयाली: डिजिटल गोरुंटु; çözünürlük: स्टैंडआर्ट 576p; एचडीटीवी 720p, 1080i, 1080p।
7 सेस सिन्याली: डिजिटल सेस (स्टीरियो, कोक कनल्ली सिकितिर्मा, सिकितिरिलमामी)।
7 »HDMI1«, »HDMI2« कनाल पॉज़िसोनू। 1 टेलीविज़ियन üzerindeki HDMI1, HDMI2
(एआरसी) soketiyle harici cihazin üzerindeki ilgili hdmi soketini standart bir hdmi kablosu (dijital görüntü ve ses sinyali) कुलानारक बालयिन।
डीवीडी कायत सिहाज़ी, डीवीडी ऑयनेटिकी, वीडियो कायत सिहाज़ी वेया सेट उस्त कुतुसु कुलनिमी
1 वीडियो कायत सिहाज़िनी, डीवीडी ऑयनाटिसियि वेया सेट उस्तु कुटुसुनु और कुल्लनमक इस्तेदीनिज़ फोन्क्सियोनु सेकिन।
2 » « ड्यूमेसिन बेसिन, »<« वेया »>« ड्यूमेसियल गिरी सिन्यालिनी सेकिन (»HDMI1«, »HDMI2«) और »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
कुलकलिकलारी
कुलक्लिकलरी तकमा 1 कुलाक्लिक फिनी टेलीविज्योनन कुलक्लिक सोकेटाइन
(3.5 मिमी जाकली फाई) takin।
नहीं: 7 कुलक्लिक्लरला उज़ुन सुरे युकसेक सेस सेविये-
सिन्दे दिनलेनमेसी आईआईटीमे दुयुनुजा जरार वेरेबिलिर।

हाई-फाई सिस्टम
डिजिटाल कोक कनाल्ली ampजीवनी / एवी एलिसी बालमा 1 टेलीविज़्योनन üzerindeki HDMI2 (ARC)
(एचडीएमआई 1.4 सेस डोनू कनाली) सोकेटिनी एचडीएमआई एआरसी यूयूमलु डिजिटल कॉक कनाली ampजीवनी / एवी एलिसी üzerindeki इल्गिली सोकेते बीर स्टैंडआर्ट एचडीएमआई कब्लोसु कुलानारक बालयिन (डिजिटल सेस सिन्याली);
veya
2 टेलीविज़्योनन üzerindeki ऑप्टिक आउट soketini AV alicisi üzerindeki ilgili sokete bir standart Optik dijital kablo kullanarak balayin (dijital ses sinyali)।
एनीमली: 7 एचडीएमआई एआरसी बलंतिसिंडा 5 मीटरडेन दहा
उज़ुन बीर एचडीएमआई कबलोसु कुल्लानमायिन।
एचडीएमआई एआरसी का उपयोग करें और एचडीएमआई एआरसी के साथ पहले से ही उपलब्ध हैं। ampजीवनीतोरुनु वेयस
ए वी एलिसिनी एसिन। एवी एलिसिसिना बीर ब्लू-रे ओयनेटिकी बालनिर्सा ऑयनाटिसिनिन दा असिलमासी गेरेक्मेक्टेडिर।
2 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
3 »वी« वेया »« दुमेसी इले »तेर्सीहलर« मुझे-
नूसुनु सेसिन वे »>« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन।
4 »वी« वेया »« डुमेसी इले »एचडीएमआई लिंक« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन।
5 »वी« वेया »« डुमेसियल » एआरसी« öesini
»<« वेया »>« डुमेसी इले »आसिक« सेकिन।
6 »वी« वेया »« इले » सिहाज लिस्टेसी« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »सिहाज़ लिस्टेसी« मेन्यूसुंडे »एचडीएमआई2 (एआरसी)« कायनैना बाली ओलन सेस सिस्टेमी लिस्टेड गोरुंटुलेनेसेकटिर।
7 »वी« वेया »« दुमेसी इले अयगिति सेकिन वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

59 / 83 टीआर

हरक चज़लरी कुलनमा—————————————————
नोटलर: 7 ईर सेस सिस्तेमी अयनी ज़मांडा ऑयनाटिसि
(आर्नेइन; डीवीडी ऑयनेटिसी इलेवी डाहिल इव सिनेमा सिस्टेमी) ओज़ेलिन सही आईएसई एचडीएमआई सीईसी सूचीइसमें शामिल हैं। बिरिनसी, ओयनाटिसि इकिंसीसी इसे सेस ऑयनैटिसी सिहाजदिर।
7 एवी एलिसिसिना बीर ब्लू-रे ओयनाटिसी बालनिर्सा कायित सिरासिंडा लुत्फेन डिस्की ऑयनाटिसिडन सिकारिन।
7 टेलिविज़्योनन दाहिली होपर्लोर्लेरी, ओटोमैटिक ओलरक कापनिर।
7 ए वी एलिसिनिन सेवियेसिनी टेलिविज़्योन उज़कटन कुमांडासियाला अयारलयबिलिरसिनिज़।
< 7 एचडीएमआई एआरसी ओज़ेलिनी कपाटमक आईसिन » « > वेया » « इले »कपाली« seçeneini seçin।
7 टेलीविज़ियन कपाटिलिरकेन एआरसी फोंक्सिओनु देवरे दी कलीर वे दहिली हॉपरलोर्लर टेकरार अकतिफ हाले गेलिर।
8 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

Dolby, Dolby Audio çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalaridir।
60 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

ओरटक अरायज़ले ALITIRMA————————————————-

ओरटक अरायुज नेदिर?
7 ओरटक अरायुज़ (सीआई) डीवीबी एलिसिलारिंडा कुलनिलन बीर अरायज़दुर।
7 इफ्रेली कनाल्लर, यलनिज़्का इफ्रेलेम सिस्टेमाइन और इल्गिली अकिली कर्ता उइगुन बीर सीए मोड्यूल इज़्लेनेबिलिर।
7 टेलीविज़ियन सेट सेइटली हिज़मेट सालाइसिलार्डन एलिनन सीए मोड्यूलरिनिन तकिलाबिल्दी बीर ओरतक अरायुज़ युवसियला डोनाटिलमिटिर।
7 zlemek istediiniz ifreli kanallari etkinletirmek için hizmet salayicin akilli kartini CA modülüne takabilirsiniz।
सीए मोडुलुनु तक्मा
नहीं: 7 सीए मोड्यूल सीआई युवासिना तकमादान एक बार
सिहाज़ी कपाटिन।
1 अकीली कार्ति सीए मॉड्यूल।
2 सीए मोडुलुनु अकिली कार्टला बिर्लिक्टे टेलीविज़ोंडकी सीआई युवासिना ताकिन।
नहीं: 7 ओरतक अरायुज युवसिंडा हैंगी सीए
मोडुलुनुन बुलुंडुनु गोर्मेक आईसिन »सीए मोडुलु« ऑल्ट मेन्यूसुने गिडिन।
7 टेलीविज़्योनुज़दकी सीआई युवासिना इल्क केज़ बीर सीए मोडुलु टेकरकेन टेलीविज़न सीए मोडुलुनु कायदेने कदर किसा बीर सुरे बेक्लेइन।

सीए मोड्युल और अकिली कार्टलर इस पर नियंत्रण रखें
1 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
2 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
3 »« वेया »वी« डुमेसियल »सीए - मोडुलु« सतीरिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
नोटलार: 7 बु मेन्यूडे, कुल्लनमा तलीमतलारी सुनुलुरी
ve पिन कोडुनज़ू गिर्डिकटेन सोनरा cretli टीवी यायिनी सलायिसिनिन कनाल्लारिना एरीम सालनिर।
7 डियर अयार्लार, सीए मोडुलनज़ और अकिली कार्टिनिज़ा ऐत किलावुज़्लार्डा अकिक्लानमक्तादिर।
7 सीए, बज़ी उलकेलेर्डे और बोल्गेलेर्डे डेस्टेक्लेनमेमेक्टेडिर। लुत्फ़ेन यतकिली सैटिसिनिज़ा डैनिन।
4 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

61 / 83 टीआर

एक कुरुलुमु ————————————————————————————————

उइगुलामा पोर्टल'इंडा बिरकोक उयगुलामा बालाटाबिलिरसिनिज़। बू उइगुलामलार, वीडियो, रेज़िम, म्यूज़िक, ओयुन सोसायल पेलैम उयगुलामलारी, हैबर वे स्पोर उइगुलामलारी, हवा दुरुमु उयगुलामलारी गिबी सेइटली उयगुलामलार्डिर।
एक संतुलन
टेलीविज़्योनुनुज़ु कबोलू वेया कब्लोसुज़ ओलरक येरेल आ बलयाबिलिरसिनिज़। कबोलू ए बालंतिसी कुल्लनमक इस्तियोरसानिज़ बू सयफ़दाकी योनेर्जेलर इले बालयिनिज़; काब्लोसुज़ ए बैलेन्तिसी कुलानीयोर्सानिज़ सयफ़ा 64 "कबलोसुज़ ए बैलेन्तिसी" बोलमुंडेकी योनेर्गेलेरी तकीप एडिन।
नहीं: 7 ऐदाकी बोलम, "इल्क कुरुलुम" एसनासिंडा
gerçekletirmediyseniz ev aina nasil balanilcaini anlatmaktadir।
कबोलू ए
कबोलू और संतुलन 1 हारिसी मोडिन सिकिनी लैन सोकेटाइन कैट 5
काबलो इले बालयिन।
नहीं: 7 बलंती कबोलारी उरुन इले बर्लिकते वेरिलमेज़।

कबोलू ए अयरलारी
कबोलू ए अयरलारिनी यापमक इस इक योल वरदिर।
ए ओटोमैटिक बलंती, तुम बलंती अयरलारी (»आईपी एड्रेसी«, »नेटमास्क«, »गेटवे« वे»डीएनएस«) बिल्गिलेरी मॉडमडेन ओटोमैटिक ओलारक एलिनिर।
बी मैनुअल बलंती, तुम बलंती अयरलारी (»आईपी अड्रेसी«,»नेटमास्क«, »गेटवे« वे»डीएनएस«) बिलगिलेरी मैनुअल ओलारक यापीलैंडिरलमासी गेरेकिर।

ओटोमैटिक बालंति
बीर कोक एव ऐ दिनमिक अदिर। दिनमिक बीर आ सहिपसेनिज़, डीएचसीपी डेस्टेक्लेयन बीर डीएसएल मॉडम कुलनमालिसिनिज़। DHCP'yi destekleyen modmler ve IP paylatiricilar, »IP Adresi«, »Netmask«, »Gateway« ve internet eriimi için gereksinim duyulan »DNS« deerlerini otomatik olarak alirlar, böylece bu deerleri gerekmez.

1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।

2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.

3 »वी« वेया »« डुमेसियल »काब्लोलु ए« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल

ओनायलेइन।

4

G»>iz«lidliküPmoleitsikiyalsein»iOonnaayyllaam« asekçieçnine»

वेया सेकिनी

वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।

5 ए अल्टीपिनिज़ा गोरे »वी« वेया »« डुमेसियल »आईपीवी4« वेया »आईपीवी6« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।

नहीं:
7 IPv6 और इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, इंटरनेट सेवा में मॉडेमिन IPv6 का उपयोग किया जाता है। सेडेस मॉडम IPv6 destekliyorsa sadece modeminizle balanti kurabilir; इंटरनेट बालंतिसी सलामाज।

6 »वी« वेया »« डुमेसियल »ओटोमैटिक गिरी« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। »बलानियार… « मेसाजी गोरंटुलेनिर वे बलंती बरेली इसे » बारीली« मेसाजी
गोरंटुलेनिर।

62 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

एक कुरुलुमु ————————————————————————————————

7 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं: 7 दिनामिक बीर आ साहिब देइलसेनिज़ मैनुएल
बलंती बोलमुंडेकी आदिमलारी तकीप एडिन।
टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

मैनुअल बलंती
बाजी अलार स्टेटिक आईपी अड्रेसी गेरेक्टिरिर। ऐनिज़ स्टेटिक बीर आईपी एड्रेसी गेरेकिटिरियोर्सा, »आईपी एड्रेसी«, »नेटमास्क«, »गेटवे« वी »डीएनएस« डियरलेरीनी मैनुअल ओलारक गिरमेलिसिनिज़। »आईपी अड्रेसी«, »नेटमास्क«, »गेटवे« और »डीएनएस« डीरलेरिनी, (आईएसएस) इंटरनेट सेवा सलायसिनिज़दान अलबिलिरसिनिज़।

1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।

2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.

3 »वी« वेया »« डुमेसियल »काब्लोलु ए« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल

ओनायलेइन।

4

G»>iz«lidliküPmoleitsikiyalsein»iOonnaayyllaam« asekçieçnine»

वेया सेकिनी

वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।

5 ए अल्टीपिनिज़ा गोरे »वी« वेया »« डुमेसियल »आईपीवी4« वेया »आईपीवी6« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।

नहीं:
7 IPv6 और इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, इंटरनेट सेवा में मॉडेमिन IPv6 का उपयोग किया जाता है। सेडेस मॉडम IPv6 destekliyorsa sadece modeminizle balanti kurabilir; इंटरनेट बालंतिसी सलामाज।

6 »वी« वेया »« डुमेसियल »मैनुअल गिरी« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनालेयिन। »आईपी पता«, »Alt A«, »Geçit« ve »DNS«
सेकेनेकलेरी एटकिंडिर।

7 »आईपी एड्रेसी« व्यंग्य, »1…0« आई.पी. एड्रेसिनी गिरिन।

8 »ऑल्ट ए« व्यंग्य, »1…0« और ऑल्ट ए एड्रेसिनी गिरिन।

9 »Geçit« व्यंग्य, »1…0« ile Geçit adresini girin।

10 »DNS1« व्यंग्य, »1…0« यानि डीएनएस1 एड्रेसिनी गिरिन।

11 »DNS2« व्यंग्य, »1…0« यानि डीएनएस2 एड्रेसिनी गिरिन।

12 अयरलार इलेमिनी तममलमक इसिन »ओके« दुमेसी इले ओनायलेइन।

13 अयरलारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

63 / 83 टीआर

एक कुरुलुमु ————————————————————————————————

कब्लोसुज़ ए
कब्लोसुज़ ए बैलेंसिस 1 टेलीविज़्योनन कब्लोसुज़ बीर आ बालनमासी
इस केंडी आईकेरिसिनडे एंटरग्रे बीर कब्लोसुज़ वाईफाई एडैप्टर मेवकुत्तूर।
नोटलर: 7 कब्लोसुज लैन अनुकूलक आईईईई 802.11 बी/जी
वे एन इलेटिम प्रोटोकोलेरिनी डेस्टेक्लर। कब्लोसुज बैलेंसिडा एचडी वीडियो ऑयनाटिमिंडा एन आईई परफॉर्मेन्सी सलामक आईसिन आईईईई 802.11 एन प्रोटोकोलुन कुलानमनिजी ओनेरिज़। 7 IEEE 802.11B/G destekli bir modem kullanildiinda videolarin oynatilmasinda परफॉरमेंस IEEE 802.11N destekleyen modeme göre daha duük olabilir, Bunun sebebi IEEE 802.11B/G protokolünun veri aktarim hizinin dük . 7 ईव आइंदा कुलानिलमायन ए एकिपमानलारीनी गेरेक्सिज़ ए ट्रैफिक याराताकैंदन कपतिल्मासी ओनेरिलिर। 7 मोडेम वेया कब्लोसुज़ ए पेलाटिरिसिनी युकसेक बीर येरे कोयमक कब्लोसुज़ बलंती सेकिम गुकुनु आर्टटिरिर। 7 कब्लोसुज़ बलंती सेकिम गुकु, मॉडेमिन टिपिन और टेलिविज़्योनन मोडेम उज़कलीना बाली ओलारक डिकेनलिक गोस्टरबिलिर।

ए इफ्रेसिनी गिररेक ओटोमैटिक बालनमाकी
1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।

2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.

3 »वी« वेया »« डुमेसियल »काब्लोसुज ए« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल

ओनायलेइन।

4

G»>iz«lidliküPmoleitsikiyalsein»iOonnaayyllaam« asekçieçnine»

वेया सेकिनी

वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।

»वाई-फाई ऐ« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।

5 ए अल्टीपिनिज़ा गोरे »वी« वेया »« डुमेसियल »आईपीवी4« वेया »आईपीवी6« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल »असिक« ओलारक अयारलेइन।

नहीं:
7 IPv6 और इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, इंटरनेट सेवा में मॉडेमिन IPv6 का उपयोग किया जाता है। सेडेस मॉडम IPv6 destekliyorsa sadece modeminizle balanti kurabilir; इंटरनेट बालंतिसी सलामाज।

6 »वी« वेया »« डुमेसियल »एरिम नोकतासी« स्केनिनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। Mevcut kablosuz alar taranarak »WIFI
लिस्टेसी« मेन्यूसुंडे गोरुंटुलेनिर।

7 »वी« वेया »« दुमेसी इले बालनमक इस्तेदीनिज ऐ सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसिन बसारक ओनायलेइन। कब्लोसुज़ बलंती इफ़्रे एकरानी गोरुन्टुलेनिर।

नहीं:
7 कब्लोसुज मॉडेमिन टी.वी. ताराफिंडन एडा बुलुनबिलमेसी इसमिनिन एएससीआईआई करैक्टरलेरी डेस्टेक्लेमेसी गेरेक्मेक्टेडिर।
8 »<«, »>«, »वी« वेया »« ड्यूमेसियल गेरेकेन कराकटेरी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल बीर सोनाराकी करकटरे गेसिन। »ए1$« »ठीक है« टुलारिनी कुलनारक बुयुक हार्फ्लर / सैइलर वे कुकुक हार्फ्लर / ऑज़ेल करैक्टरलर अरसिंडा गेकी यापाबिलिरसिनिज़। गिरिलें करकटेरी सिल्मेक आईसिन » « ड्यूमेसिनी सेकिप» ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।

64 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

एक कुरुलुमु ————————————————————————————————

9 »yy« (यील) बसराक कब्लोसुज आ बालनिन। »बलानियार… « मेसाजी गोरंटुलेनिर वे बलंती बरेली इसे »बारीली« मेसाजी गोरुंटुलेनिर।
10 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

बीर दुमे बसराक कब्लोसुज़ डब्ल्यूपीएस ए बैलेंसिसी 1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्यूयू असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« डुमेसियल »काब्लोसुज ए« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
4 जी»>इज़ «लिडलिकुपमोलेइट्सिकियालसेन»iOonnaayyllaam« kseiçeinne»
5 ए अल्टीपिनिज़ा गोरे »वी« वेया »« डुमेसियल »आईपीवी4« वेया »आईपीवी6« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल »असिक« ओलारक अयारलेइन।
नहीं: 7 IPv6 और इंटरनेट एरीबिलमेक आईसिन, इंटरनेट
सेवाओं में सुधार और मॉडेमिन IPv6 का उपयोग किया जाता है। सेडेस मॉडम IPv6 destekliyorsa sadece modeminizle balanti kurabilir; इंटरनेट बालंतिसी सलामाज।
6 »वी« वेया »« डुमेसियल »एरिम नोकतासी« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। Mevcut kablosuz alar taranarak »WIFI Listesi« menüsünde görüntülenir।
7 WPS balanti için »yyyy« (mavi) ड्यूमेसिन बेसिन।
8 »वी« वेया »« डुमेसियल »डब्ल्यूपीएस-पीबीसी« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
9 राउटर üzerindeki WPS टूना बेसिनिज़।
10 एरिम नोक्टासी üzerinden WPS ड्यूमेसिन
b»>के रूप में«tidktüanmseosnirialed»eDveavmamet«mseekçieçnine»i
वे »ठीक है« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
11 »yy« (यील) ड्यूमेसिन बसारक यापिलन अयारलार इले ए बैलेंटिसिनिन गेरकेलेटिनी नियंत्रण एडिन। »बलानियार… « मेसाजी गोरंटुलेनिर वे बलंती बरेली इसे »बारीली« मेसाजी गोरुंटुलेनिर।
12 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

65 / 83 टीआर

एक कुरुलुमु ————————————————————————————————

पिन के रूप में उपयोग करें WPS a balantisi 1 »MENU« dümesiyle menüyü açin.
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« डुमेसियल »काब्लोसुज ए« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन।
4 जी»>इज़ «लिडलिकुपमोलेइट्सिकियालसेन»iOonnaayyllaam« kseiçeinne»
5 ए अल्टीपिनिज़ा गोरे »वी« वेया »« डुमेसियल »आईपीवी4« वेया »आईपीवी6« सेसेनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल »असिक« ओलारक अयारलेइन।
नहीं: 7 IPv6 और इंटरनेट एरीबिलमेक आईसिन, इंटरनेट
सेवाओं में सुधार और मॉडेमिन IPv6 का उपयोग किया जाता है। सेडेस मॉडम IPv6 destekliyorsa sadece modeminizle balanti kurabilir; इंटरनेट बालंतिसी सलामाज।
6 »वी« वेया »« डुमेसियल »बाज़ स्टास्योनु« स्केनिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। Mevcut kablosuz alar taranarak »WIFI Listesi« menüsünde görüntülenir।
7 WPS balanti için »yyyy« (mavi) ड्यूमेसिन बेसिन।
8 »वी« वेया »« डुमेसियल »डब्ल्यूपीएस-पिन« सतीरिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। कब्लोसुज़ डब्ल्यूपीएस मेनूसंडे 8 हनेली पिन कोडु गोरुन्टुलेनिर।
नहीं: 7 पिन कोडुनुन बीर बिल्गीसयार यार्डिमियाला नासिलो
गिरीलेसीनी ऑरेनमेक आईसिन योनलेंडिरिसिनिज़िन किलावुज़ुना बाकिन।
9 Yönlendiriciye pin kodu girmek için bir bilgisayar kullanin (örn. AVM FRITZ! Box: menu öesi WLAN Ayarlari… WPS) ve kaydet।
नहीं: 7 टेलीविज़्योनन üretmi olduu 8 हनेली पिन
कोडु मॉडम अरायज़ुने 2 डाकिका इसिन्दे गिरीमेलीदिर, गिरील्मेडी ताकतीर्डे टेलीविज़्योन मॉडम इले बलांतिसिनी केसर।

10 कायदी ओनायलमक इसिन »<« वेया »>« दुमेसी इले »देवम« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेयिन। »बलानियार… « मेसाजी गोरंटुलेनिर वे बलंती बरेली इसे »बारीली« मेसाजी गोरुंटुलेनिर।
11 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।
ए दुरुमु बलंती टिपी, बाली बुलानन ए, आईपी पता गीबी आ ऐत तुम बिलगिलर गोरुन्टुलेनिर। 1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए दुरुमु« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« ड्यूमेसियल ओनायलेइन। ए बिलगिलेरी गोरुंटुलेनिर।
4 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन
वाई-फ़ाई पर जागो (वाह) टेलीविज़्योनु कब्लोसुज़ और यूज़रिन्डेन उयंदिरमक आईसिन कुलानिलिर। 1 »मेनू« ड्यूमेसियल मेन्युयू असिन।
2 »वी« वेया »« डुमेसियल »ए« मेनू
öesini »>« ​​ile onaylayin.
3 »वी« वेया »« डुमेसियल »वाह« सेसेनिनी सेकिन वे »ओके« डुमेसियल »असिक« वेया »कपाली« सेकिमिनी यापिन।
4 अयारी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन

66 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————

उयदु बलंतिली तुम डिजिटल टेलीविज़ियन इस्टासोनलारिनिन ओटोमैटिक ओलारक अरनमासी
येनी उयदु कनालारी सिक सिक एक्लेनिर या दा उयडु वेरिलेरी देतिरिलिर। बु नेडेनले, ओटोमैटिक अरामा फोंक्सियॉन ज़मान ज़मान बालात्मानिज़ ओनेरिलिर।
तुम ट्रांसपोंडरलार तारानारक येनी कनाल्लर अरनिर।
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसी आईले »डीवीबी-एस/एस2« ओसिनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
5 »वी« वेया »« ड्यूमेसी इले »ओटोमैटिक अयारलमा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन।
6 »DVB-S/S2« öesini »ठीक है« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन।
7 »वी« वेया »« डुमेसी इले »ऑपरेटर« सेकिमिनी यापिप »ठीक है« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन। »ओटोमैटिक अयारलमा« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
8 »उयडु« ओसिनी »ठीक है« ड्यूमेसी इले ओनलयिप »वी« वेया»« डुमेसियल अरामा यापमक इस्तेदीनिज़ उयदुलारी इरेट्लेइन।
नाम: 7 बर्डेन फजला उयदु अरमासी यापिलमक इस्टन-
दीदी यूयडुलरिन एलएनबी अयारलारिनिन डोरू ओल्डुनु नियंत्रण एडिन।
9 nceki menüye dönmek için »MENU« ड्यूमेसिन बेसिन।
10 »वी« वेया »« दुमेसी इले »तारामा मोडु« ओसिनी सेकिप »ठीक है« दुमेसी इले ओनायलेइन। सेडेस इफ्रेसीज कनाल्लर आईसिन »इफ्रेसीज«, सेडेस इफ्रेली कनाल्लर आईसिन »इफ्रेली« वेया तुम उयडु कनाल्लारी आईसिन »इफ्रेसीज+इफ्रेली« सेकिमी आईसिन »वी« वेया »« सेकिप ओन्सकी मेन बेसिन »मेनू में।

11 »वी« वेया »« दुमेसी इले »हिज़्मेट तुरु« ओसिनी सेकिन। Sadece Televizyon kanallari için »DTV« sadece radio kanallari için »Radio« उसकी ikisini aratmak için »DTV+Radio« seçimi için »V« वेया »« ड्यूमेसिन बेसिन।
12 nceki menüye dönmek için »MENU« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं:
7 यायिन्सी कायनाकली उयडु पारेमेट्रेलरी देइकलिकलेरी नेटिससिंदे बाज़ी फ्रीकन्स्लर एकसिक कायदेडिलिरसे, ए अरामा सेकेनिनी »असिक« ओलरक अयार्लानमासी ओनेरिलिर।
13 अरामया बालमक इसिन »अरामा बलात« ओसिनी सेसिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »DVB-S/S2 ओटोमैटिक अयारलमा« मेनू गोरुनूर और टीवी चैनलिन अरनमासीना बालनिर। अरामा इलेमी, एलिनन टेलीविज़ियन कनालारिनिन सइसिना बाली ओलारक बिरकाक डाकिका सुरेबिलिर।
नहीं: 7 अरामा इलेमी, बिटमेडन एक बार »बाहर निकलें« ड्यू-
मेसी इले सोना एर्डिराइलबिलिर।
14 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

67 / 83 टीआर

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————

उडु बालंतिली डिजीटल टेलीविजन इस्तासियोनलरिनिन मैनुअल अरनमासी
ओटोमैटिक अरामा इले बेलिर्ली बीर इस्तासियन बुलुनामाज़ा मैनुअल अरामा फोंक्सियोनुनु कुलनारक अरामा यापबिलिरसिनिज़। बुनुन इसिन इस्तास्योनन तुम पैरामेट्रेलरी डोरू गिरीमेलीदिर। गेसेर्ली ट्रांसपोंडर बिलगिलेरिनी टेलीटेक्स्ट सेफसिन्डन, यूयूयू टीवी पत्रिका यायिनलारी वेया इंटरनेटेन ऑरेनेबिलिर यादा टीवी'दे बुलुनन हाज़िर ट्रांसपोंडर सूचियाँइनडेन सेकेरेक अरामा यापाबिलिरसिनिज़।
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसी आईले »डीवीबी-एस/एस2« ओसिनी सेकिप »ठीक है« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »डीटीवी एले अयारलामा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन। »डीटीवी एले अयारलमा« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
6 गेरेक्ली ओलेरी »वी« वेया»« दुमेसी इले सेकिप, »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन। फ्रीकन्स कनाल फ्रीकान्सिनी »1…0« डुमेलेरियल 5 बासमाकली ओलारक गिरिन।
सेम्बोल कनाल सेम्बोल ओरानिनी »1…0« डुमेलेरियल 5 बासमाकली ओलारक गिरिन।
चुंबक बनाने की क्रिया
Kanal polarizasyonunu »<« वेया »>« डु-
मेसी इले »डिके« वेया »यताय« सेकिन।
7 »वी« वेया »« दुमेसी इले »तारामा मोडु« ओसिनी सेकिप »ठीक है« दुमेसी इले ओनायलेइन। सेडेस इफ्रेसीज कनाल्लर आईसिन »इफ्रेसीज«, सेडेस इफ्रेली कनाल्लर आईसिन »इफ्रेली« वेया तुम उयडु कनाल्लारी आईसिन »इफ्रेसीज+इफ्रेली« सेकिमी आईसिन »वी« वेया »« सेकिप ओन्सकी मेन बेसिन »मेनू में।

8 »वी« वेया »« दुमेसी इले »हिज़्मेट तुरु« ओसिनी सेकिन। Sadece Televizyon kanallari için »DTV« sadece radio kanallari için »Radio« उसकी ikisini aratmak için »DTV+Radio« seçimi için »V« वेया »« ड्यूमेसिन बेसिन।
नहीं: 7 यायिन्सी कायनाकली उयदु पारेमेट्रेलेरी देई-
iklikleri neticesinde bazi frekanslar eksik kaydedilirse, »A Arama« öesinin »Açik« olarak ayarlanmasi önerilir।
9 »वी« वेया »« दुमेसी इले »अरामा« ओसिनी सेकिन वे »ओके« दुमेसी इले ओनायलेइन।
10 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

68 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————

एलएनबी अयालारी

1 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।

2 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« öesini
सेकिन वे »>«डुमेसिन बेसिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।

3 »वी« वेया »« दुमेसी इले »एलएनबी अयारलारी« ओसिनी सेकिप »ठीक है« दुमेसी इले ओनायलेइन। »एलएनबी अयारलारी« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
4 गेरेक्लि ओलेरी »वी«,»«, »<« वेया »>« डुमेसी इले सेकिन।

उयदु डिजिटल इस्तासोनलारी अल्मक इस्तेदीनिज़ उयडुयू लिस्टेन »वी« वेया»« ड्यूमेसी इले सेकिप »ओके« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन।

ट्रांसपोंडर ट्रांसपोंडर लिस्टेसिन geçmek için »OK« ड्यूमेसिन बेसिन। सूचीबद्ध ट्रांसपोंडर seçebilir, mevcut transponder'i deitirebilir,
सिलेबिलिर वेया येनी ट्रांसपोंडर एकलेबिलिर-
सिनिज़

LNB Gücü LNB gücünü »कपाली« वेया एलएनबी टिपिन गोरे
»13/18वी«, »13वी«, »18वी« वेया »कपाली«
सेकिमिनी »<« वेया »>« डुमेसी इले सेकिन।

उज़ुन काब्लो कोम्पानज़स्योनु
»<«, »>« डुमेसी इले सेकिन »आसिक« वेया
»कपाली« सेकिमिनी यापिन।

एलएनबी टिपिया

एलएनबी वेया

टिपिनी »ठीक« ड्यूमेसिन
»>« डुमेसी इले सेकिन।

अरिंदन

»<«

नहीं:
7 यूनिवर्सल एलएनबी कुलानीयोर्सानिज़ ने एवरेंसल ओसिनी सेकिन को सूचीबद्ध किया।

22 किलोहर्ट्ज़ टोन ओटोमैटिक »ओके« ड्यूमेसिन अर्दिंडन »वी« वेया »« ड्यूमेसी इले »ओटोमैटिक«, »आसिक« वेया »कपा-
ली« सेकिमिनी यापिन।

टन पटलामासी »ओके« ड्यूमेसिन अर्दिंडन »वी« वेया »« दुमेसी इले »हिस्बिरी«, »बर्स्टए« वेया
»फटब« सेकिमिनी यापिन।

DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0 स्विच कुलानारक, इन फ़ज़ला डॉर्ट उयडु अयनी और एलिनबिलिर। एलएनबी सेकिमिनी »ओके« ड्यूमेसिन अर्डिंडन »वी« वेया»« डुमेसी इले इल्गिली डीएसईक्यूसी पॉज़िसोनलारा कारिलिक गेलेन उयडु आईसिन »एलएनबी1«, »एलएनबी2«, »एलएनबी3« वेया »एलएनबी4« सेकिमिनी यापिन।
5 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

69 / 83 टीआर

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————

काबलो बलान्तिली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासोनलारिनिन ओटोमैटिक ओलरक अरनमासी
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसी इले »डीवीबी-सी« ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।
5 »वी« वेया »« ड्यूमेसी इले »ओटोमैटिक अयारलमा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन। »ओटोमैटिक अयार« मेन्यूसु गोरंटुलेनिर।
6 »वी« वेया »« डुमेसी इले »ऑपरेटर« सेकिमिनी यापिप »ठीक है« डुमेसी इले ओनायलेइन।
7 »अयार मोडु« ओसिंडेन »<« वेया »>« डुमेसी इले (»ए वेया »डोलू«) सेकिमी यापिप »ओके« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन। »ए अरामा« तारामा फोंक्सियोनु, कनालारी, यायिन सिन्यालिंडेकी कब्लो ऑपरेटर बिल्गिसिन गोरे अयरलर। »डोलू« तारामा फोंकसियोनु, सेसिली तुम फ्रीकन्स अरलिनी तरार। बु अरामा सेकेनी इले अरामा इलेमी उज़ुन सुरबिलिर। बू तारामा टिपी ओनेरिलिर।
नहीं: 7 अरामयी हिज़लैंडिरबिलिरसिनिज़, बुनुन इसिन; मुक्त-
कंस वे ए किमली बिलगिलेरी गेरेक्लिदिर। काबलो संचालनकर्ता बू वेरियि अलाबिलिर वेया इंटरनेट'टेकी फोरमलार्डन बुलबिलिरसिनिज़।
8 अरामयी बलातमक आईसिन »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन। »डीवीबी-सी ओटोमैटिक अयारलमा« मेन्यूसु गोरुनुर वी टीवी चैनलरिनिन अरनमासीना बालनिर। अरामा इलेमी, एलिनन टेलीविज़ियन कनालारिनिन सइसिना बाली ओलारक बिरकाक डाकिका सुरेबिलिर।
नहीं: 7 अरामा इलेमी, बिटमेडन एक बार »बाहर निकलें« ड्यू-
मेसी इले सोना एर्डिराइलबिलिर।
9 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

कबलो बैलेंटिली डिजीटल टेलीविज़न इस्तासियोलारिनिन मैनुअल अरनमासी
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसी इले »डीवीबी-सी« ओसिनी सेकिप »ठीक है« डुमेसी इले ओनायलेइन।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।
5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »डीटीवी एले अयारलामा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन। »डीटीवी एले अयारलमा« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
6 »वी« वेया »« ड्यूमेसी इले »फ्रीकन्स« ओसिनी सेकिप »1…0« डुमेलेरियल फेरकांसी गिरिन।
7 »वी« वेया »« दुमेसी इले »मॉड्यूलसियन«
öesini seçip »<« वेया »>« दुमेसी ile
मॉड्यूलस्योनु सेसिन।
8 »वी« वेया »« डुमेसी इले »सेम्बोल(केएस/एस)« ओसिनी सेकिप »1…0« डुमेलेरियल सेम्बोलु गिरिन।
9 »वी« वेया »« डुमेसी इले »अरामा« ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन।
10 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

70 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————

एंटेन बालंतिली डिजिटल टेलिविज़ियन इस्टासोनलारिनिन ओटोमैटिक ओलारक अयार्लानमासी
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसी इले »DVB-T/T2« öesini seçip »OK« dümesi ile onaylayin।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।
5 »वी« वेया »« ड्यूमेसी इले »ओटोमैटिक अयारलमा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन।
6 »DVB-T/T2« öesini »ठीक है« डुमेसी इले ओनायलेइन। »कनाल अयारी« मेनू गोरुनूर और टीवी चैनलिन अरनमसीना बालनिर। अरामा इलेमी, एलिनन टेलीविज़ियन कनालारिनिन सइसिना बाली ओलारक बिरकाक डाकिका सुरेबिलिर।
नहीं: 7 अरामा इलेमी, बिटमेडन एक बार »बाहर निकलें« ड्यू-
मेसी इले सोना एर्डिराइलबिलिर।
7 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

एंटेन बालंतिली डिजिटल टेलीविज़ियन इस्टासोनलारिनिन मैनुअल अरनमसी
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« वेया »>« डुमेसी इले »DVB-T/T2« öesini seçip »OK« dümesi ile onaylayin।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।
5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »डीटीवी एले अयारलामा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन। »डीटीवी एले अयारलमा« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
6 »कनाल« ओसिनी सेकिप »<« वेया »>« दुमेसी इले कनाली सेकिन।
7 »वी« वेया »« डुमेसी इले »अरामा« ओसिनी सेकिप »ओके« ड्यूमेसिन बेसिन।
8 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

71 / 83 टीआर

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————

एनालॉग टेलिविज़ियन कनालारिणी अयारलम
टेलिविज़्योन कनाली, अरामा फोंक्सियोनुनु कुलनारक दोरुदन अयरलानबिलिर।
तुम एनालॉग टेलिविज़्योन कनाल्लारीनी येनिडेन अयारलमा
नहीं: 7 ती एंटेनिन कब्लोसुनु (एनालॉग टेलीविज़्योन .)
istasyonlari için) televizyonun üzerindeki ANT इन गिरीइन ताकिन।
1 » « दुमेसी इले »कायनाक« मेनुसुनु असिन।
2 »<« veya »>« ड्यूमेसी इल »एनालॉग टीवी« öesini seçip »OK« dümesi ile onaylayin।
3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।
4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।
5 »वी« वेया »« ड्यूमेसी इले »ओटोमैटिक अयारलमा« ओसिनी सेकिप »ओके« डुमेसी इले ओनायलेइन।
6 »एनालॉग टीवी« ओसिनी »ठीक है« ड्यूमेसी इले ओनायलेइन। »एनालॉग टीवी ओटोमैटिक अयारलमा« मेन्यूसु गोरुनुर वी टीवी चैनलरिनिन अरनमासीना बालनिर। अरामा इलेमी, एलिनन टेलीविज़ियन कनालारिनिन सइसिना बाली ओलारक बिरकाक डाकिका सुरेबिलिर।
7 अयार इलेमिनी सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

कनाल नुमारलारिनी गिररेक एनालॉग टेलीविज़्योन कनाल्लारीनी अयारलमा 1 » « ड्यूमेसी इले» कायनाक« मेनुसुनु
एसिन
2 »<« veya »>« ड्यूमेसी इल »एनालॉग टीवी« öesini seçip »OK« dümesi ile onaylayin।

3 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्युयू असिन।

4 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।

5 »वी« वेया »« डुमेसी इले »एटीवी मैनुअल अरामा« ओसिनी सेकिप »ठीक है« डुमेसी इले ओनायलेइन। »एटीवी मैनुअल अरामा« मेन्यूसु गोरंटुलेनिर।

6 »कार्यक्रम संख्या« öesinden कनालिन हैंगी

कार्यक्रम नुमारसीना केडेडिलेसीन
वेया »>« डुमेसियल सेकिन।

»<«

7 »वी« वेया »« दुमेसी इले »सिस्टम«

ओसिनी सेसिन। »बीजी«, »मैं«, »डीके« हां दा »एम«

सेसेनेकलेरिंडेन बिरिनी
»>« ड्यूमेसिन बेसिन।

चुनने के लिए

के लिए

»<«

veya

8 »वी« वेया »« दुमेसी इले »अरामा« ओई-

सिनी सेसिप अरामयी बालात्माकी
»>« ड्यूमेसिन बेसिन।

के लिए

»<«

veya

नोट्स:
7 हस्स अयार गेरेक्ति दुरुमलार्डा »वी« वेया»« दुमेसी इले »एनसी अयार« ओसिनी
सेकिप »<« वेया »>« दुमेसी इले अयारलेइन।
7 डियर टेलिविज़्योन कनाल्लारीनी अयार्लामक इसिन, 4 इला 7 अरसिंदकी आदिमलारी टेकरार्लयिन।

9 कनाली केडेटमेक आईसिन »y« (किर्मिज़ी) ड्यूमेसिन बेसिन।

10 अयारी सोना एर्डिरमेक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

72 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

डेटयली कनाल अयरलारी———————————————————————————————————————————————————————————————
सिन्याल बिलगिलेरिनी गोरुन्टुलेमेस
(yalnizca dijital televizyon kanallari için) 1 »मेनू« ड्यूमेसी इले मेन्यूयू असिन।
2 »वी« वेया »« दुमेसी इले »कनाल« मेन्यू-
सुनू सेकिन वे »>« डुमेसी इले ओनायलेयिन।
»कनाल« मेनुसु एटकिंडिर।
3 »वी« वेया »« दुमेसी इले »सिनयाल बिल्गिसी« ओसिनी सेकिप »ठीक है« दुमेसी इले ओनायलेइन। »सिन्याल बिल्गिसी« मेन्यूसु गोरुंटुलेनिर।
नोटलर: 7 बुलुंडुनुज़ कायना गोरे सिन्याल बिलगिलेरि
डिमेकटेडिर। 7 सिन्याल दुज़ेयी यालनिज़्का एलिसी सिस्टेमिनिज़दे
देइल, हलीहाज़िरदा अकतिफ़ ओलान कनाला दा बलिदिर। सिन्याल दुज़ेई एकरानिनि कुलनारक एंटेनिनिज़ी अयार्लार्केन बुनु उनुतमायिन। 4 एकरान गोरुन्टुसुनु सोनलैंडिरमक आईसिन »बाहर निकलें« ड्यूमेसिन बेसिन।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

73 / 83 टीआर

BLGLER ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

कब्लोसुज़ लैन मोडुलु स्पेसिफ़िकस्योनु

(वाई-फाई मोड्यूल वर्सा)

स्टैंडआर्ट:

IEEE802.11b / g / n

फ़्रीकंस अराली: iki Gücü (अधिकतम)

2400 मेगाहर्ट्ज - 2483,5 मेगाहर्ट्ज: <20dBm

कब्लोसुज़ लैन मोडुलु स्पेसिफ़िकस्योनु

(वाई-फाई मोड्यूल वर्सा)

स्टैंडआर्ट:

आईईईई802.11ए/एन/एसी

फ़्रीकंस अराली: iki Gücü (अधिकतम)

5150 मेगाहर्ट्ज - 5250 मेगाहर्ट्ज: <23dBm

5250 मेगाहर्ट्ज - 5350 मेगाहर्ट्ज: <23dBm

5725 मेगाहर्ट्ज - 5850 मेगाहर्ट्ज: <23dBm

ब्लूटूथ मोड्यूल स्पेसिफिकस्योनू (ब्लूटूथ मोड्यूल वर्सा)
फ़्रीकंस अराली: iki Gücü (अधिकतम)

2400 मेगाहर्ट्ज - 2483,5 मेगाहर्ट्ज: <20dBm

येतकिली व्यंग्यात्मक आईसिन सर्विस बिलगिलेरि
बू उरुन ऐदाकी अवरूपा बिरली डायरेक्टिफ्लेरी और रेगुलेसोनलारिना उयगुंडुर:
2014/53/एबी सेइली टेल्सिज़ एकिपमानलारी डायरेक्टीफ़ी
2009/125/ईसी: एनर्जी कुलानन इसिन एको-तसारिम इले इल्गिली डायरेक्टिफ वे ऐदाकी ऑल्ट डायरेक्टिफलर;
278/2009: हरिसी गुक कायनक्लारिनिन युकसुज़ दुरुमदकी एनर्जी टुकेटिमी वे ओर्टलामा एक्टिफ वेरिमी इले इल्गिली सेव्रेये डुयारली तसरिम गेरेक्लिलिकलेरिन डेयर रेगुलेसन (एसी/डीसी एडाप्टोर्ल मॉडेलर आईसिन);
642/2009: टेलिविज़्योनलर इले इल्गिली सेव्रेय डुयारली तसरिम तसरिम गेरेक्लिलिकलेरिन डेयर रेगुलेसन।
801/2013 टेलीविज़्योनलर इल इल्गली सेव्रेये डुयारली तसरिम गेरेक्लिलिकलेरी इले इल्गिली डिइकलिक रेगुलेस्योनु।
2010/30/ईयू: एनर्जी ले लिगिली rünlerin एनर्जी एटिकेटलेमेसी डायरेक्टिफी और ऐदाकी ऑल्ट डायरेक्टिफलर;
1062/2010: टेलीविज़्योनलारिन एनर्जी एटिकेटलेमेसिन डेयर रेगुलेसन।

2011/65/यूरोपीय संघ: इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह की एकिपमनलारी बेलिरली तहलीकेली मैडेलरिन कुलानिलमासिनिन किसतलनमासी डायरेक्टीफी। उइगुनलुक बेयनिनिन (डीओसी) बीर कोप्यासिनी एल्डे एटमेक आईसिन; http://www.grundig.com.tr ad-resini ziyaret ediniz. उरुन मॉडलइंडेन अरामा किसमिना कुल्लनमा किलावुज़ु कपैन्डा बेलर्टिलेन मॉडल नुमारासिनी याज़रक टेलीविज़्योन मॉडलिनी अरतिप उइगुनलुक बेयनिना उलाबिलिरसिनिज़।
कब्लोसुज़ (WLAN) संतुलन इस नोटलारी
इसमें शामिल नहीं है: ऐदाकी बिलगिलर साडेस अवरूपा बिरली योनेटमेलिक्लेरिनी उयगुलायन उलकेलेर्डे सटिलन सिहाज़लर आईसिन गेसेर्लिदिर। टेलीविज़्योनन कब्लोसुज़ सिस्टेमी सादेस ऐदाकी टैब्लोडा वेरिलेन उलकेलेर्डे कुलानिलबिलिर।
बीई बीजी सीएच सीजेड डी डीके ईई ईएस एफआर जीबी जीआर हू आईई आईटी एलटी एलयू एलवी एमटी एनएल नो पीएल पीटी आरओ एसआई एसके एचआर टीआर
5150 -5350 मेगाहर्ट्ज बंदी यालनिज़का आईक मेकानलार्डा कुलानिलबिलिर। (वाई-फाई/ब्लूटूथ मॉडल या वाई-एफ का मॉडल शामिल है)। बु सिहाज़ अवरूपा हरिसी उलकेलेर्डे डे कैलीटिरिलबिलिर।
तल्यादकी म्युटेरिलर आईसिन; हलका असिक कुलानिम इसिन, सेवा सालायिसिनिन इज़नीन बलिदिर।
नॉरवेक्टेकी म्युटेरिलर आईसिन; रेड्यो डोनानिमी कुल्निमिना, Ny-Alesund, Svalbord'in merkezinden 20 km'lik bir yariçap içerisindeki corafik alanda izin verilmektedir.

74 / 83 टीआर

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

BLGLER ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

तुर्कियेदेकी म्युटेरिलर आईसिन; बु सिहाज़िन डब्लूएलएएन (वाईफ़ाई) ओज़ेली सेडेस बीना आईसेर्सिनडे कुलानिलिर। तुर्कियेदे बिना दींदा कुलानीमी यासक्तीर। बीना दी कुलानीमिंडा डब्ल्यूएलएएन (वाईफ़ाई) ओज़ेलिनिन कपाली ओल्डुंडन एमिन ओलुनुज़।
Rusya'daki muteriler için; FHSS मोडुलस्योनलु किसा मेन्ज़िली सिहाज़ उइगुलामलारी।
अधिकतम 2.5 mW eirp
यल्निज़्का ओटोमैटिक इज़लेमे वे कयनक हेसप्लामा सिस्टेमलेरी आईसिन टेलीमेट्री बिलगिलेरिनिन डेरलेनमेसी अमासी डोरल्टुसुंडा, कुरुलुम युकसेक्लिइंडे हर्हंगी बीर सिनिर्लामा ओल्माक्सिज़िन अकि हवा उयगुलामलारी मेन्सिन' डियर अमाक्लर डोरल्टुसुंडा बू डियर युकलेमे युकसेक्लिइनिन यर्डन 100मई अमादी हवा उयगुलामलारी आईसिन गेसेर्लिदिर।
ç मेकन उयगुलामलारी आईसिन किसा मेन्ज़िली सिहाज़ यूंलुक डीरी मैक्सिमम 100mW eirp'dir।
DSSS'li ve FHSS दींदाकी जिनी बंट मोडुलस्योनलु किसा मेन्ज़िल सिहाज़ उयगुलामलारी।
DSSS'li ve FHSS diindaki Geni Bant modülasyonlu kisa menzil cihazlarin maximum ortalama younluk deeri 2 mW/MHz veya 100mW eirp dir।
यालनिज़्का ओटोमैटिक इज़लेमे वे कायनाक हेसप्लामा सिस्टेमलेरी आईसिन टेलीमेट्री बिलगिलेरिनिन डेरलेनमेसी अमासी डोरल्टुसुंडा, असिक हैवा उयगुलामलारी आईसिन कुलनिमा इज़िन वेरिलेन मैक्सिमम किसा मेन्ज़िलि आप मेज़िलरी 20 एमडब्ल्यू एमडब्ल्यू किसा मेन्ज़िलि आप सिहाज़।
ç मेकन उयगुलामलारी आईसिन किसा मेन्ज़िली सिहाज़्लर मैक्सिमम यूनलुक डीरी 10mW/मेगाहर्ट्ज वेया 100 mW eirp dir।
Ukrayna'daki muteriler için; ç मेकन उयगुलामलारी आईसिन, 6 डीबीआई ampलाइफिकास्योन फ़ैक्टोरुने साहिप दहिली एंटेनले बिर्लिक्टे मैक्सिमम किसा मेन्ज़िली सिहाज़्लर यूंलुक डीरी 100 मेगावाट ईआईआरपी डीआईआर।
पीसीबी उइगुनलु: "पीसीबी (पोलिक्लोरलुबिफेनिल) आईसेर्मेज़।"

अंबालाजिन इम्हा एडिलमेसी
अंबालाज मालज़ेमेलेरी कोकुलर इस तहलीकेलिदिर। अंबालाज मालज़ेमेलेरिनी कोकुक्लारिन उलामायाककलारी बीर येर्डे मुहाफजा एडिन। अरुनुन अंबालाजी गेरी दोनुमुलु मालज़ेमेलरडेन यूरेटिलमिटिर। अतीक तालिमतलारिना उइगुन बीर एकिल्डे तस्निफ एडरेक कोपे एटिन। नॉर्मल एव कोपुयले बर्लिक्टे एटमायिन।
सेवरे उयारीसी
बुउरुन, येनिडेन कुलानिलबिलेन और गेरी डोन्यूम सोकुलबिलेन युकसेक कलिटेली पार्का और मालज़ेमेलरडेन यूरेटिलमिटिर। बु नेडेनले, उरुनु कुलानिम ओमरुनुन सोनुंडा
सामान्य एव अतिकलारियला बिरलिकते आत्मयं। इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक सिहाज़लारिन गेरी डोन्यूम्यू आईसिन बीर टॉपलामा नोक्टासिना गोटुरुन। बु, उरुनुन उज़ेरिंडे, कुल्निम किलावुज़ुंडा और अंबालाजदकी बू सेंबोलर गोस्टरिलर। लुत्फ़ेन बोल्गेनिज़देकी येरेल मैकमलार्का इलेटिलन टोप्लामा नोकतालारिनी ओरेनिन। कुल्लनिल्मी उरुनेलेरी गेरी डोन्यूम वेरेरेक सेव्रेयी कोरुमाया यार्डिमसी ओलुन।
AEEE Yönetmeliine Uyum ve Atik rünün Elden ikarilmasi Bu ürün, TC evre ve ehircilik Bakanlii tarafindan yyimlanan "अतीक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक इयालारिन कॉन्ट्रोलु ​​योनेटमेलिन। एईईई योनेटमेलिइन उइगुंडुर। बुउरुन, गेरी डोन्युमलू और टेकरार कुलानिलबिलिर नितेलिकटेकी युक्सेक कलितेली पार्का और मालज़ेमेलरडेन यूरेटिलमिटिर। बु नेडेनले, उरुनु, हिज़्मेट ओमरुनुन सोनुंडा इवेल वेया डायर अतिक्लार्ला बर्लिकते अतमायिन। इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक सिहाज़लारिन गेरी डोन्यूम्यू आईसिन बीर टॉपलामा नोक्टासिना गोटुरुन। बू टोप्लामा नोकटलारिनी बोलगेनिज़देकी येरेल योनेटाइम सोरुन। कुल्लनिल्मी ürünleri गेरी कज़ानिमा वेरेरेक सेवरेनिन वे दोल kaynaklarin korunmasinayardimci olun। rünü atmadan önce çocuklarin güvenlii için elektrik fiini kesin।

टेलीविज़ियन / कुल्लनमा किलावुज़ु

75 / 83 टीआर

BLGLER ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

So

दस्तावेज़ / संसाधन

GRUNDIG 32 GEH 6955B स्मार्ट एलईडी टीवी [पीडीएफ] उपयोगकर्ता मैनुअल
32 GEH 6955B, स्मार्ट एलईडी टीवी

संदर्भ

एक टिप्पणी छोड़ें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड इस तरह चिह्नित हैं *